5.1 Centrale thema’s 

4. Duurzame stad

Duurzaamheid is absoluut één van de hoofdthema's voor de komende collegeperiode, maar ook voor de vele generaties Hengeloërs na ons. Daarom willen we voor Hengelo in 2050 een klimaatneutrale energiebalans. Dit houdt in, dat alle energie, die we dan in Hengelo gebruiken, duurzaam wordt opgewekt (energieneutraal) én dat al het verkeer en alle bedrijven geen CO2 meer uitstoten (CO2 - / Klimaatneutraal).Om deze doelen te bereiken, maken we de komende jaren verschillende keuzes. We gaan voor circulaire economie; afval bestaat niet en grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. En hoe mooi is het als we daarmee mensen werk kunnen bieden die nu nog aan de kant staan. Ook gaan we voor de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaam bouwen. En tot slot niet onbelangrijk we willen hier middelen voor vrijmaken. We willen de komende jaren groeien naar een totaal beschikbaar bedrag van € 500.000. Hiervan is vooralsnog € 375.000 beschikbaar voor exploitatie uitgaven en € 125.000 voor de kapitaallasten van investeringen. Hiermee kunnen we eenmalig ruim € 1 miljoen investeren in duurzaamheid. Vooralsnog zijn de middelen op basis van de Kaderbrief 2019-2022, oplopend van € 200.000 in 2019 tot € 500.000 in 2022, op de stelpost duurzaamheid (programma 9) geraamd. Het uitvoeringsprogramma 2019 wordt eind dit jaar besproken in een interactieve politieke markt. We willen daar de initiatieven vanuit de samenleving bespreken. Daarnaast hebben we vanuit de rijksoverheid te maken met landelijke ontwikkelingen en verplichtingen die ook een plek krijgen. Dit alles te samen vormt het fundament van het uitvoeringsprogramma. Uiteindelijk wordt het duurzaamheidsprogramma 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Dan worden de betreffende middelen op de desbetreffende taakvelden geraamd, waar de duurzaamheidsmaatregelen betrekking op hebben.  We kiezen voor de meest duurzame oplossingen en doen dat ook in onze inkoop en aanbesteding.

We gaan concreet met de volgende thema’s aan de slag:

  1. Energietransitie: Het Programma Nieuwe Energie Hengelo 2018-2022 (NEH) richt zich op het ondersteunen en faciliteren van lokale initiatieven. Bijvoorbeeld de vorming van energiecoöperaties. Daarnaast willen we graag samen met de stad:
    1. een of twee windmolens faciliteren en meewerken aan de ontwikkeling van zonneparken. Hierbij gaat het om initiatieven die uit de samenleving komen.
    2. En samen met Metropool aan de slag, om hun gebouw binnen 5 jaar te verduurzamen. We willen samen van een energielabel F naar een energielabel A.

We maken al werk van de landelijke opgave voor aardgasvrije wijken in 2050. Zo willen we realiseren dat alle nieuwbouw vanaf komend jaar al aardgasvrij is. Net als de nieuwbouwlocatie Woolderlanen, op het voormalige Seahorseterrein. Dat gaan we via beleidsregels regelen. En ook willen we ervaring opdoen met het aardgasvrij maken van bestaande wijken. We hebben de Nijverheid daarvoor als landelijke proeftuin voorgedragen en we hopen daar in 2019 mee aan de slag te kunnen, om dat samen met de bewoners verder uit te werken en op te pakken. Ook gaat het Energieloket mensen en bedrijven nog meer en beter adviseren over hoe ze zelf aan de slag kunnen met energiebesparing, energietransitie en verduurzaming in de gemeente Hengelo.

  1. Verduurzaming: We willen bedrijventerreinen klimaatneutraal maken
  2. Klimaatadaptatie: Hitte, luchtkwaliteit, wateroverlast en stormen stellen ons voor nieuwe problemen en uitdagingen. We gaan extra groen en water in de stad combineren om de wateroverlast terug te dringen en om Hengelo veel minder stenig en dus groener te maken.
  3. Circulaire economie: Circulaire economie is een nauwelijks ontgonnen terrein dat vele kansen biedt in termen van hergebruik van waardevolle grondstoffen. We zetten mensen in die nu nog ‘langs de kant staan’ en werken integraal aan projectvoorstellen (sociale wijkeconomie). Dit soort ‘crossovers’ in ons beleid (dus slimmer en voordeliger) zijn nieuw en uitdagend.
  4. Mobiliteit: We willen dat het gebruik van de fiets aantrekkelijk wordt gemaakt als alternatief vervoers- en transportmiddel. Daarbij denken we ook aan stadsdistributie.
  5. Schone lucht: We willen een voorlichtingsprogramma opzetten over de gevolgen en milieueffecten van houtstook.