Programmarealisatie 

Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde

Aanspreekpunt bestuurlijk: Burgemeester Schelberg en Wethouder Elferink
Betrokken sector(en):Fysiek, Dienstverlening en Middelen
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Henk Jan Tromp, Martin Fleer en Pieter Kistemaker

De gemeente Hengelo wil de leefbaarheid en veiligheid in en om huis bevorderen. Het is belast met het leveren van producten en diensten rondom identiteit. Ook draagt het zorg voor de informatievoorziening richting haar inwoners en zorgt ervoor dat het politieke besluitvormingsproces op een democratische en interactieve wijze vorm wordt gegeven.

Relevante beleidsnota’s

 • Integraal veiligheidsbeleid Hengelo 2013-2016
 • Agenda voor Twente 2018 – 2022
 • Omgevingsvisie Overijssel (2009)
 • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (2013)
 • Structuurvisie Hengelo 2030
 • Sociale Visie Hengelo 2020
 • Twente Werkt (2014)
 • Overijssel werkt
 • Economische Motor Twente
 • S3 strategie
 • Europa 2020
 • Dienstverleningsconcept Publieksplein
 • Gemeente Hengelo heeft Antwoord©
 • Samenwerkingsplaat (2013)

71. Leefbaarheid en veiligheid

Activiteit: Financieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises

Crisisaanpak: In het vastgestelde Regionaal Crisisplan staat de uniforme aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio beschreven. Vanaf februari 2017 is de doorontwikkelde crisisorganisatie operationeel. Hier dragen we jaarlijks als Twentse gemeenten aan bij, zowel financieel als met het leveren van personele bezetting. In 2017 hebben we de jaarlijkse bijdrage geleverd. Hiervan zijn opleidingen en trainingen betaald. Het jaar 2017 heeft vooral in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de crisisorganisatie. Dit is op regionaal niveau georganiseerd maar werkt ook door in de lokale crisisorganisatie van de gemeente Hengelo. We hebben in 2017 erg intensief geoefend en getraind met de nieuwe crisisorganisatie. In Hengelo is als één van de eerste Twentse gemeenten de zogenoemde kolomoefening gehouden. Hierbij worden zowel de regionale als de lokale functionarissen van alle kolommen beoefend. De basis staat nu, de komende jaren gaan we verder in op verdieping en verbreding.

Activiteit: Adviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid

Met het opstellen van het nieuwe veiligheidsbeleid is, met betrekking tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, aandacht geweest voor de nieuwe taken (aanpak woonoverlast) en nieuwe fenomenen (aanpak ondermijning), maar ook voor de versterking van de keten met zorg. Daarvoor is extra geld beschikbaar gekomen waarmee o.a. formatie-uitbreiding gerealiseerd om beter toegerust te zijn voor de uitvoering en advisering op deze taken. Bij diverse casuïstiek is de burgemeester geadviseerd bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden

Activiteit: Beleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorwerpen

Veiligheid: In 2017 is nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2017 – 2021 door de raad vastgesteld. Er is blijvend ingezet op preventie, zelfredzaamheid m.b.t. buurtpreventie en what’s app groepen. In samenhang met repressie is het aantal woninginbraken fors gedaald.

De Module informatie gestuurd handhaven, die door de BOA’s wordt gebruikt, is klaar voor gebruik.

Het preventie en handhavingsplan alcohol is geëvalueerd en vastgesteld

Agressie: agressieve voorvallen vinden ook plaats tijdens onregelmatige werktijden en in de weekenden. 24/7. Dit bleek ook in 2017. We hebben nog geen piketregeling (leidinggevenden) om medewerkers tijdens de weekenden en onregelmatige werktijden op te vangen na een agressievoorval. Medewerkers geven aan hier behoefte aan te hebben.

Radicalisering en extremisme: ca 90 collega’s hebben een training gevolgd voor het herkennen van radicalisering en extremisme. Naast collega’s van de gemeente van diverse afdelingen, waren hier ook collega’s bij van Wijkracht en Welbions. Hierdoor is eveneens een netwerk opgebouwd met belangrijke partners.

Ondermijning: dit onderwerp is als speerpunt in het veiligheidsbeleid opgenomen en er is een ondermijningsbeeld opgemaakt. In samenwerking met collega’s van de sector Sociaal is ingezet op de aanpak van ondermijning en zorgfraude.

Vluchtelingen: door de afname van de stroom vluchtelingen zijn de opvanglocaties in het voorjaar 2017 leeggestroomd.

Evenementen: binnen de sector zijn verbeteringen doorgevoerd en zijn organisaties aangesproken op eigen verantwoordelijkheden. Door deze werkwijze zijn kritische processen en rollen zichtbaar geworden waar verder verbetering op nodig is.

Veiligheid in woonbuurten: in samenhang met de sector sociaal is ingezet op complexe casuïstiek, verwarde personen. Ook is er in samenwerking met oa Welbions en politie uitvoering gegeven aan de aanpak van illegale hennepkwekerijen.

