Programma 3 Economie 

Taakveld 3.4. Economische promotie

Betrokken afdeling(en)Stad en Regie
Budgethouder(s)Willy van Diepen
Financieel adviseurSilvia Pikkemaat/Mart Keur/Sem Becker

Wat willen we bereiken?

Om Hengelo te promoten willen wij het stadsverhaal van Hengelo met de bijbehorende kernwaarden (DNA) en het (economisch) aanbod van Hengelo of het nu gaat om de binnenstad, Hart van Zuid, de winkelgebieden, de bedrijventerreinen en de evenementen beter bekend maken bij verschillende doelgroepen (investeerders, ondernemers, bewoners en bezoekers). Door een duidelijke clustering in thema’s en gebieden kunnen we de herkenbaarheid, bekendheid en het uitdragen van het stadsverhaal met het bijbehorende aanbod verbeteren

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?Voor de economische promotie van Hengelo worden de volgende instrumenten in 2019 ingezet en/of ontwikkeld:

  • Promotieplan binnenstad: We gaan meer investeren in stadspromotie en specifiek binnenstadspromotie. Het aanbod van cultuur, evenementen, winkelen, horeca moet nog beter gepromoot worden. Er komen hiervoor meer middelen beschikbaar. In een nieuw promotieplan (in coalitieakkoord staat: communicatiestrategie voor de binnenstad) wordt de aanpak beschreven, waarbij de binnenstad als prioritair gebied wordt benoemd. We maken hierover afspraken met Hengelo Promotie en de andere binnenstadpartners.
  • Herzien subsidieafspraken Hengelo Promotie: Wijzigingen in het evenementen/stadspromotiebeleid werken door in de subsidieafspraken met Hengelo Promotie voor 2019 en verder.
  • Promotie bedrijventerreinen Hengelo en Borne: Deze wordt gezamenlijk opgepakt (vergroten aantrekkelijkheid website door toepassing 3D opnames; brochures).
  • Marktplein: Een belangrijk speerpunt in de komende jaren is de herinrichting van het Marktplein. Het college zet zich vol energie in voor het realiseren van het winnende plan voor de markt. Daarbij zien wij met name een commerciële invulling met grote publieke aantrekkingskracht voor ons. Als er vóór 1 april 2019 geen zicht op een duurzame invulling/programmering is gevonden, gaan we hier niet mee door en gaan we nieuwe plannen ontwikkelen voor het Marktplein.

Wat blijven we doen?

  • Bidbook binnenstad: Het Bidbook voor de binnenstad is een dynamisch instrument waarmee we onze stad en specifiek de binnenstad op een aantrekkelijke wijze in woord en beeld presenteren aan marktpartijen. Hierin trekken we samen op met de binnenstadpartners.
  • Belastingen (laten) innen, zoals toeristenbelasting.
  • Het promoten van Hengelo als economische vestigingsplaats.
  • Subsidiëren van Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen. Mogelijk dat er door gewijzigd beleid (evenementenbeleid en beleid stadspromotie) wijzigingen in de subsidiering vanaf 2019 gaan plaatsvinden.
  • Het organiseren en aansturen van de kermis.

Wat mag het kosten?

Taakveld 3.4 Economische promotieSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
3.40.1Toeristenbelasting171130131131131131
3.40.2Economische promotie-130-143-179-179-179-179
3.40.5VVV / stadspromotie-498-483-500-500-500-500
3.40.6Kermis-31885858585
Totaal taakveld -460-479-462-462-462-462

Financiële toelichting

3.40.2 Economische promotie (- € 36.000)

Er wordt in 2019 meer personele inzet geleverd op het gebied van regionale samenwerking, op het aantrekken van organisaties naar onze (binnen)stad en op promotie van de (binnen)stad ten opzichte van 2018. Dit komt voort uit de extra nadruk op de binnenstad als centraal thema van de coalitie in de komende coalitieperiode.

3.40.6 Kermis (€ 67.000)

Bij de 1e Beleidsrapportage 2018 zijn de lasten en baten kermis met € 65.000 af geraamd en als nadeel incidenteel in de begroting 2018 verwerkt. De (meerjaren-)begroting 2019-2022 gaat nog uit van de bestaande situatie. Bij de komende tussentijdse rapportages zal worden bezien in hoeverre structurele neerwaartse bijstelling van de ramingen voor de kermis dienen plaats te vinden.