5.1 Centrale thema’s 

3. Sociaal Domein

Een groot aantal taken binnen het sociaal domein is per 1 januari 2015 van het Rijk overgedragen naar de lokale overheid. Dit zijn de decentralisaties en worden ook wel transities genoemd. De taken die overgedragen zijn, betreffen de Jeugd(zorg) de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet. Daarnaast is het Passend Onderwijs ingevoerd. Het rijk wilde daarmee de hulpverlening goedkoper en dichterbij de inwoner brengen met minder en eenvoudigere regels.

Beleidskader en integrale aanpak

Leidend voor de uitvoering van deze taken is voor het college het beleidsplan Met Respect… op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning en de transformatieagenda Hengelo sociaal met lef!.

Wij pakken de decentralisaties in samenhang op. Het bouwen van het nieuwe stelsel van maatschappelijke ondersteuning gaat daarmee verder dan enkel de invoering en implementatie van de nieuwe wettelijke taken. Het is van invloed op ons hele sociale beleid.

Om het totale sociale domein goed te kunnen overzien en werkbaar te houden, hebben wij het in het beleidsplan Met Respect… opgedeeld in drie programma’s: Jeugd, Wmo en Werk en inkomen. Vanuit de drie programma’s wordt waar nodig afstemming gezocht. Zo is informatie en advies een onderdeel in alle programma’s, evenals armoede en schulden. Ook is preventie en de inzet van Wijkracht en andere partners in de wijk (zoals huisartsen, GGD, etc.) relevant voor de drie programma’s.Naast de drie programma’s zijn er thema’s die overstijgend en integraal worden opgepakt. De vijf belangrijkste integrale thema’s voor 2019 (en verder) zijn wat ons betreft:1.18-/18+2.Mismatch arbeidsmarkt3.Passend wonen en zorg4.Duurzame gezinsondersteuning5.Verder versterken welzijn van alle inwoners (vrije tijd, sport, cultuur, e.a.)De afgelopen jaren heeft de zorg en ondersteuning aan onze inwoners steeds voorop gestaan. Wij zijn van mening dat we daarin zijn geslaagd, maar zijn ons ook bewust van de grote opgaven die ons nog wachten. We merken dat de transities er nog niet voor hebben gezorgd dat het Hengelose wensbeeld, dat inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis een antwoord kunnen vinden op hun (hulp)vraag, volledig realiteit is geworden. Dat de beoogde veranderingen uit onze transformatieagenda meer tijd vergen. Tijd die wij eigenlijk niet hebben, gezien de financiële tekorten waar wij mee te maken hebben.

Financiële tekorten

Wij kregen vanaf 2015 voor onze (nieuwe) taken minder financiële middelen van het Rijk dan Rijk en Provincie voordien uitgaven. Ook in de komende jaren worden wij geconfronteerd met toenemende kosten en krimpende budgetten. De tekorten spitsen zich toe op de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp. In 2017 zijn in het kader van de Participatiewet geen tekorten ontstaan en worden die voor 2018 en verder niet voorzien.Op basis van analyses van de indicaties en verwijzingen, de jaarrekening 2017 en de verwachtingen van het doorzetten van trends van stijgende zorgbehoeften, zijn nieuwe prognoses voor de zorgvraag in de Wmo en jeugdhulp opgesteld voor de komende jaren. Bij ongewijzigd beleid leidt dat tot oplopende tekorten in de begroting tot bedragen van € 8,9 miljoen in 2020. Dat is in financieel opzicht niet houdbaar.Wij moeten constateren dat de in de nota Met respect… geformuleerde gewenste kwaliteit niet in balans is met de budgetten en dat versobering noodzakelijk is. Daarom heeft het college in 2017 en 2018 maatregelen genomen tot ombuiging van de meerjarenbegrotingen, verwoord in de notitie Ondersteuning en zorg voor Jeugd en Wmo, maatregelen voor 2017 en verder en het Interventieprogramma Sociaal Domein gemeente Hengelo.

De maatregelen die tot nu toe genomen zijn, liggen in lijn met de visie en uitgangspunten van het beleidsplan. Er worden echter nog maatregelen onderzocht die mogelijk vragen om aanpassing van onze beleidskaders in 2019.