De financiën van de gemeente Hengelo 

Bestemmingsvoorstel

Vooruitlopend op de behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2017 heeft uw raad besloten over een aantal voorstellen tot budgetoverheveling:

VoorstelBedrag (*€1.000)
maatschappelijke opvang statushouders315
minimabeleid – kindpakket189
jeugdhulp GGZ - doorverwijzing70
beheer openbare ruimte 180
Totaal754

In het jaarresultaat is begrepen een bijdrage van € 50.000 t.b.v. het “Kloas an de brug erfgoedfonds”. Met het raadsbesluit van 26 september 2017 (4e wijziging 2017) heeft uw raad besloten dit bedrag voorlopig toe te voegen aan begrotingssaldo 2017. Een bestedingsplan is inmiddels door ons college vastgesteld.

Voor onderdelen van het Project Enschedesestraat (Langestraat en Burg. Jansenplein) heeft uw raad € 1.425.000 beschikbaar gesteld t.l.v. de algemene reserve grondexploitatie (zaaknr 2185358). Bij het opmaken van de herzieningen en de jaarrekeningcontrole is gebleken dat dit niet ten laste van het boekjaar 2017 mag worden gebracht i.v.m. BBV-regelgeving. Omdat deze kosten wel gemaakt moeten worden wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.425.000 uit het rekeningresultaat te bestemmen voor deze projectonderdelen.

Voor het resterende deel van het batig saldo - € 474.000 – wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve.