Programmarealisatie 

Economie, Werk en Inkomen

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder ten Heuw
Betrokken sector(en):Sociaal en Fysiek
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Katja Boerrigter, Henk Jan Tromp, Fabian Daniluk

De gemeente werkt aan een energiek Hengelo voor werken en ondernemen. Hierbij wordt de lokale economie (de bedrijven) gestimuleerd en gefaciliteerd door een actieve en betrokken houding. De wens is om burgers zoveel als mogelijk inkomen uit werk hebben. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk burgers werkgelegenheid te bieden door enerzijds de voorwaarden voor de vestiging van bedrijven aantrekkelijk te maken, anderzijds individuele begeleiding te bieden voor mensen bij de toeleiding naar werk en maatschappelijke participatie. Geprobeerd wordt om armoede te bestrijden en schulden te voorkomen dan wel te saneren door schuldbemiddeling. Doel daarbij is de burger zo goed mogelijk in staat te stellen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Relevante beleidsnota’s

 • Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering Twente 2017-2020
 • Agenda van Twente (2017)
 • Horecavisie (2017)
 • Detailhandelsvisie (2012)
 • Kantorenvisie (2012)
 • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (2013)
 • Nota Vrijetijdseconomie Hengelo (2011-2021)
 • Twente Werkt (2014)
 • Met respect…(2014)
 • Op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning
 • Nota Schuldhulpverlening 2016 – 2020
 • Nota Armoedebeleid Hengelo 2016 – 2020
 • Nota Handhaving Sociaal Domein (2017)
 • Nota Werk maken van werk (2017)

11. Economie

Activiteit: Subsidiëren van Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen

Bureau Hengelo: In april 2017 heeft Kennispunt het rapport Evaluatie Bureau Hengelo opgeleverd. Het Kennispunt constateert, dat de inzet op het gebied van evenementen gewaardeerd wordt door inwoners en evenementenorganisatoren. Met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen stelt het Kennispunt, dat de samenhang tussen evenementen, toerisme en stadsmarketing onder druk komt te staan bij de voorgenomen omvang. In een bestuurlijk overleg terzake heeft Bureau Hengelo aangegeven voor extra inkomsten te willen zorgen en bereid te zijn de opgebouwde reserve in te zetten. Daartegenover staat, dat de raad heeft besloten de voorgenomen bezuiniging met € 70.000,- te verminderen.

In 2017 zijn 165 evenementen georganiseerd in de klasse A/B en 35 vergunningen zijn afgegeven voor de grotere evenementen (grote B/C). Voor de financiële ondersteuning van evenementen heeft Bureau Hengelo € 167.500 beschikbaar gesteld. Dat bedrag is ten goede gekomen aan 15 evenementen.

Een extra budget van € 30.000,- is gebruikt voor het faciliteren van evenementen i.v.m. specifieke eisen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van extra fietsenstallingen en het doven van de openbare verlichting voor de verlichte carnavalsoptocht.

Activiteit: Beleid maken voor de haven, toezicht en handhaving hierop en het innen van havengelden

Haven: De regio Twente ligt met de haven als logistieke hotspot op de North Sea Baltic corridor, die via de Rotterdamse haven richting Polen tot Helsinki loopt. Afgelopen jaar is samen met de havengemeenten een nieuwe binnenhavenvisie opgesteld en gewerkt aan de opwaardering van de Twentekanalen en de binnenhavens naar klasse V, de versterking van enkele bruggen en de voorbereiding van de werkzaamheden aan de sluizen bij Delden en Hengelo. Voor de realisering van de opwaardering naar klasse VA is een subsidieaanvraag voorbereid. Op 30 november 2017 maakte de Europese Commissie bekend dat het project ‘Verruiming Twentekanalen’ en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo is voorgedragen voor een subsidie van € 11 miljoen.

Dit subsidie is onderdeel van het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF), dat zich grotendeels richt op de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport en personenvervoer. Eind december heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de aanbesteding van de verdieping van Twentekanalen is mislukt. Dit betekent een vertraging van minimaal 1,5 jaar.

