De bedrijfsvoering 

6.7.3 Arbeidsvoorwaarden

In 2017 hebben twee arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen veel aandacht gekregen, namelijk het Generatiepact en de vernieuwing van het Individueel Keuzebudget.

  • Generatiepact

Vanaf 1april 2017 biedt de gemeente Hengelo medewerkers vanaf 60 jaar de mogelijkheid om minder te werken met gedeeltelijk behoud van salaris en volledige pensioenopbouw. De formatie die hierdoor vrijkomt, wordt gebruikt voor de instroom van jongeren tot 27 jaar. Hiermee bereiken we drie doelstellingen; het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van ouderen, het stimuleren van instroom van jongeren en het verminderen van de jeugdwerkloosheid. De medewerkers die tot de doelgroep behoren hebben tot 1 april 2017 de mogelijkheid gehad hun deelname aan het generatiepact kenbaar te maken. In totaal heeft 60% van doelgroep besloten gebruik te maken van het generatiepact, in vergelijking met andere gemeenten een hoge deelnamegraad.

Dit heeft geresulteerd in 12 vacatures voor jongeren. Door een zeer wervende campagne is het gelukt 11 van de 12 vacatures in te vullen met een jongere medewerker. In het najaar van 2017 is het generatiepact geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn begin 2018 bekend en vormen de basis van een mogelijk volgend generatiepact.

  • Individueel Keuzebudget

Per 1 januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd.

Het IKB geeft de werknemer meer keuzevrijheid ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. Bij invoering is aansluiting gezocht bij het toenmalige cafetariamodel, waarbij in het Georganiseerd Overleg (GO) is afgesproken om in 2017 tot verdere vernieuwing van het IKB te komen. Helaas is hierover in 2017 geen overeenstemming bereikt en zal dit onderwerp in 2018 opnieuw op de agenda van het GO geplaatst worden.

Vitaliteit en arbeidsomstandigheden

  • Vitaliteit

Door de vergrijzing en oplopende pensioenleeftijd moeten mensen steeds langer doorwerken. Daarom is de gezondheid en vitaliteit van medewerkers meer dan ooit van belang. Op diverse manieren proberen we een gezonde levensstijl te stimuleren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van de mogelijkheid om een fiets aan te schaffen met een fiscaal voordeel in het IKB, het deelnemen aan een fietsactie van Twente Mobiel en aandacht voor gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant.

Ook de Twentse School biedt trainingen aan die bijdragen aan vitaliteit, zoals mindfullness-trainingen en een training balans werk/privé. In november stond de jaarlijkse ‘Kracht en talentweek’ in het teken van ‘Vitaliteit en mobiliteit’, met een keur aan korte workshops.

  • Agressie en geweld

De ‘Werkgroep Agressie & Geweld’ heeft het agressiebeleid herschreven. Het nieuwe agressiebeleid is verwoord in een beleidsnota en een nieuw agressieprotocol. Besluitvorming en implementatie zullen in 2018 plaatsvinden.

  • Risico Inventarisatie & Evaluatie

Naar aanleiding van de Risico Inventarisatie& Evaluatie (RI&E) van het gebouw ‘Markant’ eind 2016 is een Plan van Aanpak gemaakt met daarin de geconstateerde risico’s en de te ondernemen acties om deze risico’s weg te nemen. De acties uit het Plan van Aanpak zijn voortvarend opgepakt, zodat halverwege 2017 alle benoemde risico’s waren verdwenen.

In november 2017 is er een 1e RI&E uitgevoerd voor de nieuwbouw Stadskantoor en de verbouw van het Stadhuis. Deze RI&E is uitgevoerd aan de hand van de tekeningen. Door in zo’n vroeg stadium al een RI&E uit te voeren kan mogelijk worden voorkomen dat er keuzes worden gemaakt die in een later stadium als onveilig of ongezond worden bestempeld.

  • Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van 2017 was 4,79%. Dit is 0,5 procent lager dan het gemiddelde in 2016. Door leidinggevenden te ondersteunen in het goed uitvoeren van hun rol als regievoerder van het ziekteverzuimproces hopen wij het ziekteverzuimpercentage in 2018 verder omlaag te brengen.