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
71BFinancieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises.5.780.201 
71CAdviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.492.54830.944
71DBeleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorwerpen.984.044106.700
    
71EFinancieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.197.073 
71FFinancieren van ruiming van conventionele explosieven. 5.432 
  7.459.297137.644

72. Diensten Publiekszaken

Activiteit: Vastleggen, bijhouden en verstrekken van gegevens van inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie verschaffen via KCC en website. Uitvoeren van naturalisatieprocessen

Basisregistraties en kwaliteit: in 2017 is ook voor de BRP de ENSIA-systematiek ingevoerd. Het stelsel basisregistraties is in 2017 compleet gemaakt. Dit was merkbaar in de toename van het aantal terugmeldingen (= een signaal dat een persoonsgegeven mogelijk onjuist is) aan het BRP.

Controle brondocumenten en toestroom vluchtelingen: de toestroom aan vluchtelingen is in 2017 gedaald in vergelijking met voorliggende jaren. De hoeveelheid buitenlandse brondocumenten, die gecontroleerd zijn, is niet gedaald. Dit ligt aan het gegeven, dat de grote stroom –vaak ongedocumenteerde- vluchtelingen, die met name in 2015 en 2016 naar Nederland zijn gekomen, pas later documenten uit het land van herkomst kon en kan verkrijgen.

Controle brondocumenten en kwaliteit: meerdere 1e lijnsmedewerkers hebben in 2017 opleidingen gevolgd op het terrein van brondocumentcontrole.

Controle brondocumenten en samenwerking in Twente: de samenwerking in Twente heeft verder vorm gekregen. Daarbij wordt sinds 2017 gebruik gemaakt van een digitaal platform. Met name met Borne heeft Hengelo veel persoonlijk contact om kennis en ervaring over de controle van brondocumenten te delen.

Adresonderzoeken: de samenwerking op het gebied van adresonderzoeken is in 2017 verder geïntensiveerd, met name met de Sociale Recherche en de BAG. Ook zijn er werkafspraken gemaakt met het sociaal domein over de voorwaarden voor inschrijving op een briefadres door klanten van Sociale zaken.

Dienstverlening: Vanuit het Programma Dienstverlening krijgen in 2017 diverse projecten onderdak, dit gebeurt in de volgende thema’s: Houding & Gedrag; Fysiek; Organisatie & Processen en Informatie. Voor het programma Dienstverlening hebben we ons laten leiden door ‘de markt’ Denk aan bedrijven als TanGO, IKEA en Jumbo. Merken/winkels die in hun manier van denken een voorbeeld zijn voor onze vernieuwde dienstverlening. Waarom? Omdat zij duidelijk zijn naar hun klanten. Jumbo noemt het de 7 zekerheden: vers is ook echt vers, je kunt vlot winkelen etc. Je weet wat je bij Jumbo kan verwachten en ze hebben hun proces logisch ingericht, passend bij de gekozen zekerheden, met een duidelijke winkelformule. Maar de gemeente kent verschillende rollen en in ieder rol treffen we inwoners ook in een andere rol. We kunnen daarom niet (zoals Jumbo) alle klanten over één kam scheren. Daarom hebben we vijf formules ontwikkeld, die zekerheden voor onze inwoners bieden en die gekoppeld zijn aan interne afspraken. Deze in gemeenteland vernieuwende methode is niet onopgemerkt gebleven. Veel gemeenten vragen of we daar onze denkwijze willen komen toelichten. Ook hebben we op diverse symposia het verhaal van de Hengelose serviceformules verteld.

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
72AVastleggen, bijhouden en verstrekken van gegevens van inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie verschaffen via KCC en website. Uitvoeren van naturalisatieprocessen.1.178.7414.620
    
72CVoltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.62.694 
72DOpmaken en verstrekken van identiteitsbewijzen (reisdocumenten en rijbewijzen) en akten van de burgerlijke stand zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden.1.181.7221.666.531
    
72EVerkiezingen organiseren.119.709 
72FUitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging.55.51014.412
  2.598.3761.685.563

73. Bestuur en Bedrijfsvoering

Activiteit: Bedrijfsvoering is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces (overhead)

Voor het lobbydossier mobiliteit zijn diverse acties ondernomen, er is een regio brede bereikbaarheidsagenda geformuleerd en bestuurlijk vastgesteld. In overleg met de provincie worden richting Den Haag en Brussel de hoofdpunten hieruit actief opgenomen.

Voor het Twentekanaal en de binnenhavens van Almelo en Hengelo is uit het Europees programma CEF/TEN-T 10,8 miljoen subsidie binnengehaald. Voor de wegen zijn uit het laatste overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en transport) diverse punten binnengehaald, o.a. verbetervoorstellen voor knooppunt Azelo/Buren en veiligheid voor de N- wegen. Voor het spoor wordt gewerkt aan de lobby voor verbetering van de corridor Zwolle-Twente-Münster (electrificatie/Duitsland en mogelijk dubbelspoor op het gehele traject). Het lobbydossier innovatie in relatie tot Hart van Zuid wordt door de gemeente Hengelo, Novel-T en de regio vertaald in het project Smart Society die in de Agenda voor Twente (AvT) is opgenomen. Ook het project duurzame mobiliteit wordt in de AvT opgenomen met Hengelo als trekker.

