De financiën van de gemeente Hengelo 

Ontwikkeling algemene reserve

Naast de benadering van het gemeentelijk weerstandsvermogen zoals uitgebreid toegelicht in paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ hecht uw raad al geruime tijd aan een benadering gekoppeld aan de algemene reserve. Met die overwegingen besloot uw raad op 26 juni 2012 (12G200840) afspraken te maken over de minimale en gewenste hoogte van de algemene reserve: “De algemene reserve dient te allen tijde minimaal 25% van de benodigde weerstandscapaciteit te bedragen en op termijn toe te groeien naar de helft daarvan”.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling sinds 2012 zichtbaar gemaakt.

De stijgende trend van het saldo van de algemene reserve zet zich ook in 2017 voort. Naast de vastgestelde toevoegingen vanwege rente en de structurele dotatie op basis van “Koersvast in krappe tijden” heeft uw raad besloten tot een dotatie voor de aanpassing van het Industrieplein (€ 450.000). In deze weergave is het jaarresultaat 2017 nog niet verwerkt.