Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

Taakveld 2.5. Openbaar vervoer

Betrokken afdeling(en)Wegen, Groen en Water
Budgethouder(s)Louis Fikkert
Financieel adviseurSem Becker

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een zo passend mogelijke mobiliteitsoplossing te bieden waarbij het openbaar vervoer een belangrijke plaats inneemt. Inwoners en bezoekers van de stad kunnen zich goed met het openbaar vervoer verplaatsen.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?We gaan nieuwe afspraken maken over het voortzetten van het project Gratis openbaar vervoer, omdat de overeenkomst met Syntus/Keolis betreffende gratis openbaar vervoer voor 65+-ers met een laag inkomen eind 2019 afloopt...Het openbaar vervoer in Nederland is aan het veranderen. Van aanbiedingsgericht naar vraaggericht. “Dunne” lijnen komen in de verdrukking. Voor Hengelo geldt dit met name voor lijn 10 en 12. De Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Hengelo. Samen met Syntus/Keolis en de Provincie moet gezocht worden naar alternatieven. Wij moeten daarbij ook op zoek naar een nieuwe balans tussen openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer. Hiervoor zullen wij proefprojecten opzetten.

Wat blijven we doen?

  • Beleid maken over openbaar vervoer (OV) en onderhouden van OV-systemen.

Wat mag het kosten?

Taakveld 2.5 Openbaar vervoerSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
2.50.1Openbaar vervoer-337-391-381-379-376-373
Totaal taakveld -337-391-381-379-376-373

Financiële toelichting

Binnen dit taakveld zijn geen substantiële afwijkingen geconstateerd.