5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Aanspreekpunt bestuurlijkWethouder Gerrits
Betrokken sector(en)Fysiek
Aanspreekpunt ambtelijkHenk-Jan Tromp

Hoofddoelstelling

Wij dragen er zorg voor dat Hengelo goed bereikbaar is over de weg, het spoor en het water. Daarbij horen goede parkeervoorzieningen voor fiets en auto, met name in de binnenstad en is de openbare ruimte goed onderhouden, schoon en veilig.

We willen met name het fietsgebruik stimuleren, omdat fietsen gezond is en duurzaam bovendien.

Financieel overzicht

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat(bedragen * 1.000)
 LastenBatenSaldo
TaakveldBegroting 2019Begroting 2019Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
2.1 Verkeer en vervoer-7.688432-7.256-7.311-7.403-7.426
2.2 Parkeren-1.0850-1.085-1.083-1.083-1.086
2.4 Economische havens en waterwegen-557513-44-85-82-80
2.5 Openbaar vervoer-381-381-379-376-373
Totaal programma-9.712945-8.767-8.857-8.944-8.965

Relevante beleidsnota’s

  • Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 (2013)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (2003)
  • Nota Autoparkeren (2008)
  • Evaluatie parkeerbeleid (2010)
  • Uitvoeringsnota Fietsen (2003)
  • Uitvoeringsprogramma binnenhavenvisie 2017-2030 (2017)

Beleidsindicatoren

Streefwaarden:
BeleidsindicatorenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Percentage van de armaturen dat is voorzien van LED verlichting10%11% 13% 13%13% 13% 

Kengetallen

Er zijn geen verplichte kengetallen die onder dit programma vallen.

Verbonden partijen

  • Regio Twente

De Regio Twente werkt vóór en samen mét de veertien Twentse gemeenten en maatschappelijke partners aan een vitaal Twente waarin inwoners gezond en kansrijk zijn.

  • Gildebor

Gildebor voert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit.

  • Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente

Het havenbedrijf verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede.

  • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Het belastingkantoor int gemeentelijke belastingen en heffingen voor de deelnemende gemeenten.


Taakveld 2.1. Verkeer en vervoer Taakveld 2.2. Parkeren Taakveld 2.3. Recreatieve havens Taakveld 2.4. Economische havens en waterwegen Taakveld 2.5. Openbaar vervoer