Programma 1 Veiligheid 

Taakveld 1.2. Openbare orde en veiligheid

Betrokken afdeling(en)Stad en Regie/Regulering en Toezicht/Burgerzaken
Budgethouder(s)Willy van Diepen/Fabian Daniluk/Martin. Fleer
Financieel adviseurMart Keur/Sem Becker/Jan Akkerman

Wat willen we bereiken?

We zetten ons in voor het goed gebruik van de openbare ruimte in de brede zin (leefbaarheid, openbare orde en integrale veiligheid). We willen niet langer deel uit maken van de top 100 van de meest onveilige gemeenten en zetten daarvoor toezichthouders in.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

  • We richten ons specifiek op het terugbrengen van het aantal woninginbraken, vernielingen en fietsendiefstallen.
  • We dragen zorg voor een veilige en aantrekkelijke horeca en dit willen we borgen in de exploitatievergunning.
  • We onderschrijven de regionale prioriteit en treden op tegen ondermijning en criminele economie. En samen met de politie, SRT, RIEC en OM richten we ons expliciet op illegale hennepteelt, synthetische drugs, outlaw motorgangs, zorgfraude en een weerbare maatschappij en overheid.
  • Verbeterde zichtbaarheid van de wijkagent.
  • We willen een Vuurwerkevenement organiseren in de binnenstad.
  • Stimuleren van een dekkend netwerk AED’s (witte vlekkenkaart).

Wat blijven we doen?

  • Adviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.
  • Beleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken, parkeercontroles en gevonden voorwerpen. parkeercontroles en gevonden voorwerpen.
  • Financieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.
  • Financieren van ruiming van conventionele explosieven.

Wat mag het kosten?

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheidSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
1.20.1Opvang zwerfdieren-197-193-194-194-194-194
1.20.2Lijkschouwing-41-38-38-38-38-38
1.20.3Integrale veiligheid-462-564-574-574-574-574
1.20.4Opruimen explosieven-5-6-5-5-5-5
1.20.5Handhaving openbare ruimte-807-905-1.002-1.002-1.002-1.002
1.20.7Parkeercontroles-324-364-351-351-351-351
Totaal taakveld-1.836-2.070-2.164-2.164-2.164-2.164

Financiële toelichting

1.20.5 Handhaving openbare ruimte (- € 97.000)

De personele inzet is op dit subtaakveld hoger dan in 2018 werd begroot (- € 80.000). Dit komt door een wijziging in de bedrijfsvoering en verschuiving van focus op taken. Men verwacht in 2019 een hogere inzet op het gebied van evenementen door een toename in het aantal evenementen en een verbeterd maar intensiever proces rondom evenementen. Dit heeft gevolgen voor de regie-voering en vergunningverlening rondom evenementen, maar ook voor het toezicht en handhaving. Tegelijkertijd worden lagere legesinkomsten verwacht door deregulering APV (- € 12.000).