Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

Taakveld 2.1. Verkeer en vervoer

Betrokken afdeling(en)Wegen, groen en Water
Budgethouder(s)Louis Fikkert
Financieel adviseurSem Becker

Wat willen we bereiken?

We vinden het belangrijk dat de stad goed, veilig en duurzaam bereikbaar is voor bewoners, forenzen en bezoekers over de weg, het spoor en het water.

De openbare ruimte is goed onderhouden, schoon en veilig.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We maken een nieuw mobiliteitsplan voor de stad ter vervanging van het oude en gedateerde Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (Gvvp).We geven prioriteit aan de binnenstad via het vastgestelde actieplan binnenstad. Hierin werken we initiatieven en maatregelen uit voor een bereikbare binnenstad zoals het maken van een verkeerscirculatieplan en voorstellen voor (fiets)parkeren. We willen bewerkstelligen dat bezoekers langer in de binnenstad blijven. We gaan onderzoeken hoe we dit kunnen stimuleren. Voor grote ontsluitingswegen streven we er naar de doorstroming te vergroten door groene golven (bij VRI’s).

Ook staan de volgende investeringen gepland:

De Deldenerstraat wordt de komende jaren aangepakt. Projectmatig is het opgedeeld in 3 delen: Geerdinksweg - Tuindorpstraat, Tuindorpstraat - Marskant inclusief Mitchamplein en Marskant - Bornsestraat. In 2019 zullen de eerste ontwerpen uitgewerkt worden van het deel rondom het Mitchamplein. Hiervoor moet gekeken worden hoe dit ingepast kan worden in verband met voormalig garage Meijer. De financiële dekking van de gehele traverse is nog niet gedekt. Daar waar sprake is van rioolvervanging (het deel tussen de Geerdinksweg en de Tuindorpstraat) zal ook de herinrichting van de weg bekostigd worden uit het GRP. Voor de overige delen van de Deldenerstraat dient voor de realisatie nog dekking te worden gevonden.

Ook gaan we verder met het investeren in verhardingen. Daar waar kabels en leidingen vervangen zijn en tegelverhardingen vervangen moeten worden, zullen de oude materialen worden vervangen.

Wat blijven we doen?

Wegen, straten en pleinen onderhouden.

Verwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid.

Wegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht.

Beheren en onderhouden van bebordingen en straatnaamborden.

Beheren en onderhouden verkeersregelinstallaties en veiligheidssystemen om de verkeersveiligheid en doorstroming op minimaal hetzelfde niveau te waarborgen.

Beleid maken over verkeer en vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadviezen geven.

Wat mag het kosten?

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoerSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
2.10.1Wegen, straten en pleinen-2.986-3.523-3.648-3.700-3.754-3.750
2.10.2Netheid openbare ruimte-1.282-1.300-1.342-1.308-1.309-1.309
2.10.4Openbare verlichting-661-953-872-888-904-921
2.10.5Gladheidbestrijding-359-341-349-349-349-349
2.10.6Verkeersmaatregelen uitvoering-359-449-437-434-434-434
2.10.8Verkeersbeleid-806-643-608-632-653-664
Totaal taakveld -6.453-7.208-7.256-7.311-7.403-7.426

Financiële toelichting

2.10.1 Wegen, straten en pleinen (- € 125.000) De totale exploitatielasten zijn per saldo ongeveer € 125.000 hoger dan in 2018. Dit komt hoofdzakelijk door de kapitaallasten die circa € 150.000 hoger uitvallen. Ondanks het lagere rentepercentage zijn deze in 2019 hoger, omdat er nieuwe projecten zijn (Industrieplein/ Skatepark, Herinrichting Kuipersdijk). Er zijn ook projecten, waarvan het zwaartepunt van de kapitaallasten in deze periode valt. Dit zijn de projecten die in 2018 als “Nieuw Beleid” zijn aangemeld (tegelwerk Grobbentunnel en vervangingsinvesteringen in wegen). De resterende exploitatielasten vallen circa € 25.000 lager uit ten opzichte van 2018. Oorzaak is de incidenteel hogere raming in 2018 als gevolg van een eenmalige budgetoverheveling uit 2017.2.10.4 Openbare verlichting (€ 81.000)Om de openbare verlichting op een duurzame wijze te vervangen en energie te kunnen besparen is in de Kadernota 2018-2021 een investeringsbudget van € 310.000 opgenomen om dit proces te versnellen. Daarnaast bestaat er nog de oorspronkelijke jaarlijkse vervangingsinvestering voor openbare verlichting van € 315.000. Deze vervangingsinvesteringen zorgen voor een verhoging van de kapitaallasten (€ 25.000). Daarnaast zijn er in 2019 lagere begrote lasten diensten derden (€ 103.000). Dit komt enerzijds door een incidentele budgetoverheveling in 2018 uit voorgaande jaren en anderzijds door lagere energielasten die als autonome ontwikkeling in de begroting 2019 zijn verwerkt.