Programma 3 Economie 

Taakveld 3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Betrokken afdeling(en)Stad en Regie /Grondzaken
Budgethouder(s)Willy van Diepen/Roy Knobben
Financieel adviseurMart Keur/Silvia Pikkemaat

Wat willen we bereiken?

Binnen de regio Twente zijn afspraken gemaakt over programmering van de bedrijventerreinen voor de periode tot en met 2020. Op basis van die afspraken hebben gemeenten een plan van aanpak moeten maken voor de her- of in sommige gevallen zelfs deprogrammering van hun geplande hoeveelheid hectares bedrijventerrein. Borne en Hengelo worden in dit kader gezien als één bedrijvenmarkt. Deprogrammeren is niet nodig. Hengelo en Borne mogen in 10 jaar 50 hectare bedrijventerrein uitgeven op de locaties: Westermaat De Veldkamp, Westermaat Campus, Oosterveld en de Kanaalzone in Hart van Zuid.We moeten ervoor zorgen dat de bestaande werklocaties toekomstbestendig zijn, d.w.z. interessant voor vestiging door nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Dit vraagt van ons ook aandacht voor vernieuwing van verouderde (deel)locaties.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We willen (minimaal)5 hectare bedrijventerrein per jaar verkopen en het juiste bedrijf op de juiste locatie huisvesten. Daarbij maken we gebruik van:

  • De profielen van en ambities van de diverse bedrijventerreinen.
  • De concrete, uitvoeringsgerichte plannen, die voor acquisitie, promotie, marketing, relatiebeheer zijn gemaakt.
  • De uitgiftevoorwaarden, die zijn gestroomlijnd.
  • Het uitgifteproces, dat is geoptimaliseerd.
  • Een hiertoe ontwikkeld monitoringsysteem.

We willen locatie Timmersveld herstructureren tot een terrein met een ander, kleinschaliger profiel en/of een andere functionele invulling is wenselijk. Dit vraagt een goede voorbereiding om in 2021 en 2022 tot herontwikkeling te komen.

Wat blijven we doen?

  • Sturen op kaders zoals vastgelegd in de grondexploitaties.
  • Relaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers.
  • Bestaande bedrijfslocaties verder ontwikkelen en onderhouden en/of herstructureren en verduurzamen.

Wat mag het kosten?

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuurSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
3.20.3Bedrijventerreinen grondexpl.-1.4552.5570000
3.20.4Ontwikkeling bedrijventerreinen-169-99-94-94-94-94
Totaal taakveld -1.6242.457-94-94-94-94

Financiële toelichting

3.20.3Bedrijventerreinen grondexploitatie (- € 2.557.000)In principe gaan de grondexploitaties budgetneutraal door de begroting. Echter als gevolg van het nieuwe BBV is er een splitsing gemaakt tussen enerzijds de woningbouwlocaties subtaakveld 8.20.3 en anderzijds de bedrijventerreinen subtaakveld 3.20.3. Dit heeft als gevolg dat er een éénmalig nadeel tussen 2019 en 2018 ontstaat bij de bedrijventerreinen van ruim € 2,5 miljoen. Op woningbouwlocaties subtaakveld 8.20.3 ontstaat een voordeel van ruim € 2,5 miljoen, zodat de grondexploitaties (inclusief verrekening reserve grondexploitaties) nog steeds budgetneutraal door de begroting gaat. De ontwikkeling van de boekwaarde van bedrijventerreinen ziet er als volgt uit:

3.20.3 Bedrijventerreinen(x € 1 miljoen
  20182019202020212022
Kosten2,31,81,00,90,8
Bijdragen-0,40,00,00,00,0
Verkopen-4,6-4,9-4,9-5,7-5,5
Boekwaarde-2,7-3,1-3,1-4,9-4,7

De jaarresultaten worden verrekend met de balansposten voorraden en onderhanden werk, zodat deze geen invloed hebben op het jaarresultaat. Voor het volledige beeld van de grondexploitatie wordt verwezen naar de herzieningen van de grondexploitaties per 1 januari 2018.