Paragrafen 

Verbonden partijen

Inleiding

Voor de uitvoering van taken doet de gemeente steeds vaker een beroep op andere organisaties. Als we taken hebben uitbesteed aan een organisatie, waarin we een bestuurlijk én financieel belang hebben is deze partij een verbonden partij. We zitten dan in het bestuur van deze organisatie of hebben stemrecht in de ledenvergadering/aandeelhoudersvergadering én lijden verlies als de organisatie failliet gaat of ons kan aanspreken als ze haar verplichtingen niet kan nakomen. De beleidskaders rondom verbonden partijen liggen vast in de nota “Beleidskader Verbonden Partijen Hengelo 2013”, hierna Beleidskader genoemd.

De vernieuwing van het BBV is weergegeven in de Notitie Verbonden Partijen van oktober 2016. Deze beoogt het inzicht te vergroten in de risico’s van verbonden partijen en de wijze waarop ze bijdragen aan de output of de doelstellingen van de gemeente. Hoewel de notitie in het begrotingsjaar 2018 van kracht is geworden zullen we waar mogelijk deze notitie al volgen. Daarmee kiezen we er niet voor om de opzet van de begroting 2017 als basis te nemen.

Wat wilden we bereiken en wat is er bereikt

We willen alleen samenwerken met verbonden partijen als dit het geëigende middel is om onze beleidsdoelstellingen te realiseren. Samenwerken is gebaseerd op vertrouwen. Dat betekent niet, dat we alle keuzes overlaten aan de verbonden partij. Randvoorwaarde is, dat we het zo organiseren, dat de democratische controle op de uitvoering door de gemeenteraad optimaal is. De raad heeft in 2017 regelmatig gediscussieerd over haar invloed op het functioneren van verbonden partijen. De raad kan bijsturen als verbonden partijen beleidsvoornemens presenteren, die niet passen in de gemeentelijke aanpak. Ze krijgt hiervoor de conceptbegrotingen van de verbonden partijen aangeboden en kan hier wensen en bedenkingen uiten, voordat de besluiten in de algemene besturen van de partijen zijn genomen. Tevens kan ze standpunten innemen m.b.t. de jaarverantwoordingen van de verbonden partijen. Ze kan echter geen besluitvorming tegen houden of wijzigen. Dat is voorbehouden aan de besturen van de verbonden partijen, waarin namens gemeenten wethouders vertegenwoordiger zijn. Deze beperkte invloed is inherent aan samenwerken en geaccepteerd bij het aangaan van het samenwerkingsverband.

De samenwerking met verbonden partijen kent twee invalshoeken, die we bij in het jaarverslag belichten:

  • De bijdrage van de verbonden partij aan de doelstellingen van de gemeente (nut).
  • Het risico dat de gemeente loopt door de deelname, met name financieel, maar ook bestuurlijk.

Het financiële risico is het risico, dat de gemeente loopt als de verbonden partij failliet gaat of aanspraak maakt op niet begrote bijdragen van de gemeente. Bestuurlijke risico’s treden op als de gemeente aangesproken kan worden op haar bestuurlijke rol in de verbonden partij.

Deze invalshoeken moeten in balans zijn.

Risicomanagement bij de verbonden partijen

De risicobeoordeling van verbonden partijen wordt nu nog gedaan op basis van een beoordeling van de jaarstukken en begrotingen van deze partijen. Daarmee oordelen we met algemeen aanvaarde normen over in rapportages zichtbare grootheden zoals bijvoorbeeld weerstandsvermogen, schuldpositie en resultaten in de meerjarenbegroting. Enkele partijen hebben zelf al een objectieve risicoanalyse ontwikkeld en rapporteren daarover in de eigen begroting en jaarstukken. Anderen moeten hier nog een slag maken. Pas als we het objectieve kader om de risico’s te kunnen kwantificeren hebben ontwikkeld zullen we uitspraken doen over de classificering van de risico’s van de verbonden partijen. We lichten toe op algemeen aanvaarde normen.

In volgende tabel is weergegeven hoe doelen en risico’s zich tot elkaar verhouden.