Activiteit: Organiseren en aansturen van de markt en kermis

Kermis: In 2017 is wekelijks op woensdag en zaterdag de weekmarkt gehouden. Daarnaast is van 20 tot en met 24 september 2017 de Lambertuskermis gehouden. Over zowel de markt als de kermis heeft afstemming met de herinrichting binnenstad plaatsgevonden. In 2017 is voor de 3e keer ook gebruik gemaakt van het parkeerterrein De Wetstraat. Bij voorselectie voor Lambertuskermis 2018 zal een flexibele indeling voor de Enschedesestraat en het Burgemeester Jansenplein worden aangehouden. Dit vanwege de nieuwe inrichting. Ook is in 2017 gestart met het uitwerken van een ontwerp voor duurzame energievoorziening voor de Lambertuskermis (en andere evenementen) met als doel het gebruik van dieselaggregaten in de toekomst te vermijden.Tot slot is in 2017 de openbare inschrijving voor de Lambertuskermis 2018 voorbereid.

Activiteit: Beleid maken over de economische structuur in Hengelo

Economie: In 2017 is in totaal € 100.000 bijgedragen aan de inzet van 3 acquisiteurs vanuit het regionale programma Business in Twente en de uitbreiding met 1 FTE vanaf juli 2016 van het team EZ. Er is ingezet op intensivering van de afstemming met het Werkplein Twente; dit heeft o.m. geleid tot het organiseren van gezamenlijke bedrijfsbezoeken.

Techniek: In het kader van promotie van techniek binnen het Onderwijs is deelgenomen aan het jaarlijkse project Twente Goes Techno, het Techniekpact Twente en het Platform Instroombevordering Techniek Twente; daarnaast is energie gestoken in verbetering van het relatiebeheer tussen diverse onderwijsinstellingen. De vakbeurs Techcon op locatie Hazemeijer Hengelo is actief ondersteund.

Binnen het project Hart van Zuid zijn vele inspanningen gericht op het behouden van werkgelegenheid (Siemens) en is bijgedragen aan de acquisitie van bedrijven gelieerd aan het WTC-vastgoed.

Bedrijventerreinen: In september 2017 is de bestuursovereenkomst Programmering Bedrijventerreinen Twente 2017 – 2020 vastgesteld. Samen met Borne is een plan van aanpak herprogrammeren bedrijventerreinen Hengelo – Borne opgesteld en vastgesteld.De “kop” van Westermaat-Zuidwest is in 2017 gerevitaliseerd en voor Expo Business park is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Fase 2 van de ontsluiting van het High Tech Systems Park (HTSP) is in 2017 gestart. De uitgifte van bedrijventerreinen is aanzienlijk toegenomen. De accountmanagers van Economische Zaken hebben hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Gelet op de via EZ lopende uitgiftetrajecten zal de uitgifte van bedrijfskavels in 2018 naar verwachting sterk doorzetten. Op bestaande terreinen was sprake van een sterke verplaatsings- en uitbreidingsdynamiek. De deelbestemmingsplannen van XL Business Park zijn in 2017 geactualiseerd. De uitgifte van bedrijfskavels bedroeg ruim 11 hectare. Via het regionale accountmanagersoverleg en rechtstreeks contact met de regionale acquisiteurs is uitvoering gegeven aan het programma Business in Twente. De internationale school, WTC en Expatcenter zijn in de Agenda van Twente aangewezen als belangrijke elementen van de basisinfrastructuur.RetailLink: In het kader van het RetailLink project hebben drie internationale uitwisselingen plaatsgevonden (in Liberec, Pecs en Romans) met deelname van diverse vertegenwoordigers en ondernemers uit de Hengelose binnenstad, waarbij verder vorm en inhoud is gegeven aan het actieplan voor de binnenstad.

Activiteit: Relaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers

Vanuit relatiebeheer zijn diverse bedrijven bezocht en waar mogelijk in verbinding gebracht met samenwerkende partijen als Werkplein, WTC, Novel-T, ondernemersverenigingen en andere netwerkorganisaties

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
11ASubsidiëren van Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen.458.035 
11BBeleid maken voor de haven, toezicht en handhaving hierop en het innen van havengelden.356.760464.797
11COrganiseren en aansturen van de markt en kermis.253.833237.649
11DBeleid maken over de economische structuur in Hengelo.588.426326.922
11ERelaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers.262.586 
11FSubsidiëren van recreatieparken in regionaal verband.256.356 
  2.175.9951.029.369

12. Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid

Activiteit: Bijstand verstrekken en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen

Bijstand: Daar waar door het Centraal Plan Bureau in 2017 een toename van het aantal bijstandsuitkeringen van 1,2% was geprognosticeerd, is in Hengelo het aantal bijstandsuitkeringen met 1,4% gedaald van 2.416 op 1 januari naar 2.382 op 31 december. In het kader van de pro-actieve aanpak van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is vooral ingezet op de benadering intermediairs als banken, accountants en Belastingdienst, ondernemersverenigingen en het organiseren van / aansluiten bij bijeenkomsten voor ondernemers en intermediairs.

