De financiën van de gemeente Hengelo 

Structurele effecten

Veel van de hiervoor genoemde afwijkingen hebben slechts een incidenteel karakter en zijn dus niet van invloed op het financieel meerjarenperspectief. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die wel structureel zijn, maar al zijn verwerkt in de lopende begroting of het meerjarenperspectief. De overige structurele afwijkingen, waaronder het sociaal domein, zullen bij de eerste beleidsrapportage in de begroting 2018 en/of de Kaderbrief 2019-2022 worden verwerkt.