5.1 Centrale thema’s 

2. Aantrekkelijke (binnen)stad

De gemeente, stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), stichting Vastgoed Hengelo (SVH), en Hengelo Promotie hebben de handen in een geslagen voor de binnenstad. We willen de leegstand bestrijden en weer meer bezoekers naar ons centrum trekken. Bovendien willen we deze bezoekers ‘verleiden’ om langer te blijven, door een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod in winkelen, eten & drinken, uitgaan en evenementen te bieden. En we willen een compacter centrum met meer mogelijkheden om te wonen. Al deze investeringen en inspanningen moeten leiden tot een aangenaam en levendig centrum.

De binnenstad is al langere tijd een speerpunt van onze gemeente. Samen met onze partners hebben we in 2017 het Integraal Actieplan voor een Vitale Hengelose Binnenstad opgesteld. De komende jaren wordt de uitwerking van dat plan en de samenwerking ook steeds meer zichtbaar voor onze inwoners en ondernemers. Op verschillende plekken gaat de schop in de grond. We werken hard aan een bereikbaar en compact stadshart met een herkenbaar Hengeloos karakter. En dat is ook écht hard nodig: we hebben te maken met een winkelleegstand van circa 20% en een dalende waardering door de eigen inwoners voor de binnenstad. De komende jaren moeten we investeren, om dit tij te keren. En dat is een pittige opgave, waarin wij overigens niet uniek zijn: overal in het land zien we dat binnensteden aan verandering onderhevig zijn. Er is een aantal duidelijke trends waarneembaar die gevolgen heeft voor vrijwel elke binnenstad: internet aankopen, vergrijzing, andere vormen van vrijetijdsbesteding. We moeten kijken hoe we deze bedreigingen kunnen omvormen tot kansen, specifiek voor Hengelo. Dat vraagt een integrale aanpak, lange adem, en goede samenwerking tussen alle partners in de binnenstad. En het vraagt een behoorlijke investering. De hoofdlijnen daarvoor zijn uitgezet in het actieplan. En in deze Beleidsbegroting vindt u de concrete vertaling daarvan binnen verschillende programma’s terug.

Investeringen uit het actieplan

In het actieplan zijn verschillende belangrijke investeringen opgenomen om de stad aantrekkelijker te maken: de herinrichting van de Enschedesestraat en het gebied rondom het Stadhuis, de herinrichting van het kernwinkelgebied, het vrijzetten van de Lambertuspassage en de ontwikkeling van het Marktplein.

  • De herinrichting van de Enschedesestraat inclusief het aanpassen van de Langestraat en Burg. Jansenplein is inmiddels in uitvoering. Deze werkzaamheden ronden we medio 2019 af.
  • In samenspraak met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) werken we aan een plan voor de sloop van de Lambertuspassage en de aanpak van het omliggende gebied.
  • Na afronding van de Enschedesestraat wordt de planning en herinrichting van het kernwinkelgebied in nauw overleg met de partners en binnenstadsondernemers verder uitgewerkt en in gang gezet.
  • Voor de ontwikkeling van het Marktplein is een prijsvraag georganiseerd waarbij de Hengelose bevolking zich in grote meerderheid heeft uitgesproken voor het plan van West 8. In de komende maanden ontwikkelen gemeente, West 8 en een groot aantal partijen uit de stad een plan om dit gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijke plek in de binnenstad die moet bijdragen aan een aantrekkelijke en levendige binnenstad.

Wat een binnenstad ook aantrekkelijk maakt is frequent en veelzijdig evenementenaanbod. Er dient meer reuring te komen en met name het culturele aanbod neemt daarbij een belangrijke plaats in. Wij betrekken de culturele organisaties en (amateur)verenigingen nauwer bij het realiseren van een bruisende binnenstad en doen een beroep op onze culturele kernvoorzieningen (Bibliotheek, Oyfo Kunst & Techniek, Metropool en Schouwburg) om zich meer te verbinden met andere partijen in de binnenstad, om deze nog aantrekkelijker te maken voor onze inwoners en bezoekers.

Versterken woonfunctie

We willen meer woningen in de binnenstad creëren. We willen een aantrekkelijk woonklimaat in de binnenstad creëren voor diverse doelgroepen. In 2018 is de Telgenflat omgebouwd naar woongebouw. Alle 83 appartementen zijn bij oplevering verhuurd, voornamelijk aan de doelgroep starters. Daarnaast werken we op verschillende plekken mee aan het transformeren van winkelruimte naar woonruimte of naar het wonen in en boven winkels. In de komende jaren zetten we in op het ontwikkelen van appartementen voor het hogere/duurdere segment van de markt. Bijvoorbeeld in de Bataafse Kamp. Ook onderzoeken we of een deel van de bestemming van het V&D pand omgezet kan worden naar wonen, willen we de uitstraling van de panden aan de Enschedesestraat verbeteren en werken we mee aan de ontwikkeling van de woningbouwplannen langs de Marskant en in het voormalig Postkantoor. Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de bouw van het appartementencomplex bij de Ariënsschool en het Badhuis.

Aantrekken nieuwe ondernemers/bestrijden leegstand

Op basis van het DNA van Hengelo wordt een digitaal bidbook opgesteld als instrument om te ondersteunen bij de acquisitie van bedrijven en investeerders voor de Hengelose binnenstad. Het is de bedoeling in 2018 meer menskracht voor acquisitie te werven, met bijbehorend netwerk in de retail. Het wordt zijn/haar opdracht om nieuwe winkelformules naar Hengelo te halen.

Aanvullende middelen binnenstad Kaderbrief 2019-2022

Vooralsnog zijn de (aanvullende) middelen op basis van de Kaderbrief 2019-2022, oplopend van € 250.000 in 2019 tot € 1.000.000 in 2022, op de stelpost binnenstad (programma 9) geraamd. Wanneer het aanvullende binnenstadprogramma concreter is ingevuld, dan kunnen de betreffende middelen op de desbetreffende taakvelden worden geraamd.