Starters: Het stimuleren van wijkeconomie en het ondersteunen van starters, zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en ondernemers via de aangeboden dienstverlening, het runnen van Ondernemerscentrum H164, het organiseren van bijeenkomsten, netwerkcafés, trainingen en masterclasses, de uitreiking van de Startersprijs Midden Twente, het verzorgen van mailing en free publicity. In 2017 is een speciaal boostprogramma voor starters (netwerkvorming, groei, sociaal ondernemen) ontwikkeld in samenwerking met 12 gemeenten in Twente, mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Overijssel.

Statushouders: In 2017 was er specifieke aandacht voor statushouders. In samenwerking met het COA in Twente en de Achterhoek brengt de Regionale organisatie zelfstandigen (ROZ) groepen statushouders bij elkaar die belangstelling hebben voor ondernemerschap. We verzorgen voorlichting, workshops en begeleiden hen bij de start van een onderneming in Nederland. Daarnaast ging het nieuwe project Start up Accelerator Refugee Twente (STAR/T) van start, waarin ambitieuze statushouders die dromen van een eigen bedrijf werden begeleid in een intensief trainings- en begeleidingsprogramma van vijf weken. Het aantal statushouders is ten opzichte van 2016 fors afgenomen. In 2016 zijn 134 nieuwe uitkeringen aan statushouders verstrekt, in 2017 waren dat er 80.

ROZ: In 2017 ontving het ROZ in totaal 83 verzoeken van Hengelose ondernemers om een krediet of (verlenging van de) tijdelijke inkomensondersteuning op grond van het Bbz. In 2017 heeft het ROZ ruim 140 Hengeloërs begeleid bij de start van hun onderneming. Via het ROZ zijn in 2017 33 personen gestart met een eigen bedrijf. Met het uitgebreide dienstenpakket proberen we de kansen op een succesvolle start zo groot mogelijk te maken. Daarbij hoort mede de doelstelling en opdracht om personen met te weinig kansen ervan te weerhouden om te starten. Het ondernemerschap in het onderwijs wordt gestimuleerd via samenwerking met ROC van Twente en Saxion. Dit komt o.m. tot uiting via de organisatie van een Week van het Ondernemen, het verzorgen van trainingen en leergangen in het onderwijs en de begeleiding van ondernemende studenten. Ook wordt advies en ondersteuning geboden aan sociaal ondernemers of mensen die de ambitie hebben om te starten met een sociale onderneming. Er is gewerkt aan de totstandkoming van een netwerk van sociaal ondernemers en de ontwikkeling van twee trainingen met financiële steun van de provincie.  Daarnaast is o.a. in samenwerking met de gemeente Enschede en de Rabobank een versnellings- en financieringsprogramma voor sociaal ondernemers gedraaid (Twente Move 2 Social).

Activiteit: Schuldbemiddeling bieden aan inwoners met schulden

Vroegsignalering: Op het gebied van vroegsignalering is het Convenant Huurschulden geëvalueerd samen met de partners Welbions en Stadsbank Oost Nederland. De samenwerking verloopt goed. Het aantal huisuitzettingen blijft dalen, net als het aantal problematische huurachterstanden. Welbions heeft besloten de eigen dienstverlening uit te breiden met extra ondersteuning van mensen met financiële problemen, zoals inzet van de voorzieningenwijzer. We hebben ons in 2017 georiënteerd op vroegsignalering van betalingsachterstanden via het Platform Schuldhulpverlening van Stimulansz/Nibud, via een bijeenkomst met Vitens, via informatie van BKR en op basis hiervan wordt in de loop van 2018 een passende werkwijze ontwikkeld.

