Begroting 2019 

2. Leeswijzer

In hoofdstuk 3 treft u het raadsadvies en het bijbehorende ontwerpraadsbesluit aan. De Beleidsbegroting bestaat daarna uit de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 4

 

In hoofdstuk 4 wordt de financiële positie van de gemeente Hengelo weergegeven en het financieel meerjarenperspectief geschetst. Ook het vastgestelde nieuw beleid op basis van de Kaderbrief 2019-2022 komt hier aan de orde.

Hoofdstuk 5

In hoofdstuk 5 worden de begrotingsprogramma’s beschreven. De programma’s vormen de kern van de begroting. Met ingang van het jaar 2019 hebben we een nieuwe opzet van de beleidsprogramma’s. In de raadsvergadering van 24 april 2018 is besloten om de programma-indeling voor de komende raadsperiode te baseren op de voorgeschreven clustering van taakvelden. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat met één rapportage (op programma/taakveld) kan worden volstaan. Concreet betekent dit dat de Beleidsbegroting met ingang van 2019 de volgende programma's kent: 1. Veiligheid, 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3 Economie, 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie, 6. Sociaal domein, 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid, 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing en 9. Bestuur en ondersteuning. Per programma worden de volgende gegevens vermeld: de hoofddoelstelling, een financieel overzicht met de taakvelden, een opsomming van de relevante beleidsnota’s en beleidsindicatoren en de bijdrage van de diverse verbonden partijen aan de doelstelling van het programma/taakveld. Elk programma kent vervolgens een (op basis van de begrotingsvoorschriften) onderverdeling naar taakvelden. Per taakveld zullen zo veel mogelijk (beleidsinhoudelijke en financiële) gegevens worden geclusterd. Concreet komt dit erop neer, dat per taakveld een nadere analyse plaats zal vinden aan de hand van de volgende vragen: wat willen we bereiken?, wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?, wat blijven we doen?, wat mag het kosten? en een financiële toelichting betreffende de verschillen > € 50.000 of > 10% van het budget.

Hoofdstuk 6

In hoofdstuk 6 staan de door het rijk voorgeschreven verplichte paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting op specifieke onderwerpen, zoals het weerstandsvermogen en risicobeheersing, het grondbeleid, het onderhoud van kapitaalgoederen en de lokale heffingen. Hieraan hebben we de paragrafen Investeringen en Subsidies aan toegevoegd. Dit zijn geen verplichte paragrafen. De financiële gevolgen van de investeringen en subsidies lopen ook dwars door de programma’s heen.

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van lasten en baten per programma en een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Hoofdstuk 8

In hoofdstuk 8 worden alle bijlagen weergegeven, waaronder de baten en lasten per taakveld, de overzichten van de reserves en voorzieningen, de verbonden partijen en het meerjarig investeringsoverzicht.