Onderhoud aan kapitaalgoederen 

6.3.2 Groen

Volumes

Groen 
Bomen34.822 st
Natuurlijke beplanting707.295 m2
Cultuurlijke beplanting267.369 m2
Gras3.868.789 m2
Hagen60.206 m2
Totaal groen (m2)4.903.659 m2
Waaronder:
Heesters & botanische rozen188.420 m2
Gazon1.413.610 m2

Onderhoudssystematiek

In de beheercatalogus 2007 is aangegeven hoe het groen beheerd moet worden. Er is bijvoorbeeld vermeld hoe lang het gras mag zijn, hoeveel onkruid aanwezig mag zijn, hoeveel overhang er mag zijn. Ook zijn hierin zaken vermeld zoals minimale vlakheid, minimale bedekking etc. De beheercatalogus maakt onderscheid in niveau “Hoog”, niveau “Basis” en niveau “Laag”. Bedrijventerreinen worden beheerd op niveau “Laag”. Het centrum en de wijkwinkelcentra worden beheerd op niveau “Hoog”. De rest van Hengelo wordt beheerd op niveau “Basis”.

Veranderingen in het onderhoudsniveau

Het onderhoudsniveau wordt niet veranderd.

Coalitieakkoord

Volgens het coalitieakkoord is groen belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte worden waar mogelijk benut om de groen functie te versterken. Daarbij wordt gekozen voor een slimme en flexibele benadering zonder het kader van de hoofdgroenstructuur los te laten. Waar mogelijk wordt meegewerkt aan zelfbeheer door bewoners. Bij illegaal grondgebruik is het uitgangspunt een oplossing vinden via bijvoorbeeld verkoop of verhuur.

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad in 2015 besloten om het beleid te versoepelen. Voorafgaand aan dit besluit was het zo dat alle ingrepen in de hoofdgroenstructuur, groot of klein, moesten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is –vooral voor kleine ingrepen- een omslachtige procedure. Het college kan hier nu zelf besluiten over nemen. Per geval zal nog altijd zorgvuldig worden gekeken of de ingreep echt nodig is, en of er nog andere mogelijkheden zijn.

Verder heeft de raad besloten om bewoners die een stukje gemeentegrond illegaal in gebruik hebben, onder bepaalde voorwaarden toe te staan om deze grond te kopen of in gebruik te nemen. Dit wordt dan mogelijk gemaakt voor stukjes grond die vóór een peildatum (11 maart 2013) illegaal in gebruik zijn genomen. Dit is terug te vinden op luchtfoto’s. Om deze beleidswijzigingen mogelijk te maken zijn de Nota Snippergroen 2013 en het Groenplan Hengelo op onderdelen aangepast.

Inzichten op gebied van spelen veranderen. Er is sprake van een verschuiving naar meer natuurlijk spelen en een grotere nadruk op ontmoeting. Er komt meer aandacht voor informele speelruimte. In het nieuwe speelbeleid geven we een grotere rol aan onze inwoners om zelf speelvoorzieningen te realiseren en/of te onderhouden.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente te maken gehad met forse bezuinigingen, ook op het speelbudget. Dit had grote gevolgen, want met het overblijvende budget zou de gemeente bijna de helft van het aantal speelplekken op den duur niet meer kunnen onderhouden. De gemeenteraad vond dit te ver gaan en heeft daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen, zodat toch nog 80% van het aantal ingerichte speelplekken in Hengelo voor de toekomst behouden kan blijven.

Om dit te bereiken wordt ingezet op een verbetering van de kwaliteit van de overblijvende speelplekken, zodat de onderhoudskosten omlaag kunnen en de voorzieningen langer mee kunnen. Er zullen oude speelplekjes moeten verdwijnen en sommige speelplekken zullen worden samengevoegd. Dit gebeurt niet in één keer, maar in de loop van de jaren. De gemeente doet dit niet alleen; de voorstellen hiervoor worden gemaakt in overleg met de bewonersorganisaties en bewoners. Er is een Plan van Aanpak Participatie 'Duurzaam spelen' opgesteld, waarin staat hoe de bewonersorganisaties en bewoners bij deze plannen worden betrokken.

