Paragrafen 

Investeringen

Algemeen

In 2017 zijn een aantal grote werken uitgevoerd en opgestart. Met name de grote infrastructurele werken zoals de Enschedesestraat inclusief de kruising met de Kuipersdijk, de Deurningerstraat en de Westtangent hebben een grote impact op de bereikbaarheid van Hengelo. Deze werken zijn uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. De Laan Hart van Zuid is in uitvoering gegaan, zowel het noordelijk als het zuidelijk deel inclusief de nieuwe brug over het Twentekanaal. Ook de aansluiting van de Laan op de Breemarsweg is ontworpen, uitvoering daarvan is in 2018 gepland.

Op het vlak van woningbouw is de vraag naar nieuwbouwwoningen en kavels verder toegenomen. Dat is in de verschillende gemeentelijke grondexploitatieprojecten (zoals Dalmeden, Veldwijk Noord, Broek en Medaillon) te zien aan de hoeveelheid kavels die verkocht of in optie genomen zijn. In 2017 zijn 286 nieuwe woningen gerealiseerd.

Net als bij de woningbouw zien we ook bij de bedrijventerreinen een opleving in de verkopen. Met name De Veldkamp is in trek. In december 2017 zijn koopovereenkomsten getekend voor de verkoop van bijna 4 ha die in 2018 worden geëffectueerd.

Het nieuwe VMBO is in 2017 opgeleverd, net als het Sports Centre Hengelo en het Watertorenpark. De bouw van het nieuwe stadskantoor is begonnen en een aantal grote projecten met een exploitatie-overeenkomst zijn gestart met de voorbereiding zoals bijvoorbeeld het Seahorse terrein en de Hengelose Es. Daarnaast is voor bijvoorbeeld Drienerstaete Tebodin en het Badhuis het bestemmingsplan inmiddels door de raad vastgesteld.

Een ander belangrijk punt is de vaststelling in 2017 van het Integraal Actieplan voor een Vitale Hengelose Binnenstad. In de komende jaren zullen als gevolg hiervan verschillende projecten in de Binnenstad aangepakt gaan worden. De eerste hiervan is de Enschedesestraat. In 2017 is het ontwerp voorbereid en de voorbereidingen gestart. De uitvoering zal in 2018 gaan lopen.

Voor het Marktplein is in 2017 begonnen met een prijsvraag over het ontwerp waar de hele bevolking aan mee kon doen, en in grote getale ook heeft gedaan. Dit zal in 2018 verder worden uitgewerkt.

Kredieten

De meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbaar gestelde kredieten. Van een tweetal (planvoorbereiding)kredieten - Reconstructie Kuipersdijk en Enschedesestraat Binnenstad is het budget overschreden, maar met een duidelijke reden. Dekking hiervoor wordt gevonden in de uitvoeringsbudgetten.

Stand van zaken projecten

Grondexploitaties

Hart van Zuid

HvZ WTC Businessdistrict, Vereenigingsgebouw, Stationsplein incl fietsenstalling

De WTC organisatie heeft per 1 juli 2016 haar intrek genomen in het verbouwde bouwdeel 5. De werkzaamheden om bouwdeel 6 gedeeltelijk verhuur gereed te maken zijn afgerond. De verhuur verloopt boven verwachting goed, dus is er in december een krediet door de raad beschikbaar gesteld waarbij op het moment dat 80% van de units in de eerste fase verhuurd is gestart kan worden met de tweede fase. Per 1 februari 2018 kan hiermee gestart worden.

Verder is een onderzoek gestart om te kijken hoe het vliegwiel naar een definitieve ontwikkeling kan komen. Ingegeven door de economische omstandigheden van de afgelopen jaren en een mogelijk vertrek van Siemens uit Hengelo en Hart van Zuid zien wij ons gedwongen om af te waarderen op het programma per 1.1.2018.

Op 15 november 2017 hebben wij van koper het plan van aanpak voor de transformatie van het Vereenigingsgebouw, conform afspraken in de koopovereenkomst, ontvangen. De anterieure overeenkomst is op 28 november 2017 ondertekend.