Naam verbonden partijBijgedragen aan de doelstellingen van gemeenteRisico's
Regio TwenteRegio Twente voert taken uit op het gebied van publieke gezondheid (GGD), zorg en jeugd (OZJT), recretatie en toerisme (o.a. recreatieparken), economische structuurversterking (o.a. Agenda voor Twente) en bedrijfsvoering (o.a. Kennispunt/SSNT). Dit zijn voor een groot deel gemeentelijke taken, waarvan we met alle veertien Twentse gemeenten hebben afgesproken om ze gezamenlijk te doen. Soms zijn het ook 'coalitions of the willing', waarbij dus niet noodzakelijkerwijs alle veertien gemeenten deelnemen, maar waar wel Regio Twente optreedt als gastheerorganisatie. Regio Twente hanteert een systeem vanperiodieke risicoanalyse. Ze heeft haar risico's in beeld en oordeelt, dat risico's en aanwezige weerstandscapaciteit in balans zijn. De financiële risico's voor gemeenten op grond van ontstane tekorten zijn daarmee beperkt. De risico's om zowel op lange als korte termijn niet aan de betalingsverplichtngen te kunnen voldoen zijn laag (solvabiliteit ligt boven de norm van 20% en netto werkkapitaal is positief).
Bedrijfsvoeringsorganisatie TwentebedrijfGeen, in liquidatieGeen
Veiligheidsregio TwenteDe VRT voert brandweertaken voor de gemeente uit en zorgt voor voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Wij verwachten, dat de VRT zich ontwikkelt tot een slagvaardige, flexibele en outputgerichte crisisorganisatie. Het nieuwe Regionaal Crisisplan schept hiervoor de voorwaarden. Vanaf februari 2017 is de doorontwikkelde crisisorganisatie operationeel en is gewerkt aan doorontwikkeling ervan. Er is intensief geoefend om de goede werking van het crisisplan, als het er echt op aan komt, te kunnen verzekeren. In Hengelo is als één van de eerste Twentse gemeenten de zogenoemde kolomoefening gehouden. Hierbij worden zowel de regionale als de lokale functionarissen van alle kolommen getraind.De risicoanalyse van de VRT is nog teveel gericht op grotere mogelijke en redelijk voorspelbare fluctuaties in de exploitatie. De effecten daarvan zullen op termijn aan gemeenten worden doorgerekend in de bijdrage. We missen nog informatie over minder voor de hand liggende, maar wel veel impact veroorzakende risico's. Dit ligt op het gebied van operationele risico's met gevolgen voor aansprakelijkheid en mogelijke financiële klappers. B.v. op gebied van brandweertaken, zoals toezicht & advies en controle van risicovolle objecten. De reservepositie is uit balans met de wel gesignaleerde risico's. De VRT is kapitaalintensief en heeft een zeer hoge leningpositie en matige solvabilteit. Er dient veel aandacht te zijn voor de betaalbaarheid op langere termijn.
Euregio (Openb. Lichaam volgens NL-Duits recht, volgt niet BBV)De Euregio draagt bij aan grensoverschrijdende belangen van burgers in het Nederlands-Duitse grensgebied. Zowel economisch (arbeidsmarkt zonder belemmeringen, innovatie en recreatie), als ruimtelijk (aansluiting wegen, wetgeving) en maatschappelijk (onderwijs, wonen zonder regelbeperkingen, samenwerken ogv gezondheid en veiligheid van de inwoners)Er zijn weinig risico's verbonden aan deze samenwerking.
Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB) 1)SWB is een werk-leerbedrijf. Een uitvoerende organisatie voor gemeenten vanuit de kernwaarden publiek, sociaal en ondernemend. Ze zorgt voor werk en arbeidsintegratie voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Ze voorziet hierin zowel in een behoefte van mensen (willen werken) als van bedrijven (willen werk gedaan hebben) en gemeenten (willen mensen graag aan het werk hebben). SWB neemt de volledige begeleiding en werkgeverschap van door ons voorgestelde personen voor haar rekening, geeft ze een volwaardige taak en begeleid zo mogelijk richting werken op eigen kracht. In 2017 is begonnen met het verzorgen van de openbare ruimte van o.a. Hengelo. De grootste risico's liggen in de afnemende rijksbijdrage Wsw-subsidie en P-budgetten en het aanbod en passend zijn van aangeboden werkzaamheden. In 2017 is m.b.v. een deskundige een uitgebreide risico-analyse uitgevoerd met €3,5 mln. als benodigde weerstandscapaciteit om de risico's te dekken. Ook de beheersmaatregelen zijn gedefinieerd. Met gemeenten is afgesproken dan de algemene reserve tussen 40 en 70% van de berekende benodigde weerstandscapaciteit moet liggen. In het meerjarenbeeld daalt de reserve naar 1,9 mln, 54% derhalve en binnen de marge. Door ons forse aandeel lopen wij evenredig meer risico dan andere gemeenten. Door het standaardiseren van de risico-analyse in de P&C-cyclus kunnen we blijven monitoren. De uitbreding van activiteiten beheer en onderhoud openbare ruimte heeft gezorgd voor een betere spreiding van risico's.
Stadsbank Oost NederlandVanuit de zorgplicht naar onze inwoners en ter uitvoering van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening zijn we deelnemer in de GR Stadsbank; Stadsbank zorgt voor de financieel-technische schuldhulpverlening.Er ligt een financieel risico bij de 22 deelnemende gemeenten. Enerzijds voor de in het verleden aan de stadsbank ter beschikking gestelde kapitaal. Anderzijds voor alle mogelijke toekomstige tekorten. De stadsbank kent integrale risicoanalyse als instrument om risico's en maatregelen vast te leggen. Ze stelt zelf vast voldoende weerstandsvermogen te hebben om risico's op te vangen, maar laat ons niet meekijken naar de risico's zelf. Het frauderisico is een bijzonder risico voor een stadsbank, waar geld wordt beheerd. Hier is aandacht voor. Een ander risico is de druk op juiste uitvoering door de hoge mate van media aandacht voor schuldhulpverlening.
Crematoria TwenteHet is noodzakelijk om in de gemeente meer vormen van uitvaarten te kunnen aanbieden. Vanwege de kapitaalsinvestering is dit in het verleden gezamenlijk aangepakt. Crematoria Twente heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandig bedrijf (BV), waar wij als gemeente via het openbaar lichaam nog zeggenschap in hebben. het is de vraag of wij deze zeggenschap nodig hebben en of we nog invloed op de besluitvorming nodig vinden. De BV levert nog wel een regelmatig dividend op.Het openbaar lichaam is "slechts" een voorportaal richting de BV en heeft geen andere balansposten dan de deelname in de BV. Dit beperkt het zicht op de balanssamenstelling en exploitatie van de BV. De BV opereert zakelijk en werkt met tarieven, die in principe winstgevend zijn. Bedrijfsrisico's liggen in het marktaandeel in de regio. Er wordt nu geinvesteerd in nieuwe vestigingen met beperkte kans op gebiedsuitbreiding. In de Achterhoek is concurrentie gekomen.
Regionaal Bedrijventerrein Twente 2)Het RBT (XL Park) is een grootschalig bedrijventerrein waarin de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, en Hengelo en de provincie Overijssel participeren. Het terrein voorziet in een regionale behoefte. Bedrijven groter dan 2 ha en passend binnen het het economische profiel kunnen zich er vestigen. In 2017 is 13 ha grond uitgegeven. Verwachting is dat de uitgifte van XL Park de komende jaren aanzienlijk zal zijn. Daarmee draagt het bij aan de versterking van de economische structuur van Hengelo en Twente.RBT is een grondexploitatie met risico's die daarbij horen, zoals onzekerheden van behoefte aan XL-percelen, marktprijs voor grond en de fasering van de verkopen in de tijd. We draaien voor 23% mee in de mee- en tegenvallers van deze GR. RBT voert zelf naast een risicoanalyse ook een gevoeligheidsanalyse uit, gericht op afwijkingen van de uitgangspunten voor de exploitatie.
