5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 4 Onderwijs

Aanspreekpunt bestuurlijkWethouder Bruggink
Betrokken sector(en)Sociaal
Aanspreekpunt ambtelijkKatja Boerrigter

Hoofddoelstelling

  • We dragen zorg voor voldoende en adequate schoolgebouwen, evenwichtig gespreid over de stad, zodat alle kinderen in een goed gebouw onderwijs kunnen volgen.
  • We hechten er aan dat alle kinderen en volwassenen in Hengelo de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen; meer specifiek zetten we in op een zo groot mogelijk bereik van de Voorschool, een optimale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een goede afstemming tussen onderwijs en zorg;
  • We zorgen er voor, dat onze wettelijke taken rond het onderwijs goed worden uitgevoerd door voldoende onderwijs met een openbaar karakter aan te bieden.

Financieel overzicht

Programma 4 Onderwijs    (bedragen * 1.000)
 LastenBatenSaldo
TaakveldBegroting 2019Begroting 2019Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
4.1 Openbaar basisonderwijs-31354444
4.2 Onderwijshuisvesting-7.586493-7.093-6.938-7.027-6.871
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken-3.7931.322-2.471-2.521-2.556-2.556
Totaal programma-11.4111.850-9.560-9.455-9.579-9.423

Relevante beleidsnota’s

  • Integraal Onderwijshuisvestingsplan (po/vo)
  • Met respect… op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning (2014)
  • Kwaliteitskader Hengelose Voorschool (2018)
  • Scenario Voorschool (2017)
  • Transformatieagenda (2017)
  • Twentse Belofte (2016)
  • Twentse Visie op Vervoer (2015)

Beleidsindicatoren

Streefwaarden:
BeleidsindicatorenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Aantal peuterplaatsen in voorschoolse voorziening630700700700700700
Aantal VVE kindplaatsen200200200200200200

Kengetallen

Verplichte kengetallenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen)4 (2014)1,42 (2016)0,96 (2017) 
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd aanwezig) (per 1.000 leerlingen)38 (2014)23,94 (2016)11,79 (2017) 
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar))1,7 (2014)1.7 (2016)1,8 (2016) 

Verbonden partijen

Niet van toepassing.


Taakveld 4.1. Openbaar onderwijs Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken