5.1 Centrale thema’s 

5.1.2 Binnenstad

De binnenstad van Hengelo heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Na een moeizame periode hebben de verschillende partijen in de binnenstad (Stichting Centrummanagement Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo, Hengelo Promotie en de gemeente) de handen ineen geslagen. Gezamenlijk hebben zij een integraal actieplan voor een vitale Hengelose Binnenstad opgesteld. Dit plan is eind 2017 vastgesteld in de gemeenteraad.

Inmiddels is met de uitvoering van dit plan al begonnen. Hiermee wordt een koers uitgezet voor een brede aanpak van de binnenstad die moet leiden tot meer bezoekers, minder leegstand en een hogere waardering.

Gemeentelijke organisatie

Om tot een succesvolle aanpak van de binnenstad te komen is geconcludeerd dat de binnenstad integraal als thema en als gebied aangepakt moet worden. Om die reden is een programma binnenstad ingesteld met aan het hoofd een programmamanager die integraal verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het programma. Hiermee is zowel binnen de gemeente als naar externe partijen toe duidelijk geworden wie aanspreekbaar is op ontwikkelingen in de binnenstad. Deze aanpak wijkt af van tot op heden uitgevoerde werkwijzen binnen de gemeente, maar heeft in de korte tijd dat deze functioneert zijn nut al bewezen. In de komende tijd zal deze organisatievorm verder worden ingevuld en ingebed in de gemeentelijke organisatie.

Integraal actieplan voor een vitale binnenstad

Zoals hierboven beschreven is er in het afgelopen jaar door verschillende partijen die betrokken zijn bij de binnenstad heel hard gewerkt aan een integraal plan voor een vitale binnenstad. Hierbij is aangegeven dat er ruimte gecreërd dient te worden in de gemeentebegroting om de komende jaren minimaal € 10 miljoen gemeentelijke middelen te investeren in het aantrekkelijker maken van de binnenstad en daarnaast minimaal € 3 miljoen externe middelen voor publieke investeringen te zoeken. Daarnaast is er structurele ruimte vrijgemaakt voor de programmaorganisatie en onderzoek, acquisitie en communicatie.

Met de vaststelling van het integraal actieplan en het beschikbaar stellen van de investeringsmiddelen is de basis gelegd voor het uitvoeren van een groot aantal projecten en acties ten behoeve van de revitalisering van de Hengelose binnenstad. De eerste in het oog springende acties zijn in 2017 reeds opgestart. Dit betreft de herinrichting van een deel van het kernwinkelgebied zijnde de Enschedesestraat tot en met de Langestraat. De volledige voorbereiding voor dit project is in 2017 afgerond om in 2018 tot uitvoering over te kunnen gaan. Een andere zeer in het oog springende actie is de herinrichting van het Marktplein. Hiervoor is door de binnenstadpartners een prijsvraag georganiseerd. Drie gerenommeerde bureaus hebben hun visie op het Marktplein verbeeld en die zijn voorgelegd aan de Hengelose bevolking. Ruim 4.200 mensen hebben de moeite genomen om naar de binnenstad te komen om te stemmen op 1 van de ontwerpen. Uiteindelijk is met overgrote meerderheid van stemmen het ontwerp van West 8 gekozen als beste ontwerp. Dit ontwerp zal in 2018 worden uitgewerkt om tot realisatie over te gaan.