5.1 Centrale thema’s 

1. Open bestuursstijl

Wij willen een eigentijdse gemeente zijn; in onze dienstverlening en ook in onze bestuursstijl. We trekken samen op met onze inwoners en onze raad en werken zo gezamenlijk aan oplossingen voor Hengelo. Dat doen we op verschillende onderwerpen en binnen verschillende programma’s.

We willen meer ruimte geven voor het oppakken van initiatieven en het benutten van kansen vanuit de samenleving. Bestuurlijk én ambtelijk hebben we een positieve basishouding ten opzichte van burgerinitiatieven. We denken mee, bieden ruimte en kijken hoe we als gemeente deze initiatieven het beste kunnen ondersteunen. Daarbij besteden we ook voldoende aandacht aan verwachting-management.

En ook in onze planprocessen krijgen onze inwoners en ondernemers meer te zeggen en betrekken we inwoners in een vroeg stadium bij beleid. Op die manier kunnen we optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van onze inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Deze open bestuursstijl komt de komende jaren ook tot uitdrukking in de relatie tussen college en raad. Het college wil vaker ‘open voorstellen’ aan de raad voorleggen, waarbij bijvoorbeeld meerdere realistische scenario’s worden gepresenteerd. Op die manier kan er meer open over allerlei onderwerpen gesproken worden en draagt de discussie hierover bij aan de juiste afweging vanuit verschillende invalshoeken.

De drie overige centrale thema’s: de binnenstad, het sociaal domein en duurzaamheid zijn bij uitstek onderwerpen waarover we met de raad en met de samenleving in gesprek willen. We willen de komende jaren ruimte bieden om het echt samen te doen en om samen oplossingen te vinden, die passen bij Hengelo.

Dit alles vraagt een flexibele organisatie, gericht op samenwerking, verbinding en transparantie. Een organisatie die in direct contact staat met inwoners en die in staat is opgavegericht te werken, met creativiteit en innovatie als belangrijke competenties.

In programma 9 (Bestuur en ondersteuning) en in de paragraaf 6.7 Bedrijfsvoering leest u hoe we hier de komende jaren aan willen werken.