De gemeenteraad heeft de Kadernota Spelen en het Plan van Aanpak in 2016 vastgesteld. Daarmee is het traject van start gaan waarin de bewonersorganisaties en de bewoners worden betrokken bij de plannen voor samenvoeging en concentratie van speelplekken.

Relevante beleidsnota’s

  • Beheercatalogus 2007
  • Bomenverordening 2009
  • Groenplan Hengelo 2015
  • Bomenbeheerplan 2010
  • Nota snippergroen 2015
  • Kadernota Spelen 2016

Grote projecten en ontwikkelingen

Uitbreidingslocaties

De komende jaren wordt er steeds meer openbare ruimte aangelegd in de uitbreidingsgebieden Dalmeden, Medaillon en ‘t Rot. Als gevolg hiervan neemt ook het areaal openbare ruimte en daarmee het groenareaal toe.

Reconstructies

De reconstructie van de Westtangent is afgerond. Hierbij zijn veel nieuwe bomen en nieuwe beplantingen aangebracht, die overgaan in regulier beheer. De Enschedesestraat, Deurningerstraat, Vosboerweg, Kuipersdijk en Mozartlaan worden heringericht. Als gevolg hiervan is/wordt ook het openbaar groen opnieuw aangelegd. Omdat het hier in hoofdzaak gaat om vervanging leidt dit tot een beperkte correctie op de arealen.

Nieuwe infrastructuur & openbare ruimte

De realisatie van het noordelijke deel van de laan Hart van Zuid is gestart in 2016. Het zuidelijke deel, inclusief de brug over het Twentekanaal, volgt in de jaren daarna. De Watertorenlaan wordt gereconstrueerd waarbij gelijktijdig een gedeelte van de fietssnelweg F35 en de nieuwe Veldbeek worden aangelegd.

Deze nieuwe aanleg leidt tot een uitbreiding van het areaal openbare ruimte. De aanleg van het Watertorenpark heeft geleid tot een behoorlijke uitbreiding van het groenareaal.

Organisatieontwikkelingen

In 2016 is de bestuurlijke opdracht “samen verder” verder uitgewerkt. Samen met de Hof van Twente en de SWB is een nieuw bedrijf opgericht te weten Gildebor. Dit nieuwe bedrijf gaat een groot deel van het onderhoud van de openbare ruimte voor zijn rekening nemen. Speerpunten zijn de kwaliteit van de openbare ruimte, vakmanschap en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden en werk verschaffen. Deze nieuwe organisatie is per 1-1-2017 van start gegaan.

Actualisatie Bomenverordening

De bomenverordening wordt aangepast, waarbij het uitgangspunt is dat waardevolle bomen beschermd blijven en tegelijkertijd de regelgeving wordt vereenvoudigd en de vergunningplicht deels wordt afgeschaft.

Huidige staat van onderhoud

Voor één derde van Hengelo zijn er contracten afgesloten met aannemers om het kort cyclisch onderhoud uit te voeren. Het overige twee derde deel van Hengelo wordt beheerd door de het groenbedrijf van de SWB en de eigen dienst en vanaf 2017 door Gildebor. De kwaliteit is voor 85% conform de afgesproken beheerniveaus. Om dit niveau te behouden voeren we renovaties en omvormingen uit. Dit doen we zowel met Gildebor als ook met aannemers. De bezuinigingen van de afgelopen jaren zetten de kwaliteit wat onder druk.

Financiën

De budgetten zijn voldoende voor het regulier onderhoud om de vastgestelde onderhoudsniveaus te behouden. Voor renovaties is niet voldoende geld beschikbaar. Er wordt jaarlijks niet voor groot onderhoud gereserveerd. Wanneer er onvoldoende budget beschikbaar is voor groot onderhoud, wordt hiervoor aan de raad een krediet gevraagd. Ook wordt gekeken of een combinatie kan worden gevonden met projecten en andere onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden, zoals rioleringswerkzaamheden en herstraten.