Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

Taakveld 2.4. Economische havens en waterwegen

Betrokken afdeling(en)Regulering en Toezicht/Wegen Groen en Water
Budgethouder(s)Fabian Daniluk/Louis Fikkert
Financieel adviseurSem Becker

Wat willen we bereiken?

De binnenhavens aan de Twentekanalen van de gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. De binnenhavens worden gekenmerkt door hun strategische ligging op de belangrijke Europese Northsea Baltic verkeerscorridor tussen de zeehavens en het Europese achterland in Duitsland, Polen en de Baltische staten. De haveninfrastructuur gaan wij verbeteren om de gebruikers (vervoerders) en het (watergebonden) bedrijfsleven te faciliteren. Wij scheppen voorwaarden voor innovatie. Wij gaan werken aan het realiseren van meer deskundigheid en slagkracht op het gebied van havenbeheer, efficiënter maken en uniformering van haven gerelateerde taken, logistiek en bevordering van vervoer over water in de regio.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Als partner levert het Gemeentelijk Havenbedrijf Twente voor de logistieke sector een substantiële bijdrage aan de economische structuurversterking en werkgelegenheid in de Regio en directe omgeving met als resultaat:

  • Toename van goederenvervoer over water uitgedrukt in tonnages en containereenheden.
  • Toename van (haven gerelateerde) bedrijven uitgedrukt in aantallen.
  • Toename van de werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsplaatsen.
  • Positief effect op milieu, leefbaarheid en veiligheid uitgedrukt in vermindering aantallen vrachtwagens en daaraan gerelateerde uitstoot.
  • Stijging van het Bruto Regionaal Product.

Wij gaan verder met de fysieke aanpassingen in de haven ten behoeve van grotere schepen, klasse Va. Dit doen wij om grotere schepen toegang te bieden tot onze haven en hier te kunnen laden en lossen.

Wat blijven we doen?

Wij blijven investeren om het vaarwegproduct “Twentekanalen” aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven en daarmee de regionale economie te versterken en werkgelegenheid in de Regio te bevorderen.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Twente heeft gewerkt aan naamsbekendheid. In de richting van de gebruikers is de regelgeving geüniformeerd (havenverordening en verordening op de inning van haven-, kade- en opslaggelden). Ook is een systeem geïntroduceerd op basis waarvan schippers korting kunnen krijgen op de havengelden indien zij beschikken over bepaalde duurzaamheidscertificaten (Greenaward methodiek) en is voor de registratie van havenbezoeken een digitaal portal operationeel.Wij blijven investeren in de fysieke haveninfrastructuur om daar waar nodig deze infrastructuur aan te passen aan de grotere vaarwegklasse ( klasse Va). Het Rijk investeert fors in het opwaarderen van de Twentekanalen. Voor de verschillende investeringen is recent door de EU een subsidie verstrekt. Wij blijven ook de komende jaren hierop inzetten.

Sleutelwoorden die de komende periode bepalend zijn in relatie tot de uitvoering van het bedrijfsplan zijn “Slim, duurzaam en veilig”. Wij werken aan de uitwerking/realisatie van het concept “Smart Port Twente”. Een digitaal platvorm waarin allerlei informatie beschikbaar komt voor gebruikers, ondernemers, overheden en geïnteresseerden op het gebied van de dienstverlening, verkeersmanagement, milieu en monitoring, assetmanagement en controlesysteem op de scheepsregistratie.

Vanaf 1 januari 2019 gaan de havenmeesters geen schaduwregistratie meer bijhouden. Zij gaan zich uitsluitend bezig houden met nautische taken, leefbaarheid en veiligheid in het havengebied. De deelnemende gemeenten hebben zelf voldoende capaciteit havenmeesters. In 2019 is er vervoer op het water beschikbaar voor havenmeesters zodat de havenmeesters de nautische taken op een goede manier op het water kunnen uitvoeren. Dit doen de havenmeesters in een rol vanuit de gemeente maar in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Wat mag het kosten?

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegenSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
2.40.1Havenbeheer153160138138138138
2.40.2Fysiek havenbeheer0-77-182-222-220-218
Totaal taakveld 15384-44-85-82-80

Financiële toelichting

2.40.2 Fysiek havenbeheer (- € 105.000)

Ten opzichte van 2018 zijn er in 2019 hogere kapitaallasten, die een gevolg zijn van de in de Kadernota 2019-2022 (19-FP-2.2) opgenomen investeringen “Opwaarderen Haveninfrastructuur”.