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)Het GBT voert de lokale heffingen uit voor gemeenten. Wij bepalen ons eigen fiscaal beleid, waarbij de raad volledig sturend kan optreden. Vervolgens leggen we de uitwerking in verordeningen, de bestandsregistraties, de waardering van vastgoed, de aanslagoplegging en het beheer van het werkelijk ontvangen van deze middelen bij het GBT neer. Het GBT levert doordat zij dit op grotere schaal uitvoeren meerwaarde door deskundigheid en stroomlijnen van processen.Het GBT voert risico-analyses uit en kwantificeert risico's tot ruim € 1 mln. Ze laat ons in de PC-cyclus niet meekijken naar de aard van de risico's. Er is bepaald dat de reservepositie 5% van het begrotingstotaal van ca € 10 mln. (ca 0,5 mln.) mag zijn. Daarmee accepteren gemeenten dat ze zelf dat deel van de risico's dragen, dat boven de normale bedrijfsvoeringsrisico's uit komt. GBT kan alleen fluctuaties in resultaten binnen het vermogen opvangen. Het risico bestaat, dat gemeenten eerder moeten bijspringen (hogere bijdrage) als de normale bedrijfsvoering nadelen oplevert. Calamiteiten kunnen niet binnen de financiele huishouding van het GBT opgevangen worden. Het GBT is grotendeels gefinancierd met kort geld vanuit de deelnemene gemeenten en kent op dat gebied geen risico's.
Twente Milieu NVTwente Milieu verzorgt de (gescheiden) afvalinzameling voor de deelnemende gemeenten en zorgt voor de vermarkting van de restproducten. Daarnaast heeft ze zich toegelegd op onderhoud openbare ruimte voor enkele gemeenten (niet voor Hengelo). Ze beheert tevens het afvalbrengpunt. Door samenwerking en schaalvergroting kan Twente Milieu dit op innovatieve en efficiente wijze uitvoeren en de tarieven voor onze burgers daarmee zo laag mogelijk houden. Twente Milieu streeft niet naar winstoptimalisatie, maar volgt de behoefte van tariefbeperking van burgers van deelnemende gemeenten. Wij hebben als aandeelhouder een stem in de besluiten van het algemeen bestuur van Twente Milieu. Als NV richt Twente Milieu zich op de eigen bedrijfsvoering. Ze opereert hierin niet alleen zelfstandig, maar stemt haar strategie af met de deelnemende gemeenten. Formeel staat het bestuur op grotere afstand van de raad, in de praktijk worden we wel betrokken bij majeure ontwikkelingen. Wij lopen slechts risico voor onze kapitaaldeelname. Omdat de bedrijfsmiddelen veel kapitaal vergen is er wel geleend geld in de organisatie. Maar de solvabilteit ligt boven de 30% en is daarmee gezond.
Twence Holding BVTwence is de afvalverwerker voor meerdere gemeenten, maar als BV kan ze ook andere klanten bedienen. In december 2017 is besloten dat Twence ook ingezet gaat worden als duurzaamheidsbevorderaar. Als aandeelhouder hebben we beperkte invloed op het beleid van de BV. Twence is structureel winstgevend en betaalt jaarlijks dividend aan de aandeelhouders. Er is geen noodzaak om aandeelhouder te zijn om de dienstverlening af te kunnen nemen. De vraag of Twence nog een publieke taak verricht is legitiem. Wij staan nog tot 2021 garant voor leningen van Twence voor de aanvangsinvesteringen. De kans op nadelen hieruit zijn zeer gering. Met een ruim eigen vermogen zijn de risico's voor de continuiteit van het bedrijf beperkt. Een risico wordt gevormd door de afnemende verbrandingsafvalstromen. Het bedrijf is innovatief genoeg om hier tijdig op in te spelen.

