Programmarealisatie 

Financiën

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouders ten Heuw en Bruggink
Betrokken sector(en):Middelen en Dienstverlening
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Pieter Kistemaker en Martin Fleer

Voor de realisering van het gemeentelijk beleid zijn middelen nodig: mensen, geld en grond. Het streven is om deze middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Het grond bedrijf is een middel om doelen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd in het kader van de ruimtelijke ordening. Het vastgoedbedrijf streeft naar een efficiënt beheer van het gemeentelijk vastgoed. Een van de doelstellingen is om het eigendom centraal te stellen bij het vastgoedbedrijf en verhuur tegen minimaal kostendekkende huur. Het verwerven van externe subsidies betekent dat de gemeente minder eigen middelen hoeft in te zetten voor het realiseren van haar beleidsdoelen. De gemeente verwerft actief subsidie ten behoeve van de realisatie van de gemeentelijke opgaven en ambities. Dit houdt in dat de gemeente een regierol op zicht neemt voor de externe verwerving en inzet van middelen. Dit wordt gedaan door de samenhang te zoeken met de lobbystaakstelling en anderzijds de verbinding te leggen met de inhoudelijke afdelingen.

Relevante beleidsnota’s

 • Nota Grondbeleid
 • Grondslagen herzieningen
 • Herzieningen exploitatie opzetten (2126654)
 • Businessplan vastgoedbedrijf
 • Financiële verordening (2014-1021247, geactualiseerd 2018-2196498)
 • Nota Investerings- en activeringsbeleid (2095695)
 • Notitie gewenste hoogte algemene reserve (2012-12G200840)

81. Grond en vastgoed

Activiteit: Onroerende zaken aankopen en verkopen voor woningen, bedrijfsruimte, projecten en maatschappelijke functies als ook aanvullende grondactiviteiten uitvoeren zoals afhandeling van planschade

Het grondbedrijf investeert in verschillende projecten, eventueel met partners, om ontwikkelingen op gang te brengen en verkopen te stimuleren. In Hart van Zuid wordt geïnvesteerd in de Laan Hart van Zuid. Verder zijn verschillende projecten volop in uitvoering. Zo is het Watertorenpark zo goed als klaar, zijn in Veldwijk Noord de eerste straten woonrijp gemaakt en is in Dalmeden begonnen met het bouwrijp maken van de kavels in Meander Zuid-West en is gestart met de verkoop van kavels.

De verkoopcontracten en -opties laten een positief beeld zien wat betreft de kavelverkoop voor woningbouw. De vraag naar woningbouwkavels trekt in sterke mate aan en het beeld blijft onverminderd positief. Inmiddels zijn er in Dalmeden nieuwe kavels toegevoegd en zijn er al voorbereidingen getroffen voor de volgende fase van uitgifte.

In het project Hart van Zuid zijn zaken de afgelopen jaren anders gelopen dan verwacht. De onderhandelingen met van Wijnen zijn afgerond en de grondexploitaties voor Hart van Zuid zijn weer volledig in handen van de gemeente. De ontwikkelaar neemt de gronden af op afgesproken data en tegen overeengekomen prijzen.

Activiteit: Beheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed

De uitkomsten van de onderhoudsinspecties van het gemeentelijk vastgoed zijn vertaald in de voorziening en de begroting. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het inkopen van onderhoud voor de komende jaren op basis van de onderhoudsinspecties. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld voor het laten maken van energielabels en adviezen. En tenslotte is er structuur aangebracht in het beheer van de vastgoedadministratie.

Concreet zijn er in 2017 zes panden verkocht en zijn de Weusthaghal, het Twentebad en het sportcomplex Kuipersdijk 40 gerenoveerd.

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
81AOnroerende zaken aankopen en verkopen voor woningen, bedrijfsruimte, projecten en maatschappelijke functies als ook aanvullende grondactiviteiten uitvoeren zoals afhandeling van planschade.22.924.51122.879.201
    
81BBeheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed.19.626.22812.641.122
81CDe mogelijkheid bieden om grond in erfpacht uit te geven voor maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en woningbouw.737.3751.637.250
    
  43.288.11437.157.572

82. Algemene dekkingsmiddelen

Activiteit: Planning & Control

De beleidsrapportage, die twee keer per in de vorm van een presentatie in de politieke markt wordt gegeven, is in een nieuw jasje gestoken. Alle P&C instrumenten zijn digitaal in te zien via de website (www.hengelo.nl)