Schuldhulpverlening: In het kader van 'Werk met schuldhulpverlening' sluiten we aan bij diverse projecten om mensen aan het werk te helpen, zoals het Perspectiefjaar en de SIB jongeren (Social Impact Bonds). Beide projecten zijn nog in ontwikkeling. In het kader van 'Financieel beheer op maat' is een overzicht gemaakt met alle financiële dienstverlening die we kennen in Hengelo. Hiermee wordt een toepasbaar schema vormgegeven dat de keuze gaat vergemakkelijken naar welk soort dienstverlening moet worden doorverwezen Schuldhulpverlening voor ondernemers door het ROZ is er op gericht om in potentie goede bedrijven in de lucht te houden. Daarnaast vindt deze dienstverlening ook plaats om persoonlijke faillissementen en grote financiële drama’s te voorkomen. In 2017 zijn voor de gemeente Hengelo 24 schuldensituaties in afgerond, waarvan 16 met een positief resultaat (een succesvolle sanering, directe crisisinterventie of anderszins een regeling van de schuldensituatie, informatie en advies). In 2017 zijn door BudgetAlert 593 trajecten schuldhulpverlening voor particulieren gestart. Dit is een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (562 in 2016).

Activiteit: Bijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en noodzakelijke uitgaven

Bijzondere bijstand: Er is in 2017 op de gebruikelijke wijze bijzondere bijstand verstrekt aan huishoudens met lage inkomens en in het bijzonder aan statushouders. Het gaat dan om bijzondere noodzakelijke kosten die men niet uit de gebruikelijke middelen kan voldoen. In totaal zijn 13.844 verstrekkingen gedaan (waarvan 1.456 verstrekkingen individuele inkomenstoeslag en 5.872 verstrekkingen voor bewindvoeringskosten). Daarmee zijn 2.531 individuele huishoudens bereikt.

Bewindvoering: Een al jaren zichtbare trend is de stijging van de kosten voor bewindvoering. Dit is een landelijke beeld. De kosten voor bewindvoering zijn ten opzichte van 2016 met ruim € 200.000 toegenomen. Omdat bewindvoering wordt uitgesproken door de rechtbank, kunnen we op de omvang van deze uitgaven geen invloed uitoefenen.

Activiteit: Individuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben

We hebben in 2017 aan rechthebbenden op aanvraag de individuele inkomenstoeslag verstrekt. In totaal is aan 937 alleenstaanden, 468 alleenstaande ouders en aan 51 echtparen de individuele inkomenstoeslag verstrekt.

Activiteit: Bevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen voor sport- en culturele activiteiten

Armoedebeleid: Na vaststelling van het Armoedebeleid 2016-2020 in de raad heeft het college de mogelijkheden om al dan niet over te gaan tot een nadere uitwerking van een experiment onderzocht. Dit om te bezien of de wens om te experimenteren en de daarmee gepaard gaande inzet van tijd en middelen, als mede de gevolgen voor de deelnemende klanten in evenwicht zouden zijn. Kosten en baten tegen elkaar afwegend, in relatie tot het verwachte resultaat, heeft het college besloten geen voorstel te doen inzake een nadere uitwerking van het experiment. In mei 2017 heeft het college de raad hierover geïnformeerd.

Kindpakket: In juli 2017 heeft de raad ingestemd met het kindpakket voor 2017. Met het vaststellen van het kindpakket is vanaf 1 augustus 2017 uitvoering gegeven aan de besteding van de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen om de gevolgen van armoede onder kinderen te bestrijden. In Hengelo was al een kindpakket, maar met de structurele extra middelen kunnen we hier nog beter invulling aan geven. Uit breed onderzoek is gebleken dat vooral behoefte bestaat aan ondersteuning bij de aanschaf van kleding en fietsen. De uitbreiding van het kindpakket 2017 was incidenteel, omdat we voor 2018 en verder met nieuwe voorstellen zouden komen.