Ontwikkelingen bij verbonden partijen

SWB Midden-Twente

De taken op het gebied van arbeidsontwikkeling/participatiewet zijn adequaat uitgevoerd. M.b.t. minder goed draaiende processen (Post NL gedurende een periode) is snel bijgestuurd, waardoor eind 2017 (productie)resultaten weer verbeterden. De GR-tekst is volledig herschreven. Vanaf 2017 is de uitvoering van het gemeentelijke deel van het beheer van de openbare ruimte van Hengelo en Hof van Twente overgedragen aan SWB Midden-Twente. Deze taken vormen een zelfstandig bedrijfsonderdeel onder de naam Gildebor. Het bedrijfsplan 2017 vormt de basis voor de zeer grofmazige begroting 2018. Behoudens goed te duiden aanloopproblematiek is de integratie goed verlopen. In de rapportages kunnen objectieve kengetallen en risico-analyse nog verbeteren. Hier wordt aan gewerkt.

Twentebedrijf

Nadat Twentebedrijf al eerder had besloten geen taken meer te vervullen heeft het bestuur op 6 december 2017 het besluit genomen om de Gemeenschappelijke Regeling op te heffen en de rechtspersoon te willen liquideren. Eind januari 2018 heeft de rechtspersoon in liquidatie een liquidatieplan opgesteld en aan de leden van Bestuur Twentebedrijf in liquidatie gezonden. Met deze brief wordt de liquidatie van het Twentebedrijf als afgewikkeld beschouwd. Het archief is in bewaring gegeven bij Regio Twente.

Euregio

De Euregio is in 2016 omgevormd van een e.V, (Deutscher Verein) naar een openbaar lichaam naar Nederlands-Duits recht volgens het verdrag van Anholt. De Verein is vervolgens geliquideerd (d.V.i.L). De nieuwe rechtspersoon volgt niet het Nederlandse Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), maar de Duitse variant “Neue kommunale Finanzmanagement für Gemeinden”. Voor de samenwerking heeft dit geen consequenties. We blijven grensoverschrijdend samenwerken.

Regionaal Bedrijventerrein Twente

In 2017 hebben de in 2016 genomen maatregelen geresulteerd in een positieve ontwikkeling van XL Park. Het bestemmingsplan tranche 3 is vastgesteld, er is een investeringsbudget beschikbaar gesteld de projectorganisatie is versterkt. De bouw van de logistieke campus is gestart en de containerterminal is in gebruik genomen. Op het gebied van acquisitie wordt samengewerkt met Oost en de NFIA (agentschap voor buitenlandse investeringen). Dit heeft geleid tot goede contacten met beleggers en ontwikkelaars in logistiek vastgoed.

Twence

In december 2017 hebben de gezamenlijke aandeelhouders van Twence een besluit willen nemen over de toetreding van de gemeente Münster als aandeelhouder. De belemmeringen aan Duitse zijde lijken glad te strijken te zijn, waardoor Münster als toekomstig aandeelhouder in beeld blijft. De gemeenten Oldenzaal en Almelo beschouwen de afvalverwerking niet meer als taak met publiek belang. Ze zijn er vooralsnog niet in geslaagd om hun aandelen binnen de mogelijkheden van de aandeelhoudersafspraken te verkopen. De zittende aandeelhouders hebben besloten dat Twence ook ingezet gaat worden als duurzaamheidsbevorderaar. Duurzaamheidsvoorstellen zijn in voorbereiding. Vanaf 2018 wordt er geen winst meer bestemd voor de Agenda voor Twente. De hieraan voorbehouden dividenduitkeringen gaan geheel naar de gemeenten. Gemeenten hebben afzonderlijk besloten of ze de doelen middels de Agenda voor Twente met een bijdrage blijven ondersteunen.

Vitens

De provincie Overijssel heeft in 2017 aangeboden om de aandelen in Vitens NV over te nemen. De Hengelose gemeenteraad heeft middels een aangenomen motie aangegeven, dat de provincie de aandelen alleen zou mogen overnemen als ze de aandelen niet zullen overdragen aan een private partij, ook als de wetgeving dit niet meer zou vereisen. Na bevestiging van dit voornemen zijn de aandelen in december 2017 verkocht en hebben we een stille reserve van bijna € 4 mln. verzilverd. Hiermee is de relatie als verbonden partij beëindigd.