Op grond van het voorgaande is het proces vervolgd, waarbij de gemeente is gestart met de wijziging van het bestemmingsplan en waarbij koper op basis van het restauratie- en architectuurplan, als onderdeel van het plan van aanpak, de verdere uitwerking richting VO heeft opgestart. Met koper is afgesproken dat het architectuur- en restauratieplan (d.d. 13 september 2017) het concept is voor de verdere uitwerking van zijn plan. Op dit moment wordt met grote voortvarendheid gewerkt aan het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan. De planning is dat het voorontwerp van het bestemmingsplan op 28 februari 2018 gereed is. De leveringsdatum is bepaald op 3 december 2018, voor die datum moet het bestemmingsplan zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

HvZ Lansinkveld

Het gezamenlijk doel van partijen is toe te werken naar een situatie waarin Van Wijnen uiterlijk per 1 januari 2021 alle gronden van de gemeente heeft afgenomen. Hiertoe is er, onder aanvoering van Van Wijnen, aan een visie gewerkt die basis biedt voor een bestemmingsplanherziening die de ontwikkeling van dit deelgebied optimaal faciliteert en de taakstelling ten aanzien van de grondopbrengst mogelijk maakt. Van Wijnen is verantwoordelijk voor dit proces.

Wij hebben op 7 november ’17 kennisgenomen van het gebiedsconcept Het Verbond voor Lansinkveld Noord. Binnen de gemeente wordt positief gereageerd op het gebiedsconcept. Met het gebiedsconcept wordt aangesloten bij het ROC, bij Hengelo (geen wo/hbo, wel mbo), bij bedrijven in Hengelo en de regio en het gebiedsconcept kan aanvullend zijn op de ontwikkelingen in het WTC Business District. Het concept is onderscheidend en zet een duidelijke eigen identiteit neer voor het gebied Lansinkveld Noord, met een positieve uitstraling voor heel Hart van Zuid.

HvZ Langeler Erve, EMGA, Hoofdinfra 1e fase

Van Wijnen heeft een afnameplicht van de gronden in het deelgebied Langeler Erve en EMGA Zuid. Op dit moment is Van Wijnen bezig met de planvorming voor woningen in het deelgebied Langeler Erve. Het is van groot belang de kwaliteit van de plannen te toetsen aan de kaders van het Masterplan Hart van Zuid. Langeler Erve is per afgelopen januari 2018 in eigendom overgedragen aan Van Wijnen.

De huurovereenkomst voor de locatie Zuiderhart loopt tot en met 1 mei 2018. Na het vertrek van Twinta zullen wij het terrein in bouwrijpe staat brengen. Wij streven er naar het bouwrijp maken per 1 juli 2018 te hebben afgerond om het terrein vervolgens te leveren aan Van Wijnen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur. Dit jaar wordt de planvorming voor het project herinrichting Lansinkesweg opgestart. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelplannen voor het deelgebied Lansinkveld Noord.

HvZ Laan Noord en Laan Zuid

De uitvoeringswerkzaamheden voor het noordelijk deel van de laan zijn oktober 2016 gestart.

De werkzaamheden zijn vertraagd en er zijn problemen met aannemer NTP geweest. Met NTP is een overeenstemming bereikt. Het kruispunt bij het Industrieplein is klaar en het kruispunt bij het Esrein is eveneens gereed. Het aanleg van het wegvak tussen de kruispunten start zodra de Gasunie gereed is met zijn werk en het warmtenet haar leiding heeft gelegd. In het najaar van 2018 zal de laan noordelijk deel gereed komen. Ook de sanering is in uitvoering. Tijdens de saneringswerkzaamheden wordt, conform verwachting maar desondanks veel verontreiniging gevonden/ opgepompt.

Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel

Per 1 november 2017 is de hoge druk gasleiding aan de zuidzijde verlegd waarna de werkzaamheden aan de brug konden starten. Dura Vermeer is toen buiten gestart met de uitvoeringswerkzaamheden voor het zuidelijk deel. Het DO is wel door ons en maar niet door RWS goedgekeurd. Hierin schuilt een risico. Het proces met RWS verloopt moeizaam. We hebben de belangrijkste bevinding van Rijkswaterstaat - nl. de beheerafspraken - al uit de DO discussie gehaald. Ten aanzien van het beheer van de nieuwe brug wordt met RWS een beheerovereenkomst opgesteld.

