4. De financiën van de gemeente Hengelo 

4.6 Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid

De grondslagen voor de ramingen bestaand beleid, voor het opstellen van de Beleidsbegroting 2019-2022, zijn in bijlage 1 ‘Begrotingsuitgangspunten 2019-2022’ van de Kaderbrief 2019-2022 uitvoerig beschreven. De grondslagen zijn hieronder beknopt weergegeven:

Onderdeel:Uitgangspunt:
Prijscompensatie 2019 (inclusief correcties voorgaande jaren)0,60%
Looncompensatie 20193,00%
Subsidies prijs-/looncompensatie 2019 (inclusief correcties voorgaande jaren)2,47%
Huren- inflatiecorrectie 2019 (inclusief correcties voorgaande jaren en/of indien geen andere afspraken gelden)0,60%
Belastingen, heffingen en tarieven - inflatiecorrectie 2019 (inclusief correcties voorgaande jaren en indien niet kostendekkend)0,60%
Meerjarenramingen 2020-2022 voorgaande onderdelenconstante lonen en prijzen
Rente eigen gemeentelijke grondexploitaties2,00%
Omslagrente overige investeringen2,00%
Gemeentefondsuitkeringmeicirculaire 2018
Onvoorzien€ 166.000