Warmtenetwerkbedrijf Hengelo en Warmtebedrijf Hengelo

Per 1 juli 2016 zijn Warmtenetwerk Hengelo BV en Warmtebedrijf Hengelo BV opgericht. Deze twee bedrijven nemen de taken van het gemeentelijke Warmtenet Hengelo BV i.o. over.

Warmtenetwerk Hengelo BV zal alle transportactiviteiten middels het hoofdtransportnet gaan uitvoeren en Warmtebedrijf Hengelo BV treedt op als energieproducent en leverancier aan de eindgebruikers. Warmtebedrijf is formeel met deze activiteit gestart met ingang van 31 maart 2017. Op deze datum zijn alle leveringsactiviteiten van de gemeente overgedragen aan Warmtebedrijf Hengelo BV.De belangrijkste activiteit van Warmtenetwerk Hengelo BV is de aanleg van de backbone. Dit is het hoofdtransportnet dat de warmte vanaf AkzoNobel transporteert. De aanleg hiervan is in 2016 gestart en is in volle gang. Het eerste deel is inmiddels gereed waarmee het zuidelijk deel van duurzame warmte is voorzien. Het noordelijk deel zal naar verwachting begin 2019 gereed zijn. Na aanleg van de backbone zal Warmtenetwerk Hengelo BV zich vooral nog bezig houden met het transport van de warmte naar de overnamepunten van Warmtebedrijf Hengelo BV. Als de systemen gebouwd zijn houden wij als gemeente een minderheidsaandeel van 5% in beide bedrijven. Energiefonds Overijssel heeft een belang van 25% in Warmtebedrijf Hengelo genomen. Dit aandeel is overgenomen van Ennatuurlijk.

Lijst van verbonden partijen

Van alle verbonden partijen vermelden we kerngegevens, waarvan de informatieve waarde en de onderverdeling in categorieën verbonden partijen in het BBV is bepaald. Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de tabellen splitsen we de tekstuele gegevens en de cijfermatige gegevens. Omdat de verbonden partijen hun jaarrekeningen 2017 nog niet klaar hebben of niet hebben gecommuniceerd kunnen de gegevens niet volledig actueel gepresenteerd worden. In de eerstvolgende tabel worden het publieke belang dat de verbonden partij namens ons dient en het bestuurlijke belang dat wij hebben in de partij weergegeven.

  1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam verbonden partijOpenbaar belang dat gediend wordtBestuurlijk belangBeleid in pro- gram- ma
Regio TwenteGemeentelijke beleidsvoering van o.a. GGD, recreatie en toerisme, economie en arbeidsmarktDeelname algemeen bestuur en afstemmingsberaden1,2,3,7
Bedrijfsvoeringsorganisatie TwentebedrijfGemeentelijke bedrijfsvoering en administratieve taken (activiteiten voorlopig opgeschort)Deelname algemeen bestuur-
Veiligheidsregio Twente(Voorbereiding op) bestrijding van rampen en incidenten, w.o. brandweerDeelname algemeen en dagelijks bestuur7
Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB)Ondersteuning mensen met afstand tot de arbeidsmarkt/WSW en samenwerking beheer en onderhoud openbare ruimteDeelname algemeen en dagelijks bestuur1
Stadsbank Oost NederlandHulpverlening aan mensen met financiële problemen en schuldenDeelname algemeen en dagelijks bestuur1
Crematoria TwenteLijkbezorging met inachtneming van wettelijke voorschriftenDeelname dagelijks bestuur8
Regionaal Bedrijventerrein TwenteRegionale afstemming en ontwikkeling XL-businessparkDeelname algemeen en dagelijks bestuur8
Gemeentelijk Belasting kantoor (GBT)Gemeentelijke heffing en invordering lokale belastingenDeelname algemeen en dagelijks bestuur8
Omgevingsdienst TwenteGemeentelijke vergunningen, toezicht en handhaving milieuwetgevingn.b.5
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo (Hengelo Centrumgemeente)Schaal- en kwaliteitsvoordelen behalen en kwetsbaarheidsbeperking van aangesloten gemeenten op het gebied van sociale zakenVerantwoordelijkheid gemeentebestuur Hengelo, inbreng deelnemende gemeenten via portefeuillehoudersoverleg 1
Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo (Hengelo Centrumgemeente)Schaal- en kwaliteitsvoordelen behalen en kwetsbaarheids-beperking van aangesloten gemeenten op ICT-gebiedVerantwoordelijkheid gemeentebestuur Hengelo, inbreng deelnemende gemeenten via portefeuillehoudersoverleg 7