De raad heeft in december 2017 het kindpakket 2018 en verder vastgesteld. Hierin zijn, naast de reeds in 2017 extra opgenomen vergoedingen, nog een aantal extra vergoedingen opgenomen in de vorm van een jeugdparticipatiebudget, huiswerkbegeleiding en het verstrekken van fruit op basisscholen. Deze laatste twee vergoedingen worden in de vorm van een pilot nader uitgewerkt. De fietsregeling is tevens uitgebreid en het is mogelijk geworden in plaats van een desktop computer een laptop te verstrekken. In 2017 is de relatie met de Voedselbank en het Jeugdsportfonds voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Met ingang van 2017 is het Jeugdcultuurfonds toegevoegd aan het Jeugdsportfonds. We stellen structureel middelen beschikbaar voor beide partners. De middelen die we beschikbaar stellen, zijn voor wat betreft het Jeugdsportfonds, als gevolg van de extra beschikbaar gekomen middelen en de samenvoeging met het Jeugdcultuurfonds, verhoogd.

De voor 2017 beschikbare middelen voor het kindpakket zijn niet volledig besteed omdat de regeling eerst in de loop van 2017 is geaccordeerd door de raad. De raad heeft dan ook besloten het restant van de middelen over te hevelen naar 2018.

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
12ABijstand verstrekken en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen.43.125.80940.807.767
    
12BSchuldbemiddeling bieden aan inwoners met schulden.1.298.67318.648
12CBijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en noodzakelijke uitgaven.2.393.395383.977
12DIndividuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben.1.523.159 
12EBevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen voor sport- en culturele activiteiten.970.4993.202
    
  49.311.53641.213.594

13. Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening

De arbeidsmarkt verandert. Door de aantrekkende economie neemt de vraag naar personeel toe. Dit is terug te zien in de stijging van de arbeidsparticipatie en de daling van het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW’ers) de afgelopen jaren. De vraag naar personeel neemt toe en het aanbod neemt af. Dit betekent ook dat we iedereen zoveel mogelijk moeten klaarstomen om te participeren op de arbeidsmarkt (eventueel als zelfstandig ondernemer) om toch aan de vraag naar personeel te voldoen en hiermee de economische activiteit te stimuleren. Hieronder is toegelicht hoe we dat doen.

Activiteit: Beleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, bevordering van wijkeconomie en adviseren en faciliteren van starters en ZZP’er

Werkplein: De governance van de samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten en UWV is vastgesteld. Per 1 september 2017 is een kwartiermaker voor het MT Werkplein aan de slag gegaan. In december 2017 is een meerjarenbeleidsplan vastgesteld, waarin ook een marktbewerkingsplan.

Via het Werkplein Midden Twente (dat werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne, Haaksbergen en Hof van Twente) zijn 15 plaatsingen in het kader van de banenafspraak gerealiseerd. In totaal werden door het Werkplein 449 plaatsingen in het werkgebied gerealiseerd. In totaal bedroeg de (werkgerelateerde) uitstroom in 2017 315 klanten.

Re-integratie: De nota “Werk maken van werk” werd in december vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt het re-integratiebeleid voor de komende periode beschreven.

In regionaal verband is gekeken naar deelname aan het project “Flextensie”, wat het mogelijk maakt werkervaring in kleine baantjes en deeltijd op te doen.

ROZ: Eind 2016/begin 2017 heeft een verkenning naar het op afstand plaatsen van het ROZ plaatsgevonden. Vanwege de publieke taak, de gemeentelijke betrokkenheid en regionale binding is het aansluiten bij een bestaande (lichte) gemeenschappelijke regeling (GR) de meest gewenste organisatie vorm. Er is alleen momenteel geen passende GR waarbij aangesloten kan worden en het oprichten van een nieuwe GR past niet in de huidige tijdsgeest en vraag naar een slagkrachtige, flexibele organisatie. De optie van het meer op afstand plaatsen van het ROZ lijkt daarmee geen begaanbare weg.

Een van de argumenten voor het op afstand plaatsen van het ROZ is het beperken van (financiële) risico's, zoals personele kosten. Dit risico wordt verkleind door onder meer een langere opzegtermijn in de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten op te nemen. Met deze invulling kan Hengelo de winst van de regionale scoop van het ROZ behouden, en worden gelijktijdig de risico's waar regionale samenwerking mee gepaard gaat, geminimaliseerd.

Activiteit: Workshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden inkopen en uitvoeren

Sociale werkvoorziening: In 2017 is het praktijkdiagnose instrument operationeel geworden om beter inzicht te krijgen in de doelgroep Nieuw Beschut. Uitvoering vindt plaats door SWB. Dit heeft geleid tot meer gerichte aanvragen Nieuw Beschut bij UWV. In 2017 zijn 5 indicaties Nieuw Beschut afgegeven door UWV. 4 mensen zijn geplaatst op een baan Nieuw Beschut bij SWB Midden Twente.