Dura heeft 1 november ‘17 de brug gesloopt en is buiten volop aan de slag. De planning van Dura is er op gericht op 31 december 2018 de werken op te leveren.

HvZ Kanaalzone

Start uitgifte van de overige kavels is afhankelijk van het moment waarop de overtollige verontreinigde grond een nieuwe bestemming heeft gekregen. Om de deelsanering te kunnen afronden zullen de nog op de Kanaalzone aanwezige depots met verontreinigde grond worden verwerkt in het gebied (binnen het geval van bodemverontreiniging). De grond wordt hergebruikt onder de toekomstige Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel en de op- en afrit van de nieuwe brug.

In 2016 is de eerste partij grond van circa 8.000 m3 hergebruikt. Vanaf maart 2018 zal de resterende grond circa 6.000 m3 worden gebruikt aan de zuidzijde van het brugtalud. Er ligt op dit moment nog 7.000 m3 in depot. Overtollige grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker indien deze niet hergebruikt kan worden. De planning is er op gericht dat de gronddepots voor het einde van 2018 opgeruimd zijn en gestart kan worden met de uitgifte van de bedrijfskavels.

Dalmeden

De verkoop van woningen en kavels is aangetrokken in het afgelopen jaar. Er zijn meer kavels verkocht dan werd verwacht. De voorbereidingen voor de verkoop van het volgende woongebied (Meander-Zuid) zijn in 2017 opgepakt zodat de kavels in dit gebiedje begin 2018 uitgegeven kunnen worden.

Gezondheidspark

De bouw van de appartementen in het Woolderpark is bijna klaar. Naar verwachting wordt in het voorjaar gestart met de bouw van de grondgebonden woningen in het Woolderpark. Droste heeft het laatste deel van de grond voor de appartementen afgenomen. De Nije stichting heeft de afname van de horecaboerderij opnieuw uitgesteld.

Lange Wemen

Het project lange Wemen bestaat uit verschillende onderdelen. De sloop van de panden aan de Deldenerstraat, de aanleg van de openbare ruimte en de ontwikkeling van de horecawand en de herontwikkeling van het vastgoed.

De sloop van de panden aan de Deldenerstraat is afgerond waardoor de bouw van het stadskantoor is gestart. Het verleggen van de kabels en leidingen aan de Deldenerstraat heeft vertraging ondervonden vanwege onder meer de afhankelijkheid van de nutsbedrijven die niet eerder konden starten met verleggen nadat zekerheid was over de locatie van de damwanden voor het stadskantoor en een aangetroffen verontreiniging. De aanleg van een deel van de openbare ruimte is gekoppeld aan de bouw van het stadskantoor. Daarnaast is de aanpak van de openbare ruimte Langestraat gekoppeld aan het project Enschedesestraat dat reeds in uitvoering is.

De situatie wat betreft de ontwikkeling van het vastgoed, de horecawand en Thiemsbrug is nog steeds onduidelijk. De marktomstandigheden zijn op dit moment voor AM RED zodanig dat het realiseren van extra winkels niet zinvol is. In de komende periode zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het gebied een passende invulling en meerwaarde voor de stad te geven.

De Veldkamp

De verkoop van kavels is aangetrokken in het afgelopen jaar. Er zijn meer kavels verkocht dan werd verwacht. De verwachte verkoop voor 2018 ziet er ook positief uit. Voor het deelgebied Zuidoost (Hengeloos deel van De Veldkamp) wordt in eerste kwartaal van 2018 een uitwerkingsplan in procedure gebracht, zodat daarna gestart kan worden met de uitgifte. Actualisatie van het communicatieplan is in voorbereiding.

Medaillon

Het project loopt boven de verwachtingen. In 2017 zijn 8 vrije kavels in het gemeentelijke deel verkocht, in 2018 worden naar verwachting de laatste 3 kavels verkocht. Deelgebied 11 is volledig bouwrijp gemaakt.

Oosterveld

De uitgifte van het bedrijventerrein loopt al lang en loopt wat achter bij de verwachtingen in de huidige opgaande conjunctuur. Het resultaat is verslechterd als gevolg van neerwaarts bijgestelde parameters en grondprijzen.

