Begroting 2019 

1. Inleiding

De voorliggende Beleidsbegroting 2019-2022 is een uitvloeisel van de (financiële) effecten die zijn beschreven in de Kaderbrief 2019-2022. De Kaderbrief is op 4 juli 2018 in de politieke markt behandeld. De brief is een optelsom van de actualisering van het reeds eerder vastgestelde bestaande beleid en het nieuwe voorgestelde beleid. Daarna is de begroting op detailniveau uitgewerkt.

Moderne overheid

Uitgangspunt bij ons handelen is dat we een moderne overheid zijn, met een open stijl van het besturen van de stad. Die openheid en moderne bestuursstijl ziet u terug in ons coalitieprogramma. Geen dichtgetimmerd verhaal met maatregelen, die tot in de finesses zijn uitgewerkt. Dat past niet bij ons. Wij geven ook in deze begroting zowel inhoudelijk als financieel richting, maar er is ruimte voor de gemeenteraad en voor de stad om samen de verdere invulling te bepalen. Wij willen en kunnen het ook niet alleen. Daarvoor zijn de uitdagingen en opgaven te groot. Vandaar dat er ook een motiemarkt is georganiseerd op 19 september jongstleden. In deze markt konden inwoners en/of organisaties ideeën en plannen onder de aandacht brengen van raadsleden. Indien een raadslid overtuigd is, dan kan de politieke partij het idee/plan in een motie verwoorden en inbrengen tijdens de raadsbehandeling van de begroting op 6 november a.s.

Interventieprogramma sociaal domein

Wij werden lopende de formatiebesprekingen geconfronteerd met fors toenemende tekorten op het sociale domein (met name jeugdzorg en Wmo). Deze tekorten zijn ontstaan door de sterk toenemende vraag, ook als gevolg van de demografische ontwikkelingen, prijsstijgingen en natuurlijk door de kortingen die het rijk bij de overgang van de taken naar de gemeente heeft toegepast. Wij gaan alles op alles zetten om de enorme tekorten terug te brengen. Al in de loop van 2018 hebben we de richting moeten bijstellen op basis van het interventieprogramma sociaal domein. Dat is een forse opgave. Wij werken er naar toe dat het sociaal domein aan het eind van de meerjarenbegroting budgettair neutraal is.

Nieuwe ambities binnenstad en duurzaamheid

Door maatregelen in het sociaal domein bleef er ook enige ruimte over voor nieuwe ambities, zoals de impulsen in de binnenstad en duurzaamheid. Dat willen we, dat is ook noodzakelijk en dat verdient onze stad!

Financiën op orde

We slagen er in door maatregelen te treffen in met name het sociaal domein om de komende jaren de begroting structureel op orde te hebben. Tevens blijft de algemene reserve boven het gewenste niveau.

Het financieel portaal

De gemeentebegroting is weer toegankelijk gemaakt via het financieel portaal. Met het portaal willen we ons omvangrijke takenpakket compleet, leesbaar en overzichtelijk weergeven en laten zien waar we het geld aan uitgeven. Het portaal is op maat raadpleegbaar voor verschillende doelgroepen. Van inwoners die misschien op hoofdlijnen in de begroting kijken, tot verenigingen, organisaties en raadsleden die in detail (een onderdeel van) de begroting tot zich willen nemen.

Raadsbehandeling

De behandeling van de Beleidsbegroting vindt plaats in de oordeelsvormende politieke markt van 17 oktober a.s. De raadsvergadering over de begroting vindt plaats op 6 november a.s. Hengelo, 25 september 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo