5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

Aanspreekpunt bestuurlijkWethouders Bruggink/van Wakeren
Betrokken sector(en)Sociaal/Fysiek/Dienstverlening
Aanspreekpunt ambtelijkKatja Boerrigter/Henk-Jan Tromp/Martin Fleer

Hoofddoelstelling

Sport

Wij vinden het belangrijk dat alle Hengeloërs, jong en oud, genoeg bewegen. Uiteraard maakt iedereen die keuze zelf, maar wij willen daar graag bij ondersteunen. Dat doen wij door overal in de stad goede en veilige onderkomens te bieden aan sportverenigingen. Ook steunen wij de vrijwilligers binnen de clubs en zorgen dat alle basisschoolleerlingen kennismaken met verschillende sporten.

Kunst en cultuur

Wij willen graag dat iedereen in Hengelo kan genieten van kunst en cultuur. Niemand is hetzelfde; ieder z’n eigen smaak. Daarom willen we graag een aanbod dat afwisselend is én van goede kwaliteit. Mensen moeten uiteraard weten waar zij dat aanbod kunnen vinden, maar ook hoe zij zélf aan de slag kunnen gaan op het gebied van kunst en cultuur. Wij dragen daaraan bij door bijvoorbeeld culturele instellingen te subsidiëren of gebouwen te verhuren.

Financieel overzicht

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie(bedragen * 1.000)
 LastenBatenSaldo
TaakveldBegroting 2019Begroting 2019Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
5.1 Sportbeleid en activering-3480-348-348-348-348
5.2 Sportaccommodaties-6.9943.026-3.969-4.007-3.974-3.996
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie-6.007777-5.230-5.079-5.068-5.057
5.4 Musea-466-466-464-462-460
5.5 Cultureel erfgoed-260-260-260-260-260
5.6 Media-2.54155-2.486-2.484-2.382-2.381
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie-6.102-6.102-6.084-6.093-6.104
Totaal programma-22.7173.857-18.860-18.726-18.586-18.606

Relevante beleidsnota’s

 • Kadernota Sport en Bewegen (2017)
 • Kunst- en cultuurvisie Hengelo 2014-2020
 • Kwartier maken voor de Collectie Hengelo (2008)
 • Beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed 2014-2022
 • Nota Vrijetijdseconomie 2011-2021
 • Horecavisie (2016)
 • Vitale coalities (2008)
 • Nota Snippergroen (2015)
 • Groenplan Hengelo (2013)
 • Bomenverordening (2018)

Beleidsindicatoren

Streefwaarden:
BeleidsindicatorenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Percentage kinderen basisonderwijs met overgewicht16%16%16%16%16%16%
Perken, plantsoenen en parken in de buurt zijn goed onderhouden (% (helemaal) mee eens)57%59%60%60%60%60%
In de buurt zijn weinig dingen kapot (% (helemaal) mee eens)71%72%72%72%72%72%
Mijn buurt is schoon (% (helemaal) mee eens59%60%60%60%60%60%

Kengetallen

Verplichte kengetallenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners)50,6 (2014)50.8 (2015) 48,4 (2016)

Verbonden partijen

 • Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Sport

De regio Twente (in de vorm van het BO Sport) draagt bij aan het programma door onderlinge afstemming, kennisdeling en samenhang te bevorderen. Eind 2017 is er zelfs een regionale notitie ‘Sport en Bewegen in Twente’ gemaakt en onderschreven door alle 14 Twentse gemeenten.

 • Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie

Regio Twente draagt bij aan het programma door het beheer en onderhoud van de recreatieparken. Regio Twente draagt bij aan het programma door het bevorderen van recreatie en toerisme.

 • Gildebor

Gildebor draagt bij aan het programma door het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de sportaccommodaties.


Taakveld 5.1. Sportbeleid en activering Taakveld 5.2. Sportaccommodaties Taakveld 5.3. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Taakveld 5.4. Musea Taakveld 5.5. Cultureel erfgoed Taakveld 5.6. Media Taakveld 5.7. Openbaar groen en openlucht recreatie