5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 3 Economie

Aanspreekpunt bestuurlijkWethouder Gerrits
Betrokken sector(en)Fysiek
Aanspreekpunt ambtelijkHenk-Jan Tromp

Hoofddoelstelling

Hengelo heeft een sterk economisch profiel met onze maakindustrie, vakmanschap en techniek. Vanuit de gemeente gaan we dat de komende jaren verder uitbouwen en faciliteren. We koesteren onze zittende ondernemers. Zij zijn belangrijke ambassadeurs voor onze stad. Daarnaast willen we Hengelo als aantrekkelijke vestigingsplaats extra stevig in de markt zetten. Onze acquisitie is gericht op bedrijven die een bijdrage leveren aan onze werkgelegenheid en die ons economisch profiel helpen versterken. En omdat de economie zich niets aantrekt van de gemeentegrenzen, werken wij bij deze opgave samen met onze regionale partners. De ontwikkeling van de binnenstad is van belang voor een prettige en aantrekkelijke stad. Samen met onze partners werken we aan de uitvoering van het Actieplan Binnenstad en zorgen we voor meer reuring in de stad.

Financieel overzicht

Programma 3 Economie(bedragen * 1.000)
 LastenBatenSaldo
TaakveldBegroting 2019Begroting 2019Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
3.1 Economische ontwikkeling-92-92-92-92-92
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur-5.0634.969-94-94-94-94
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen-518423-96-96-88-96
3.4 Economische promotie-797335-462-462-462-462
Totaal programma-6.4715.727-744-744-736-743

Relevante beleidsnota’s

  • Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering Twente 2017-2020
  • Horecavisie (2017)
  • Detailhandelsvisie (2012)
  • Kantorenvisie (2012)
  • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (2013)
  • Nota Vrijetijdseconomie Hengelo (2011-2021)
  • Twente Werkt (2014)
  • Nota Sterker aan het werk (2017)
  • Nota grondbeleid (2017)
  • Grondprijzennotitie (2018)

Beleidsindicatoren

Streefwaarden:
BeleidsindicatorenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Aantal bedrijfsbezoeken700700700700700700

Kengetallen

Verplichte kengetallenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)104,2 (2015)107,2 (2016) 135,5 (2017)
Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)55,1 (2015)54,6 (2016)55,6 (2017) 

Verbonden partijen

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijven Terrein Twente

Het RBT heeft tot taak het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van het bedrijventerrein XL, ten tijde van de vaststelling van deze regeling bruto groot ongeveer 180 hectare.Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt/Economische zakenDe arbeidsmarkt is regionaal en vraagt samenwerking om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk in te richten en om het Twents economisch profiel te helpen versterken. Regio Twente een belangrijke bijdrage aan de positionering van Twente als vooraanstaande technologische topregio, zowel landelijk als in Europa. Ze faciliteert en versterkt de samenwerking in de regio, niet alleen tussen de veertien gemeenten, maar ook tussen en met andere maatschappelijke sectoren en samenwerkingspartners van de gemeenten. De Agenda voor Twente en wijze waarop daarin wordt samengewerkt, zijn daarbij richtinggevend.


Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling Taakveld 3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Taakveld 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Taakveld 3.4. Economische promotie