Onderhoud aan kapitaalgoederen 

6.3.3 Water en riolering

Volumes

Riool 
Vrij-verval riolering617.016 m1
Mechanisch riolering89.590 m1
Doorlatende leiding229.704 m1
Kolken33.838 st
Drukrioolgemalen285 st
Rioolgemalen77 st

Onderhoudssystematiek

De kwaliteit van de riolering wordt beoordeeld via periodiek uitgevoerde camera inspecties. Op basis hiervan is een rioolrenovatieplan opgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt naar urgentie. Sommige riolen moeten snel worden vervangen (binnen 1 jaar, urgent), anderen zijn minder urgent (2-5 jaar) en een deel is niet urgent (6-10 jaar). Deze laatste groep wordt later nogmaals geïnspecteerd. Voor alle overige riolen wordt een verwachte levensduur van 60 jaar aangehouden.

Veranderingen in het onderhoudsniveau

Het onderhoudsniveau wordt niet veranderd.

Relevante veranderingen t.o.v. vorig jaar

In de afgelopen jaren is voor bijna € 2 miljoen structureel bezuinigd op de riolering. Dat betekent dat grondwaterprojecten worden getemporiseerd en dat vervanging van rioolbuizen meer risico gestuurd plaatsvindt.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is aandacht voor het klimaatbestendig maken van de stad. Onder andere tijdelijke waterberging in de openbare ruimte en de inrichting van stuwgebieden die bij hevige neerslag het water bovenstrooms langer vasthouden. Verder is er aandacht voor beekherstel (Omloopleiding , Berflobeek, Drienerbeek en delen van de Veldbeek). De uitvoering van deze waterhuishoudingsplannen levert een sterke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Relevante beleidsnota’s

 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vastgesteld raad 19 november 2017);
 • Gemeentelijk Grondwaterplan (vastgesteld in 2013);
 • Gemeentelijk Waterplan (vastgesteld in 2006).

NB: het Gemeentelijk Grondwaterplan en het Gemeentelijk Waterplan maken integraal onderdeel uit van het vGRP 2013-2017.

Grote projecten en ontwikkelingen

 • Rioolvervanging Enschedesestraat in combinatie met HOV Hengelo-Enschede;
 • Rioolverzwaring Deurningerstraat
 • Rioolverzwaring Mozartlaan;
 • Rioolvervanging Ketelstraat;
 • Inrichten openbare ruimte voor waterberging (WOLK),
 • Oplossen grondwateroverlast. (loopt meerdere jaren)
 • Herinrichting Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan;
 • Herinrichting Berflobeek bij de Marskant;
 • Aanleg (delen van) de Veldbeek;
 • Aanleg gedeelte Balktsbeek.

Op het gebied van riolering en waterhuishouding wordt samengewerkt met de Twentse gemeenten en het Waterschap. Met zogenaamde werkplaatsen wordt door gezamenlijk onderzoek geprobeerd kostenbesparingen te realiseren in de waterketen.

Huidige staat van onderhoud

De kwaliteit van de riolering wordt beoordeeld door periodiek uitgevoerde camera inspecties. Op basis hiervan is een rioolrenovatieplan opgesteld. In het rioolrenovatieplan wordt naast vervanging ook gekeken naar de mogelijkheid van deelreparaties en re-lining. De kosten van vervangingen, renovaties en de exploitatielasten worden volledig gedekt door de voorziening riolering. Om grondwaterstanden goed en langdurig in beeld te krijgen is een grondwatermeetnet gerealiseerd. Dit bestaat uit ruim 100 peilbuizen met dataloggers. Het beheer en onderhoud van het meetnet wordt volledig gedekt middels de voorziening riolering. Het beheer en onderhoud van de beken en bergingsvijvers (oppervlaktewater) ligt bij het waterschap Vechtstromen.

Riolering wordt nu later vervangen dan in het verleden het geval was. Het beheer vindt meer risico gestuurd plaats. De functionaliteit en veiligheid blijven echter gewaarborgd.

Financiën

De budgetten voor regulier en groot onderhoud zijn vastgesteld in het GRP 2018-2022. Hoewel het beheer meer risico gestuurd plaats vindt is de verwachting dat dit voldoende is om de eisen die aan de functionaliteit en veiligheid worden gesteld te waarborgen. Mocht een riolering onverhoopt eerder moeten worden vervangen dan gepland dan kan dit vaak worden opgelost door een geplande vervanging wat naar achteren te schuiven.

Riolering

Overige waterlopen