Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 

Taakveld 5.1. Sportbeleid en activering

Betrokken afdeling(en)Afdeling Beleid
(Deel)Budgethouder(s)Mark Oude Bennink
Financieel adviseurMariska Reimink

Wat willen we bereiken?

We streven er naar dat zoveel mogelijk inwoners van Hengelo (blijven) sporten en bewegen en worden aangezet tot een actieve leefstijl.

Het sportbeleid levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen binnen het sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We gaan de preventieve inzet van sport en bewegen op het terrein van (jeugd)zorg en Wmo door ontwikkelen en borgen. We dagen partners uit om zelf met ideeën te komen.

Vanuit de regionale samenwerking zetten we nadrukkelijk in op de volgende thema’s: ‘meedoen door kwetsbare doelgroepen/gehandicaptensport’, ‘sport en bewegen voor een vitale en gezonde samenleving’ en ‘talentherkenning, ontwikkeling en ondersteuning’.

Hengelose sportverenigingen kunnen subsidies aanvragen voor sportkennismakings-activiteiten of voor het opleiden van trainers gericht op de doelgroep jeugd. Deze subsidieregeling gaan we verruimen door hier de doelgroepen senioren of mindervaliden aan toe te voegen.Wij willen de breedtesport stimuleren. De bezettingsgraad van de sportaccommodaties moet omhoog. Hiervoor is nodig dat we de zichtbaarheid van ons sportkapitaal bij onze inwoners wordt vergroot, ook zal een digitaal verhuursysteem in gebruik worden genomen.Wij zetten in op het stimuleren van topsport en talentontwikkeling in Hengelose topsportaccommodaties, zoals het Twentebad, het FBK stadion en Sports Centre Hengelo.

Graag willen we Regionale trainingscentra huisvesten in Hengelo.

De trend is dat sporters steeds meer onafhankelijk van verenigingen sporten. Daarom zetten wij meer in op het faciliteren van sporten en bewegen in de openbare ruimte door het creëren van een meer beweegvriendelijke omgeving.

Wat blijven we doen?

Stimuleren van sport op scholen, in wijken en in gemeentelijke accommodaties voor specifieke doelgroepen, zoals jeugd en mensen met een beperking.

Ondersteunen van sportverenigingen door onder anderen het voeren van verenigingsgesprekken en het organiseren van themabijeenkomsten sport.

Wij blijven ons richten op het realiseren van duurzame verbindingen tussen sport-/ beweegaanbieders en onderwijs- /zorg- en welzijnsaanbieders. Hierbij dient sport als middel voor jeugd(zorg), gezondheid en preventie van eenzaamheid. Dit doen we door samen te werken met partijen als Wijkracht en GGD.De inzet van de combinatiefunctionarissen sport (waaronder o.a. Hengelo Sport) op de specifieke doelgroepen blijft ongewijzigd.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activeringSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
5.10.2Subsidies sport-74-83-84-84-84-84
5.10.3Sportstimulering-99-98-97-97-97-97
5.10.4Ondersteuning van sport-105-179-167-167-167-167
Totaal taakveld -278-361-348-348-348-348

Financiële toelichting

5.10.3 Sportstimulering (€ 1.000)Het saldo van de begroting 2019 wijkt nauwelijks af van het saldo van de begroting 2018, maar de lasten en baten afzonderlijk laten beide in 2018 een nadeel zien van € 147.000. Dit betrof een provinciale bijdrage in 2018 voor de uitvoering van het provinciale project ‘Zorg, Sport en Bewegen’ in 14 gemeenten, waarvoor de gemeente Hengelo penvoerder is.