Programma 3 Economie 

Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling

Betrokken afdeling(en)Stad en Regie
Budgethouder(s)Willy van Diepen
Financieel adviseurMart Keur

Wat willen we bereiken?

Met binnenstadpartners en ondernemers werken we aan het realiseren van een compact bruisend stadshart (zonder structurele leegstand), met onderscheidende aanloopgebieden om daarmee ook de economische aantrekkingskracht te vergroten.

We zorgen voor een vitale winkelstructuur op regionaal, stedelijk en wijk/buurtniveau door tijdig in te spelen op trends en ontwikkelingen in de detailhandel/retail sector.

We versterken de groei van het lokale en regionale MKB en werken aan een sterke sector High Tech Systemen en Materialen.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Om bovengenoemde doelstellingen te realiseren, willen we concreet werken aan:

Binnenstad:

  • We stellen gebiedsprofielen op, waarbij we voor de diverse binnenstadfuncties (winkelen, horeca/ terras, evenementen, cultuur, wonen, werken) gebiedsgerichte keuzes maken.
  • We stellen een acquisitiestrategie op waarin we concrete proposities beschrijven waarmee een acquisiteur op pad gaat.
  • We bevorderen ondernemerschap door regelgeving te vereenvoudigen en regeldruk te verlagen.
  • We gaan specifiek onderzoek en analyse verrichten naar gedrag en herkomst van de bezoeker van de binnenstad via nieuwe meetmethoden met behulp van sensordata (wifi), voor zover dit past binnen de geldende privacywetgeving.

Evenementenbeleid:

Een goede evenementenprogrammering draagt bij aan de economische structuurversterking van Hengelo en specifiek voor de binnenstad. Met het nieuwe evenementenbeleid willen we aandacht voor het versterken van het Hengelose profiel, het opzetten van een toetsingskader voor de subsidiering, de wijze van subsidieverstrekking, innovatie/vernieuwing in het aanbod en samenwerking/kruisbestuiving met binnenstadpartners en cultuurinstellingen voor een betere programmering.

Heroverweging detailhandelsstructuurvisie:

Er zijn diverse ontwikkelingen in de stad die vragen om een heroverweging van de detailhandelsstructuurvisie en het aanpalende beleid/regelgeving. We kijken hierbij gebiedsgericht naar het functioneren van de verschillende winkelgebieden en themagericht naar structurele verandering en in het Retail landschap. We pakken met prioriteit de volgende onderwerpen op:

  • Een compacte en aantrekkelijke binnenstad heeft een hoge prioriteit en we werken het programma binnenstad, waarvoor 4 programmalijnen zijn opgesteld, verder uit.
  • In regionaal verband gaan we in gesprek om afspraken te maken over de vestiging van nieuwe grootschalige (perifere) detailhandel in de regio.
  • Andere thema’s die we in beeld brengen zijn ondergeschikte detailhandel bij bedrijven, de algehele behoefte aan functiemenging binnen bedrijven (blurring), de internethandel, de plancapaciteit en de leegstand.

MKB/HTSP:

We werken intensiever aan de promotie van en de instroom in techniek (Techniekpact, Twente goes Techno, de bevordering van innovatie en export samen met het WTC Twente, Novel-T (Kennispark Twente) High Tech Systems Park (Thales), Saxion en ROC van Twente (Hart van Zuid).

Wat blijven we doen?

  • Beleid maken over de economische structuur in Hengelo en Twente.
  • Uitvoering geven aan de programmalijnen uit de Agenda voor Twente.

Wat mag het kosten?

Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
3.10.2Algemene economische adviezen-47-52-92-92-92-92
Totaal taakveld -47-52-92-92-92-92

Financiële toelichting

3.10.2 Algemene economische adviezen (- € 40.000)

In 2018 is een deel van het budget van het taakveld economische ontwikkeling eenmalig naar beneden bijgesteld om de kosten te kunnen dekken voor de extra inzet op het wijzigen en actualiseren van bestemmingsplannen.