Speciaal onderwijs: In 2017 is het Lefproject  VSO (voortgezet speciaal onderwijs) PRO (praktijkonderwijs) (net)werkt! van start gegaan. Tijdens een startconferentie met partners en betrokken gemeentelijke afdelingen zijn knelpunten en oplossingen geïnventariseerd.  Werkwijze ontwikkeld om alle jongeren afkomstig van het  VSO, PRO en Entree tussen 16 - 23 jaar actief te monitoren. Er is een Ronde tafel gesprek gehouden om de overgang van Pro en VSO leerlingen naar Entree te optimaliseren en hierover afspraken te maken met betreffende partners om voortijdig uitval te voorkomen. Om leerlingen te ondersteunen bij het vinden van een baan na afsluiting van de Entree, is het project ‘Entree makers’ opgezet. Dit is een initiatief van De Slinger, ROC, gemeente en werkgevers. Deze projecten lopen door in 2018.

Agenda van Twente: In 2017 is de Agenda van Twente vastgesteld, waarbij Werkplein Twente en ROZ in de basisstructuur zijn opgenomen en het Twents Scholingsfonds en het zgn Perspectiefjaar onderdeel zijn geworden van de uit te voeren projecten. Het Twents scholingsfonds richt zich op een leven lang leren en het Perspectiefjaar voor de ondersteuning van jongeren tot 27 jaar die geen passende opleiding of werk hebben.

Activiteit: Coördineren en organiseren van activiteiten om taal-, reken- en ICT-vaardigheden van inburgeraars te vergroten

Het contact met het ROC om maatwerk te leveren is geïntensiveerd. Dit heeft onder andere geleid tot een aanbod in de avonduren.

Door de Bibliotheek zijn diverse projecten i.s.m. ROC en Taalpunt gedraaid:

 • Klik en tik: basiscursus werken met een computer.
 • Digisterker: digitale overheid van statushouders.
 • Met project 2 Match (vrijwilligerswerk) aansluiten bij onderdeel ONA (oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt) van het inburgeringstraject). Doel is een bijdrage te leveren aan taalontwikkeling en integratie- en participatieproces.
 • Aansluiten bij het onderdeel ONA door werkcoaches.
 • Ontwikkeling website Taalpunt om inburgeraars en andere inwoners van Hengelo met een taalachterstand nog beter te informeren m.b.t. aanbod en mogelijkheden.
 • Meer koppelingen van taalcoaches die aansluiten bij het inburgeringstraject.
 • Koppeling van maatschappelijke begeleiding aan taal/inburgeringstraject door 1 vrijwilliger aan te stellen als contactpersoon.
 • Samen met partners taalaanbod in kaart gebracht met als doel knelpunten zichtbaar te maken en oplossingen bedenken om knelpunten weg te nemen.

Activiteit: Werkplekken bekostigen bij of via SWB of andere SW-bedrijven voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening

Wsw: Geïndiceerden o.b.v. de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) worden zoveel mogelijk gedetacheerd bij reguliere bedrijven indien hun competenties dat toelaten. Verder is er in 2017 een detachering faciliteit opgezet voor mensen die onder de Participatiewet vallen.

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
13ABeleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, bevordering van wijkeconomie en adviseren en faciliteren van starters en zzp-ers.1.189.11666.419
    
13BWorkshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden inkopen en uitvoeren.3.290.87438.563
13CCoördineren en organiseren van activiteiten om taal-, reken- en ICT-vaardigheden van inburgeraars te vergroten.583.766509.854
13DWerkplekken bekostigen bij of via SWB of andere SW-bedrijven voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening.13.191.8975.578
    
  18.255.654620.414
1 Economie, Werk en Inkomen
Exploitatie, bedragen x € 1.000Begroting 01-01-2017Gewijzigde begroting 2017Rekening 2017
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-68.080-71.966-69.698
BATEN (excl. mutaties reserves)40.12943.21542.807
Totaal-27.951-28.751-26.891
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-45-45-45
Onttrekkingen aan de reserves07556
Totaal-453011
Resultaat na bestemming-27.996-28.721-26.880