Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 

Taakveld 5.2. Sportaccommodaties

Betrokken afdeling(en)Beleid/Twentebad
(Deel)Budgethouder(s)Mark Oude Bennink/Iilja Melisie
Financieel adviseurMariska Reimink/Jan Akkerman

Wat willen we bereiken?

Wij willen de inwoners van Hengelo stimuleren om te bewegen door een betaalbaar aanbod van sportaccommodaties te bieden dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners. De sportaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van NOC*NSF en de sportbonden.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Wij zetten in op een betere bezetting van onze sportaccommodaties. Dit doen we door:

  • het verhuursysteem te verbeteren; via met een digitaal verhuurprogramma goed laten zien welke sportaccommodaties te huur zijn en dit klantvriendelijk aanbieden. Huren wordt gemakkelijk en snel. De communicatie met ons als beheerders wordt eenvoudiger
  • het contact met de gebruikers te optimaliseren via nieuwe websites en
  • sportinitiatieven plaats te laten vinden in Hengelose sportaccommodaties; dit soort initiatieven zijn bijvoorbeeld De FBK-games, het Auni-toernooi en de dubbele mijl maar ook de huisvesting van het Twentebad en/het FBK-stadion.

Wij gaan vooral inwoners met fysieke of mentale beperkingen beter laten zien wat voor hun mogelijkheden zijn om te sporten en bewegen. Nadrukkelijk promoten wij hierbij doelen als revalidatie en ontmoeting. We gaan het compleet gerenoveerde Twentebad feestelijk openen.

In 2019 staan vier kunstgrasrenovaties gepland waarvan drie voetbalvelden en één hockeyveld. Ook zal er een nieuw kunstgrasveld of hybrideveld worden aangelegd als de betreffende huurder akkoord gaat met het geldende huurtarief.

Wij onderzoeken of de veldcapaciteit op de sportparken voldoende toekomstbestendig is. Door voorziene ledentalontwikkelingen verwachten wij capaciteitstekorten en overschotten op een aantal sportparken. Dit vraagt om passende maatregelen.

Wat blijven we doen?

De Hengelose sportaccommodaties bestaan onder meer uit het Twentebad, het FBK stadion, 5 sporthallen, 14 gymzalen en 8 sportparken. Deze gemeentelijke accommodaties blijven betaalbaar voor inwoners doordat we ze tegen maatschappelijke tarieven verhuren aan Hengelose verenigingen en inwoners. Daarnaast verhuren we in de avonduren en weekenden ook een aantal sportaccommodaties die eigendom zijn van onderwijsinstellingen.Wij houden onze sportaccommodaties aantoonbaar veilig, schoon en in goede staat van onderhoud conform de eisen van NOC*NSF en de sportbonden.Wij blijven Gildebor inhuren voor het onderhoud van sportvelden.Wij blijven ons inzetten voor een goed trainingscomplex van FC Twente in Hengelo.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5.2 SportaccommodatiesSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
5.20.1Sporthallen-315-351-333-330-328-326
5.20.2FBK stadion-290-229-197-207-203-200
5.20.3Zwembaden-1.687-1.886-1.755-1.842-1.827-1.822
5.20.4Sportparken-2.247-1.699-1.612-1.558-1.547-1.579
5.20.5Tennisparken-4-21111
5.20.6Overige sportaccommodaties-69-56-48-48-47-47
5.20.7Subsidie sportaccommodaties-26-23-24-24-24-24
Totaal taakveld -4.638-4.248-3.969-4.007-3.974-3.996

Financiële toelichting

5.20.3 Zwembaden (€ 131.000)Het voordeel van € 131.000 ten opzichte van de begroting 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten toegangsbewijzen (structureel € 18.000 als gevolg van indexatie); lagere dotatie (incidenteel) voor onderhoud gebouwen in verband met de grootschalige renovatie in 2018/2019 € 25.000; eenmalige verlaging van het budget voor onderhoud met € 61.000 in verband met de renovatie; lagere loonkosten € 41.000; lager budget voor gas; vanaf 2019 is dit structureel met € 31.000 verlaagd door bezuinigingen gerelateerd aan de renovatie; de kapitaallasten zijn als gevolg van investeringen in renovatie en nieuwbouw met € 42.000 gestegen ten opzichte van de begroting van 2018.

5.20.4 Sportparken (€ 87.000)

Het voordeel van € 87.000 ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door vrijval kapitaallasten kunstgrasveld FC Twente van € 123.000. Hier staan extra kapitaallasten door actualisering van de investeringsbudgetten voor kunstgrasvelden van € 32.000 tegenover.