Onderhoud aan kapitaalgoederen 

6.3.4 Gebouwen

Volumes

De omvang van de vastgoed portefeuille bestaat momenteel nog uit 185 gebouwen (één gebouw kan uit meerdere adressen bestaan). Deze zijn voor € 503,8 miljoen verzekerd (herbouwwaarde). De vastgoedportefeuille bestaat onder andere uit scholen, sporthallen, buurthuizen, en aankopen in het kader van grondverwerving. Als gevolg van deze diversiteit zijn de gemeentelijke objecten onderdeel van verschillende beleidsprogramma’s en sectoren. De objecten zijn verdeeld in de volgende categorieën:

Gebouwen 
Wettelijk taak (onderwijs)83 gebouwen
Gemeentelijk beleid (kunst & cultuur, sport, welzijn, parkeren, kinderboerderij)59 gebouwen
Huisvesting eigen organisatie11 gebouwen
Herontwikkeling10 gebouwen
Afstoten (heroverweging eigendom, verkoop of sloop)22 gebouwen

Relevant beleid

Onderhoudssystematiek

Het gemeentelijk vastgoed (met uitzondering van de onderwijsgebouwen en de af te stoten panden) is in 2016 geïnspecteerd conform de NEN 2767-systematiek. De inspecties zijn in 2017 verwerkt in een meerjarenonderhoudsplanning en worden bijgehouden en geactualiseerd met behulp van het softwareprogramma Planon. Een keer per vier jaar zal er een her-inspectie door derden van de objecten plaatsvinden.

Veranderingen in onderhoudsniveau

Het gemeentelijk vastgoed is geïnspecteerd om zodoende goed te kunnen sturen op de onderhoudskosten van het vastgoed en inzicht te hebben in de risico’s en de werkelijke oppervlakten van de gemeentelijk objecten. De huidige onderhoudsniveaus van het gemeentelijk vastgoed zijn in beeld. Het gewenste onderhoudsniveaus dient nog vastgesteld te worden.

Relevante veranderingen t.o.v. vorig jaar

Niet van toepassing

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord wordt niets vermeld over het onderhoudsniveau. Tevens zijn er door de raad of het college geen richtlijnen vastgesteld met betrekking tot het onderhoudsniveau. Het voornemen is om aan de hand van de inspectierapporten hiervoor richtlijnen op te stellen. De richtlijnen kunnen gebaseerd worden op de conditieniveaus conform de NEN 2767.

Relevante beleidsnota’s

  • Businessplan oprichting Vastgoedbedrijf 2012

Grote projecten en ontwikkelingen

Het afgelopen jaar heeft de focus gelegen bij enkele grote projecten zoals renovatie Twentebad, renovatie sporthal Weusthag en renovatie Sportcomplex Kuipersdijk 40. Daarnaast zijn er op het gebied van duurzaamheid ontwikkelingen en wordt het proces met betrekking tot het inkopen van (groot)onderhoud voor de komende jaren verder ontwikkeld.

Huidige staat van onderhoud

De gemeentelijk objecten zijn geïnspecteerd. Uit de inspectie is gebleken dat een overgroot deel van de objecten het onderhoudsniveau 3 (redelijke conditie) of beter heeft. De staat van het onderhoud is over het algemeen dus voldoende. De objecten die in aanmerking komen voor verkoop/sloop zijn niet geïnspecteerd. Het onderhoudsniveau kan voor deze objecten wat lager liggen.

Financiën

Uit de onderhoudsplanningen blijkt dat de getroffen onderhoudsvoorzieningen en de bestemmingsreserve toereikend zijn om het huidige onderhoudsniveau te bestendigen. In 2017 is er binnen het Vastgoedbedrijf minder grootonderhoud uitgevoerd dan begroot. Het niet uitgevoerde onderhoud is doorgeschoven naar 2018 en verder. Het resterende budget blijft in de voorziening/reserve beschikbaar. Daarnaast is er bij de verbouwing van het stadhuis/stadskantoor grootonderhoud uitgevoerd welke ten laste is gebracht van de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve.

Overzicht budgetten

Deze budgetten zijn uitsluitend ten behoeve van kosten derden. Voor het onderhoud dat door ons eigen personeel wordt gedaan (personeelslasten) zijn separate budgetten opgenomen. Het onderhoud voor de onderwijsgebouwen en de panden die in de grondexploitaties zitten worden niet vanuit bovengenoemde budgetten bekostigd. Schoolbesturen krijgen een rechtstreekse bijdrage van het rijk voor onderhoud van de onderwijsgebouwen. De panden in de grondexploitaties worden binnen de grondexploitaties gedekt.