Programma 4 Onderwijs 

Taakveld 4.1. Openbaar onderwijs

Betrokken afdeling(en)Beleid
(Deel)Budgethouder(s)Marcel van de Meer
Financieel adviseurMariska Reimink

Wat willen we bereiken?

Wij zorgen voor een aanbod van openbaar onderwijs; een taak waarvoor wij wettelijk verantwoordelijk zijn. We hebben daarbij gekozen voor twee verzelfstandigde stichtingen: Primato voor het openbaar primair onderwijs en de OSG voor het openbaar voortgezet onderwijs.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Vanwege het teruglopend aantal leerlingen en de gevolgen hiervan voor Primato, gaat extra aandacht uit naar het primair openbaar onderwijs.

Om in te spelen op de daling van het leerlingenaantal in het primair onderwijs gaan we op basis van een visie investeren in scholen en toewerken naar een evenwichtige spreiding van optimaal benutte schoolgebouwen in de stad.

Wat blijven we doen?

Wij voeren de wettelijke taken uit rond het openbaar onderwijs zowel bestuurlijke als financieel. Om dit te kunnen doen, sturen de stichtingen jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter kennisname naar de gemeenteraad. Daarnaast wordt er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd tussen de directeur-bestuurder en raad van toezicht van beide stichtingen met de gemeenteraad.

Wat mag het kosten?

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijsSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
4.10.1Ambtelijke ondersteuning openbaar onderwijs1534444
Totaal taakveld 1534444

Financiële toelichting

Dit taakveld laat geen significante afwijkingen zien.