In volgende tabel nemen we de cijfers op die indicatief zijn voor vermogenspositie van de verbonden partij in relatie tot het belang en de risico’s die hieruit voortkomen voor ons. De basis is de jaarstukken 2016 en voor de inschatting van de positie einde jaar de geprognosticeerde balans uit de begroting 2018 of vastgestelde bestuursrapportages in 2017.

  • De omvang financieel belang is niet te interpreteren als het totale belang, maar als het bedrag dat we, rekening houdend met de eigen vermogenspositie van de verbonden partij, in een “bad case scenario” als verlies te verwerken zouden kunnen krijgen.
  • Het resultaat van de verbonden partij is gelijk gesteld aan de vermogensmutatie. Er kan een verschil ontstaan met de rapportage van de verbonden partij zelf als deze rechtstreeks reserves heeft versterkt of hier bedragen aan heeft onttrokken. Ook kan het zijn dat de verbonden partij dividend heeft uitgekeerd (Crematoria b.v.), wat daarnaast nog door ons ontvangen wordt. Het is daarnaast mogelijk dat naast dit resultaat meer of minder dan begroot als bijdrage is betaald.

Bedragen in euro x 1.000

Naam verbonden partijOmvang financieel belang 1-1-2017Omvang financieel belang 31-12-2017Financiële bijdrage 2017Eigen vermogen 1-1-2017Eigen vermogen 31-12-2017Vreemd vermogen 1-1-2017Vreemd vermogen 31-12-2017Resultaat VP 2017Risico's (geen spec. maat- regelen)Aandeel belang
Regio Twente5905684.0693.7343.97212.89412.7872382.74712,9%
Bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf00000000012,9%
Veiligheidsregio Twente3.9853.9205.7287311857.54156.652454.18213,9%
Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB) *08826.9595.5405.0574.3165.316-483n.b.67,8%
Stadsbank Oost Nederland8759035641.6981.06718.79518.795-631n.b.8,7%
Crematoria Twente0001.5911.59113130n.b.16,4%
Regionaal Bedrijventerrein Twente13.21113.2130-34-47114.848114.848-1311.80023,0%
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)3274521.5588652544.8405.740-6111.05916,5%
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo (Hengelo Centrumgemeente)n.v.t 
Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo (Hengelo Centrumgemeente)n.v.t 

*De financiële bijdrage aan SWB is incl. € 13,2 mln. rijksgelden, die we rechtstreeks doorbetalen.

  1. Vennootschappen en corporaties

Naam verbonden partijOpenbaar belang dat gediend wordtWijze van belangBeleid in pro- gramma
Twente Milieu NVGezamenlijke efficiente duurzame afvalinzamelingAandeelhouder en deelname bestuur6
Twence Holding BVMilieuverantwoordelijke afvalverwerking en kenniscentrum CO2-neutraliteitAandeelhouder6
Bank Nederlandse GemeentenFinanciering publieke sector: laag houden kosten maatschappelijke voorzieningenAandeelhouder8
Enexis NVBeschikbaarheid van het energienet, duurzame energiesystemen en energietransportAandeelhouder8
CBL Vennootschap BV Afhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop EssentAandeelhouder8
Vordering op Enexis Beheer BV Afhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop EssentAandeelhouder8
Verkoop Vennootschap BVAfhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop EssentAandeelhouder8
CSV Amsterdam B.V.Afhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop Essent en AtteroAandeelhouder8
Publiek Belang Electriciteitsproductie BVAfhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop EssentAandeelhouder8
Warmtenetwerk Hengelo BVDuurzame energieproductieFinancier en aandeelhouder6
Warmtebedrijf Hengelo BVDuurzame energieleverantieAandeelhouder6