Activiteit: Externe subsidies verwerven, realiseren en verantwoorden

In 2017 heeft de gemeente Hengelo een subsidie van € 10,8 miljoen binnengehaald voor de Twentekanalen en de havens van Almelo en Hengelo uit het Europese programma CEF/TEN-T. Dit is een direct gevolg van een jarenlange lobby in Den Haag en Brussel om de Twentekanalen en de havens een betere bereikbaarheid te geven. De bovenregionale subsidieaanvraag gebeurde in samenwerking met partijen als Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, Port of Twente, KNI Osnabrück (Duitse partner) en gemeente Almelo. Naast de reguliere aanvragen zoals bijvoorbeeld (Brede Doeluitkering (BDU) zijn ook aanvragen ingediend voor onder andere sociaal (Europees Sociaal Fonds (ESF), regionale aanvraag gezamenlijk met centrumgemeente Enschede en Scoren in de Wijk) en op het gebied van duurzaamheid (Twentebad en Warmtenet).

Algemene dekkingsmiddelen

Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen en de financiële analyses.

Algemene Dekkingsmiddelen         
BEGROTING01-01-2017 GEWIJZIGDE BEGROTING2017 REKENING2017
BATENLASTENSALDOBATENLASTENSALDOBATENLASTENSALDO
          
Lokale heffingen22.196 22.19622.196 22.19622.363 22.363
Algemene uitkering127.4520127.452130.4420130.442130.403130.403
Dividend8958958958955.0915.091
Saldo financieringsfunctie18.441-13.2575.18418.226-13.4924.73518.273-13.0515.222
Overige algemene dekkingsmiddelen522 522522 522597 597
Geheel - Totaal169.505-13.257156.249172.281-13.492158.790176.726-13.051163.675

Overig:

Vennootschapsbelasting

De inventarisatie van de activiteiten over 2017 op basis van de huidig bekende gegevens en de huidige feiten en omstandigheden laten zien dat er geen vennootschapsbelastingplicht over 2017 bestaat. Wij merken hierbij op dat de belastingdienst een andere mening kan hebben op een aantal dossiers. Wij achten het echter pleitbaar om het standpunt van niet belastingplichtig in te nemen.

Potentiële discussiepunten met de belastingdienst zijn:

 • De gemeente heeft een afstemming lopen met de belastingdienst omtrent het grondbedrijf.
 • De gemeente ontvangt ca. 2,2 miljoen aan inkomsten uit grondstoffen. In de landelijke discussie loopt al lange tijd een felle discussie over dit onderwerp.
 • De belastingdienst heeft bij een aantal gemeenten het standpunt ingenomen dat reclame-inkomsten niet worden gekwalificeerd als normaal vermogensbeheer. Risico betreft maximaal € 8.880,-.
 • Er is een rechtzaak onderhanden omtrent het straatparkeren en de BTW. Indien de Hoge Raad voor de btw besluit dat straatparkeren met btw belast zou moeten worden, verwachten wij een verdere discussie over de VPB-positie parkeren.

Onvoorzien

Op het beschikbare bedrag voor “onvoorzien” (€ 166.000) is in 2017 geen beroep gedaan.

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
82AGemeentefondsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van gemeentetaken. 130.402.693
82BExterne subsidies verwerven, realiseren en verantwoorden.317.605529.327
82CBelastingen ontvangen, zoals OZB, toeristen-, Honden-, reclame- en precariobelasting.752.55422.957.330
82EDividend ontvangen van verbonden partijen (deelnemingen).41.0645.090.821
82FRente betalen en ontvangen rente incl. doorverstrekkingen aan sociale huisvestingsinstellingen.13.094.90518.273.474
82GMutaties in diverse reserves doorvoeren.13.366.95219.254.968
82JBegrotingstechnische correcties doorvoeren.749.937654.834
  28.323.017197.163.447
8 Financiën
Exploitatie, bedragen x € 1.000Begroting 01-01-2017Gewijzigde begroting 2017Rekening 2017
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-43.299-32.392-56.768
BATEN (excl. mutaties reserves)199.493191.782213.767
Totaal156.194159.389156.999
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-4.849-2.037-14.843
Onttrekkingen aan de reserves4743.41120.554
Totaal-4.3741.3745.711
Resultaat na bestemming151.820160.764162.710