De bedrijfsvoering 

6.7.8 Overhead

Eén van de onderdelen van de recente wijziging van het BBV betreft een beter inzicht in de overhead.

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in artikel 8, eerste lid, onderdeel c voorgeschreven dat een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. Deze definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voorts wordt verwezen naar de toelichting in het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV.

Overhead bestaat uit:

1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.

3. Personeel &Organisatie

4. Inkoop

5. Interne en externe communicatie

6. Juridische zaken

7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.

8. Informatievoorziening en automatisering (ICT).

9. Facilitaire zaken en Huisvesting.

10. Documentaire Informatie Voorziening (DIV).

11. Managementondersteuning primair proces.

De totale overhead werden over 2017 per saldo geraamd op € 23,4 miljoen; in werkelijkheid werd € 21,3 miljoen uitgegeven. Het positieve saldo wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten van doorberekeningen aan derde, vacatureruimte en pensioenpremie. Meer in detail wordt dit toegelicht in de analyses in hoofdstuk 7.5