De financiën van de gemeente Hengelo 

reserves

Met de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen is besloten de evaluatie van de reserves in te passen in de jaarlijkse planning & controlcyclus. Dit is verder vastgelegd in de Financiële verordening 2018 (2196498).

Het direct verrekenen van bijdragen uit reserves ten gunste investeringen/activa is met ingang van 2017 niet meer toegestaan. Reserves mogen alleen worden ingezet ter dekking van de kapitaallasten, die voortvloeien uit de investering. D.w.z. indien voor de dekking van de kapitaallasten van een investering een reserve is opgebouwd, mag deze reserve niet meer in mindering worden gebracht op het bedrag van de investering. De opgebouwde reserve mag jaarlijks worden aangewend ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten conform de afschrijvingstermijn van het bijbehorende actief (investering). Met de vaststelling van de Nota investerings- en activeringsbeleid (2095695) is daarom besloten tot de instelling van een reserve dekking kapitaallasten.

De reserve preventiepakket Berflo Es en de reserve Sociaal Domein – beide met een nihilsaldo – kunnen worden opgeheven.

Over de reserve Bodemsanering was in het jaarverslag 2016 opgemerkt dat nog een bestedingsplan moest worden opgesteld. Dit plan voor de komende jaren wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 afgerond, waarna het aan de raad wordt voorgelegd. Op moment van schrijven zijn er in elk geval 10 projecten (waaronder saneringslocaties, beleidsontwikkelingen, bodeminformatiebeheer) in kaart gebracht waarbij zo’n € 4 miljoen aan kosten moeten worden gedekt vanuit de reserve. Het saldo per balansdatum bedraagt ruim € 5,6 miljoen. Aangezien de inventarisatie nog gaande is, zal de totale kostenraming naar verwachting nog aangepast worden.