4. De financiën van de gemeente Hengelo 

4.2 Van Kaderbrief naar Beleidsbegroting

Op basis van het provinciaal financieel toezicht is het van belang dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. De gemeenteraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor een structureel sluitende gemeentebegroting. Het structureel begrotingssaldo wordt in paragraaf 6.2.5 ‘Kengetallen’ toegelicht.

Financieel perspectief

De begroting is na de Kaderbrief 2019-2022 op detailniveau geactualiseerd. De definitieve uitwerking leidt tot het volgend financieel perspectief voor de komende jaren:

- = nadeel: bedragen * € 1.000
2019:2020:2021:2022:
Kaderbrief 2019-202200282408
Intensivering internationaal beleid-57-57-57-57
Overige verschillen9023591-108
Begrotingssaldo 2019-202233178316243

Het vertrekpunt voor bovenstaand overzicht is de Kaderbrief 2019-2022. Voor de jaren 2019 en 2020 is het saldo nihil. In de laatste 2 begrotingsjaren, 2021 en 2022, sluit de Kaderbrief met een positief saldo van € 282.000 en € 408.000.

Intensivering internationaal beleid

In de politieke markt van 4 juli jl. is de Kaderbrief met uw gemeenteraad en inwoners besproken. Tijdens deze markt is toegezegd dat de intensivering van het internationaal beleid zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting. In (verkiezingsjaar) 2018 was er sprake van een Kaderbrief van ons college aan uw raad zonder besluitvorming. Normaliter, in een niet verkiezingsjaar, bieden we een Kadernota aan ter besluitvorming door uw raad. Echter het nieuw beleid van de Kaderbrief 2019-2022 was de financiële uitwerking van het coalitieprogramma. Dit nieuw beleid wordt nu aangevuld met het raadsbesluit over een actievere invulling van het internationaal beleid. Hierbij gaat het om extra structurele lasten van bijna € 57.000 conform het raadsbesluit van 6 maart 2018 (zaaknummer 2201735). Het raadsbesluit over ‘Voorstellen voor mogelijkheden voor een actieve invulling van het internationaal beleid’ luidt:

1. Uitvoering te geven aan de negen voorstellen internationaal beleid ter aanvulling op het huidige internationale beleid.

2. De uitvoering voor 2018 incidenteel te dekken vanuit bestaand budget en voor de periode daarna als nieuw beleid te betrekken bij de Kadernota 2019-2022.

Gelet op het feit dat er dit jaar geen sprake is van een Kadernota, stellen wij u nu (bij deze begroting) voor om een besluit te nemen over de intensivering van het internationaal beleid.

Overige verschillen

De detailuitwerking van de begroting mondt uit in diverse kleine verschillen. Per saldo leidt dit in het eerste jaar tot een overschot van € 90.000 en in het laatste jaar tot een tekort van € 108.000. Er is een klein structureel voordeel ontstaan in de personeelslasten. Het gaat hierbij om een iets lagere raming aan sociale premies ten opzichte van de Beleidsbegroting 2018-2021. Daarnaast zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Dit leidt tot een verschuiving in de kapitaallasten over de begrotingsjaren. Bij de actualisatie van de (vervangings-)investeringen is opnieuw gekeken naar het verwachte jaar van realisatie/in gebruik name. Dit geldt zowel voor de rente dan wel afschrijving op diverse taakvelden. Begrotingssaldo 2019-2022

Na bovengenoemde mutaties resteert er uiteindelijk een positief begrotingssaldo van circa € 33.000 in 2019, € 178.000 in 2020, € 316.000 in 2021 en € 243.000 in 2022.