Bedragen in euro x 1.000

Naam verbonden partijOmvang financieel belang 1-1-2017Omvang financieel belang 31-12-2017Eigen vermogen 1-1-2017Eigen vermogen 31-12-2017Vreemd vermogen 1-1-2017Vreemd vermogen 31-12-2017Resul- taat 2017 *Risico's (geen spec. maat- regelen)% belang in orga- nisatie
Twente Milieu NV1.8161.9078.9729.42217.78421.784450n.b.20,2%
Twence Holding BV15.67515.986126.072128.57416.13516.135n.b.n.b.12,4%
Bank Nederlandse Gemeenten14.05513.2094.486.0004.216.000149.514.000149.514.000376.000n.b.0,3%
Enexis NV2.7562.8333.704.0003.808.0003.580.0003.860.000104.000n.b.0,07%
CBL Vennootschap BV 207881451498-2020,2%
Vordering op Enexis Beheer BV 002417356.261356.500-15200,2%
Verkoop Vennootschap BV001.2431533720-65200,2%
CSV Amsterdam B.V.723.20987017160-110n.b.0,2%
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV431.6391.6155111-22200,2%
Warmtenetwerk Hengelo BV1.0401.040n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.1.0405,0%
Warmtebedrijf Hengelo BV1.0401.040n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.1.0405,0%

*Resultaten worden gepresenteerd als vermogensmutaties van de verbonden partij zelf. Daarnaast kunnen winst-uitkeringen aan aandeelhouders gedaan worden. Twence heeft aangekondigd ruim 14 mln. winst te gaan behalen, waardoor de dividenduitkering hoger is dan begroot.

  1. Stichtingen en verenigingen

Bij de volgende verenigingen is in strikte zin geen sprake van een verbonden partij, omdat er geen sprake is van een financiële impact bij faillissement of aansprakelijkheid door garantstelling.

Naam verbonden partijOpenbaar belang dat gediend wordtAard van het belangBeleid in pro- gramma
VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten 1)Krachtiger lokale overheid door samenwerking en belangenbehartiging Lid van de vereniging met stemrecht7
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders Noord NederlandBelangenbehartiging gemeenten in deelnemingen, w.o. Enexis NV en maatschappijen inzake verkoop EssentLid van de vereniging8

Bedragen in euro x 1.000

Naam verbonden partijOmvang financieel belang 1-1-2017Omvang financieel belang 31-12-2017Financiële bijdrageEigen vermogen 1-1-2017Eigen vermogen 31-12-2017Vreemd vermogen 1-1-2017Vreemd vermogen 31-12-2017Resultaat 2017Risico's (geen spec. maat- regelen)
VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten 1)n.v.tn.v.t10065.54864.54881.22981.229-1.000n.b.
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders Noord Nederlandn.v.t

  1. Overige verbonden partijen

Naam verbonden partijOpenbaar belang dat gediend wordtBestuurlijk belangBeleid in pro- gram- ma
Euregio (Openb. Lichaam volgens NL-Duits recht)Belangenbehartiging gemeenten NL-Duitse grensstreekDeelname algemeen bestuur en Euregioraad7
Naam verbonden partijOmvang financieel belang 1-1-2017Omvang financieel belang 31-12-2017Financiële bijdrage 2017Eigen vermogen 1-1-2017Eigen vermogen 31-12-2017Vreemd vermogen 1-1-2017Vreemd vermogen 31-12-2017Solva- biliteitResultaat VP 2017Risico's (geen spec. maat- regelen)Aandeel belang
Euregio (Openb. Lichaam volgens NL-Duits recht)00241.3081.34600n.b. 38n.b. n.b

De Euregio heeft nominaal een schuldpositie van 34 mln, waar aan de activazijde een gelijk bedrag tegenover staat. Deze is niet relevant voor het risico van de deelnemende gemeenten.

In bijlage 8.7 is een overzicht opgenomen van de vertegenwoordiging namens onze gemeente bij de verbonden partijen. In de paragraaf financiering is een overzicht van de deelnemingen opgenomen.