Activiteit: Bestuurlijk samenwerking in Netwerkstad, Regio Twente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen

Regionale samenwerking: In het besef dat regionale samenwerking essentieel is voor het pakken van regionale kansen en aanpakken van regionale uitdagingen, heeft de gemeente Hengelo zich ook in 2017 sterk gemaakt voor het intensiveren van de samenwerking. Met andere gemeenten, mede overheden, maar vooral ook met andere partners in de stad en de regio; bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en andere maatschappelijke partners. Het blijft daarbij een zoektocht om het geheel bestuurbaar te houden. Regio Twente heeft eind 2017 een evaluatie opgestart van de vernieuwde samenwerking sinds 2016, na het afschaffen van de Wgr+. Aspecten van bestuurbaarheid, effectiviteit, efficiency en eenvoud worden betrokken in die evaluatie die in 2018 wordt besproken.

Gemeentelijke samenwerking: Het college heeft in 2017 een aantal keren met de voltallige colleges van Almelo en Enschede om tafel gezeten. Dit uiteraard naast de frequente portefeuillegerichte overlegmomenten tussen de steden. De drie grote steden in Twente zijn zich bewust van hun extra verantwoordelijkheid voor de samenwerking in Twente. Ook hebben de steden op een aantal gebieden een eigen specifieke problematiek en als gevolg daarvan ook specifieke extra ambities.

Agenda voor Twente: Medio 2017 heeft de gemeenteraad van Hengelo de Agenda voor Twente 2018 – 2022 (AvT) vastgesteld en daarbij € 7,50 per inwoner per jaar beschikbaar gesteld. Het plan focust op ‘techniek’ als drager van economische ontwikkeling. Na onderzoek en concretisering van de agenda zou dit bedrag eventueel kunnen worden opgehoogd naar € 12,50 per inwoner gedurende 5 jaren. Op 1 december 2017 heeft de Bestuurscommissie Agenda voor Twente het uitvoeringsprogramma 2018 van de AvT vastgesteld. Hoewel op het moment van verslaglegging nog twee gemeenteraden niet hebben ingestemd met de AvT, gaat de uitvoering van het plan van start in 2018. Dit in een samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheden.

Twentebedrijf: Op 27 oktober 2016 is besloten de rechtspersoon Twentebedrijf voorlopig niet met taken te vullen. Dit besluit over een andere ontwikkelroute Twentebedrijf betekende op hoofdlijnen het labelen van bestaande samenwerkingen, het uitbouwen van bestaande samenwerkingen, en het verder brengen van nieuwe samenwerkingsinitiatieven met de merknaam Twentebedrijf. Op de verschillende onderdelen is inmiddels voortgang geboekt. Zo is er onlangs besloten tot oprichting van een gezamenlijk IT-platform TWENTE en zijn voorstellen tot intensivering van de samenwerking op het gebied van inkoop en salarisadministraties in voorbereiding. Ook de doorontwikkeling van Twentse Kracht (interne arbeidsmarkt, Twentse school) staat op de agenda. De gekozen ontwikkelroute van het Twentebedrijf levert resultaat op. Hierbij gaat het om verschillende vormen en constructies. Er is niet langer een meerwaarde voor de bestaande, aparte rechtspersoon Twentebedrijf, waartoe eerder besloten is. Het in stand houden van deze regeling verhoogt de bestuurlijke drukte en brengt bovendien administratieve verplichtingen en kosten met zich mee.

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
73ABedrijfsvoering is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces (overhead).25.477.5404.084.612
73BDe leden van het college van B&W betalen.1.302.894383.284
73CDe leden van de gemeenteraad betalen.838.6815.895
73DDe gemeenteraad ondersteunen middels griffie en de Rekenkamer.332.4460
73EBestuurlijk samenwerken in Netwerkstad, Regio Twente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen.735.48318.003
  28.687.0434.491.793
7 Bestuur, Veiligheid en Openbare orde
Exploitatie, bedragen x € 1.000Begroting 01-01-2017Gewijzigde begroting 2017Rekening 2017
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-41.531-40.422-38.745
BATEN (excl. mutaties reserves)5.0545.1206.240
Totaal-36.476-35.302-32.505
Mutaties reservesOnttrekkingen aan de reserves07575
Totaal07575
Resultaat na bestemming-36.476-35.227-32.430

Overzicht overhead

Overzicht overhead
Exploitatie, bedragen x € 1.000Begroting 01-01-2017Gewijzigde begroting 2017Rekening 2017
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-27.838-26.454-25.478
BATEN (excl. mutaties reserves)3.0843.0844.010
Totaal-24.754-23.370-21.468
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves000
Onttrekkingen aan de reserves757575
Totaal757575
Resultaat na bestemming-24.679-23.295-21.393

De baten en lasten van de overhead worden in dit verslagjaar voor het eerst afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Een analyse van de ontwikkeling hierin is derhalve nog niet te geven.