Investeringen

Twentebad

Het overdekte buitenbad wordt 15 februari 2018 in gebruik genomen. De officiële opening zal in april 2018 plaatsvinden. Het krediet is toereikend voor deze fase. De bouwkosten vielen hoger uit dan begroot, maar dit wordt gecompenseerd door de installatiekosten die lager uitvielen. Uitvoeringskrediet voor de 3e fase wordt voorbereid.

Herhuisvesting ambtelijk apparaat

De uitvoerende partijen (aannemers van de 3 percelen) zijn aan het werk. Aandachtspunten hierbij zijn 4-5 maanden vertraging bij de start van de werkzaamheden, aanvullende asbestsanering met geld- en tijdconsequenties en de gewicht besparende vloer van het nieuwe stadskantoor.

De projectgroep en de meeste werkgroepen functioneren. Deze werkzaamheden liggen op schema.

Enschedesestraat Binnenstad

Het project Enschedesestraat binnenstad is op dit moment in uitvoering. De werkzaamheden zijn gestart in maart 2018 en worden eind 2018 afgerond. Het gaat om de herinrichting van de openbare ruimte vanaf het Drienerplein tot en met een deel van het gebied Lange Wemen, dat intergraal met de Enschedesestraat wordt heringericht. Het doel is door middel van de herinrichting van de openbare ruimte de verblijfskwaliteit van het gebied te verbeteren waardoor het centrum van de binnenstad aantrekkelijker wordt.

Het proces om te komen tot een breed gedragen ontwerp kwam tot stand via een participatieproces waarvoor de gemeente Okra landschapsarchitecten de opdracht heeft gegeven. Na twee werksessies werd duidelijk dat de belanghebbenden behoefte hadden om dit project in een breder perspectief van de binnenstad te plaatsen. Dat wordt nu aan de hand van het gezamenlijke “actieplan binnenstad” uitgevoerd.

F 35 Kuipersdijk – Centrumring incl. 3 knelpunten

In september 2017 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, deze zijn nu in volle gang. Het tracé F35 Parallelweg LS is al gereed, inclusief parkeerplaatsen en nieuwe trottoirs. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Naar verwachting is de uitvoering gereed in het 2e kwartaal 2018.

Sports Centre Hengelo

Maandag 10 juli 2017 is de officiële opening van het Sports Centre Hengelo geweest.

Aan de noordwest zijde van het stadion (tussen stadion en spoor) worden nog bomen gepland, een wandelpad aangelegd en, op initiatief van de Stichting Topsport Overijssel, afdeling Twente, worden borden geplaatst ter ere van Twentse gouden medaillewinnaars op de Olympische spelen. Opening hiervan wordt verwacht op 26 april 2018, de 100ste verjaardag van Fanny Blankers Koen.

Exploitatie-overeenkomsten

Hengelose Es fase 2

De renovatie van de 2 flats in het plangebied welke 1e helft 2018 worden opgeleverd loopt voorspoedig. Ook is gestart met de sloop van de Jacob Maris flat en openbaar gebied rondom. Dit is ook de 1e fase van het gebied. De verdere ontwikkeling van het plangebied zal in fasen worden uitgevoerd nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het bestemmingsplan wordt in mei 2018 vastgesteld.

Badhuis – Ariënsschool

Het bestemmingsplan voor het Badhuis is inmiddels vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen op het Badhuis is verleend. Er zijn vier beroepsschriften ingediend. Ondertussen gaat Domain verder met zijn plannen voor de Ariënsschool. Het vooroverleg is inmiddels afgerond en de monumentencommissie en de stadsbouwmeester zijn positief over de plannen.

Seahorse - anterieure overeenkomst

Het braakliggend voormalig fabrieksterrein van Seahorse wordt herontwikkeld tot een unieke en groene woningbouwlocatie voor maximaal 110 woningen met inpassing van de 4 sheddak-restanten. Deze binnenstedelijke locatie, gelegen tussen centrum en buitengebied, heeft bijzondere kwaliteiten en is daardoor onderscheidend ten opzichte van andere ontwikkelingen in Hengelo. De projectontwikkelaar heeft een stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat de instemming van de gemeente heeft. Op basis van dit plan is het ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. Deze wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2018 ter inzage gelegd.