De bedrijfsvoering 

6.7.6 Inkopen van diensten, leveringen en werken

Het jaar 2017 was wederom een veelbewogen jaar op het gebied van de inkoopfunctie. Diverse majeure aanbestedingen kwamen tot een goed einde, waarvan de aanbesteding van de nieuwe huisvesting (nieuwbouw Stadskantoor en renovatie Stadhuis) het meest in het oog sprongen. Maar uiteraard vonden er in het Sociaal Domein (Huishoudelijke Hulp) en Fysieke Domein (Verbouwingen Twentebad, Boekelosebrug) ook de nodige succesvolle aanbestedingen plaats.

Daarnaast waren er nog een aantal ontwikkelingen op het gebied van Governance en Samenwerking die hieronder worden toegelicht:

  • Bij de accountantscontrole 2015 bleek dat de gemeente Hengelo voor dat jaar – meer dan is toegestaan – onrechtmatig te hebben ingekocht. De gedane ‘veegactie’ en de procedurele afspraken die zijn gemaakt hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Ook in 2016 constateert de accountant (op basis van een steekproef) dat er te veel onrechtmatig is ingekocht. Om het rechtmatigheidsprobleem definitief op te lossen heeft directie/MT medio 2017 een concreet verbeterplan vastgesteld. In 2017 hebben er 17 rechtmatigheidstoetsen plaatsgevonden op inkopen met een contractwaarde > € 50.000. .
  • In 2017 zijn een aantal extra opdrachten neergelegd bij ons werkleerbedrijf SWB, om de bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage te compenseren. Deze compensatie is in eerste instantie gezocht in opdrachten aangaande de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen.
  • Bij de vaststelling van het Twents Inkoopbeleid in 2014 heeft het College een toezegging gedaan aan de Gemeenteraad om dit beleid te gaan evalueren. In het afgelopen jaar is dit proces in gang gezet, en het zal leiden tot een evaluatie op Twentse schaal (bij voorkeur) of een evaluatie op Hengelose schaal.

Te bereiken?Bereikt?
In staat zijn te sturen op inkoopresultaten op concern-niveau: in control over het inkoopproces. En uiteindelijk deze resultaten ook kunnen meten.In 2017 is gebleken dat dit nog onvoldoende mogelijk is. Het MT heeft in samenspraak met het College besloten tot een aantal maatregelen, in eerste instantie vooral op het gebied van de rechtmatigheid.
Resultaten aanbestedingen grote projecten (Stadskantoor, Backbone Warmtenet, Twentebad) verzilveren. Deze projecten zijn allemaal gegund en in de uitvoering gegaan in 2017.
Bewuste keuzes in het Sociaal Domein: innovatieve zorg inkopen in relatie tot financiële uitdagingen.Naast de diverse aanbestedingsprocedures binnen het sociaal domein zijn er in 2017 voorbereidingen getroffen voor de transformaties binnen de zorg in de komende jaren.
Regionale samenwerking verder optimaliseren.Onder andere door het stagneren van de voortgang rondom het Twentebedrijf is deze optimalisatie nog niet bereikt. In 2017 is onderzocht waar de kansen voor inkoopsamenwerking liggen door een 4-tal inkoopadviseurs uit de regio Twente