Programma 4 Onderwijs 

Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Betrokken afdeling(en)Beleid/Ondersteuning en Zorg
Budgethouder(s)Yvonne vd Reek/Marcel vd Meer/Gerrit Overbeek
Financieel adviseurG Puppels/Mariska Reimink/Henry Seep

Wat willen we bereiken?

Wij willen alle kinderen en volwassenen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen op hun eigen niveau.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We breiden door middel van een pilot het aantal uren Voor- en Vroegschoolse Educatie uit van 10 naar 16 uur.

We werken aan een nog beter bereik van de voorschool in Hengelo.

Het ROC en de gemeente Hengelo geven in 2019 samen uitvoering aan het profiel voor het ROC Hengelo, zodat jongeren een optimale aansluiting kunnen maken op de arbeidsmarkt.We ontwikkelen het Perspectiefjaar binnen een pilot. Via het Perspectiefjaar begeleiden we jongeren in de leeftijdsgroep van 23 tot 27 jaar met een life-coach om perspectief te bieden op een carrière (werk, studie). Het betreft jongeren die door omstandigheden (nog) niet de juiste route hebben gevonden richting studie en/of werk en om die reden extra begeleiding krijgen.

Wat blijven we doen?

  • We blijven ons inzetten om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden in de voorschoolse periode en het primair onderwijs door in te zetten op voldoende plekken voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
  • We bieden leerlingen in de basisschoolleeftijd op maat (taal)ondersteuning
  • Wij blijven de doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool in samenwerking in Integrale Kindcentra (IKC) stimuleren.
  • We geven de kwaliteit van de voor- en vroegschool en de ondersteuning voor jongere kinderen een impuls met behulp van het Expertisecentrum Jonge Kind.
  • We zorgen voor een verbetering van de zorgstructuur in het onderwijs door de zorgstructuur samen met het onderwijs (PO, VO en SO/VSO) op maat door te ontwikkelen.
  • We blijven ons inzetten op het bestrijden en voorkomen van verzuim bij jongeren. De leerplichtambtenaren gaan in gesprek met jongeren die verzuimen en proberen hen terug te leiden naar school. En zij voeren preventief gesprekken ter voorkoming van verzuim. Er is een directe relatie tussen leerplicht en het team Jeugd en Gezin.
  • We zetten in op het behalen van een startkwalificatie bij jongeren door samen met het onderwijs te voorkomen dat jongeren de school verlaten en het begeleiden van jongeren terug naar school of naar werk.
  • We zetten in op leerlingenvervoer door aanvragen hiervoor te behandelen en integraal vervoersondersteuning op maat te bieden.
  • We zetten ons in voor de ontwikkeling van volwassenen door het coördineren en organise-ren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden voor volwassenen te bevorderen.
  • We blijven inzetten op alfabetisering en het tegengaan van laaggeletterdheid onder verschillende doelgroepen. Wij benutten onze infrastructuur waarin samenwerken met partners om laaggeletterdheid te traceren en vervolgens te verhelpen.

Wat mag het kosten?

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzakenSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
4.30.1Onderwijsbeleid-1.017-1.056-1.124-1.173-1.222-1.222
4.30.2Leerlingenvervoer-704-904-934-934-934-934
4.30.3Leerplicht RMC-94-101-173-173-173-173
4.30.4Achterstandenbeleid-214-191-182-182-182-182
4.30.5Volwasseneneducatie-31-27-27-27-27-27
4.30.6Overige uitgaven-15-30-31-31-18-18
Totaal taakveld -2.074-2.309-2.471-2.521-2.556-2.556

Financiële toelichting

4.30.1 Onderwijsbeleid (- € 69.000)

Het nadeel van € 69.000 in 2019 is met name het gevolg van toerekening van loonkosten en indexering van subsidies. 4.30.3 Leerplicht/RMC (- € 72.000)Het nadeel van € 72.000 wordt volledig veroorzaakt door de toerekening van loonkosten.