Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 

Taakveld 5.3. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Betrokken afdeling(en)Beleid
(Deel)budgethouder(s)Klaske Buis/Margreet Weide
Financieel adviseurMariska Reimink

Wat willen wij bereiken?

Iedereen moet in Hengelo kunnen genieten van kunst en cultuur; welke smaak of interesse ook. Daarom willen we dat Hengelo een afwisselend kunst- en cultuuraanbod heeft van goede kwaliteit. En dan niet alleen om naar te kijken en te beleven, maar ook om zelf mee te doen en te leren. Daarnaast wil de gemeente Hengelo kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken en hun werk te presenteren.

Wat gaan wij daarvoor anders doen in 2019?

 • Binnen het Actieplan Binnenstad neemt de positionering van evenementen en – meer specifiek- het culturele aanbod een belangrijke plaats in. Wij betrekken de culturele organisaties/groepen en (amateur)verenigingen nauwer bij het realiseren van een bruisende binnenstad. Wij doen een beroep op onze culturele kernvoorzieningen (Bibliotheek, Oyfo Kunst & Techniek, Metropool en Schouwburg) om zich meer te verbinden met andere partijen in de binnenstad, om deze nog aantrekkelijker te maken voor onze inwoners en bezoekers. Wij zien het convenant dat de Hengelose horeca, de binnenstadondernemers en Metropool hebben afgesloten daarbij als voorbeeld.
 • Wij onderstrepen de toegevoegde waarde in alle vormen van kunstuitingen in de binnenstad. Wij zien voor de beeldende kunst een verbinding met de binnenstad als onderdeel van de programmering van evenementen en activiteiten. Wij willen ruimte geven aan creativiteit door binnen het budget voor de binnenstad middelen te reserveren voor de programmering van dergelijke uitingen.
 • Wij beoordelen de kwaliteit van onze culturele kernvoorzieningen (Bibliotheek, Oyfo Kunst & Techniek, Metropool en Schouwburg) op basis van het Culturele Waardemodel. Daarbij wordt op gelijkwaardige wijze gekeken naar de inhoudelijke én maatschappelijke kwaliteit van de instelling. Het profiel van de instelling bepaalt de context van de beoordeling.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat de brede, kwalitatief hoogstaande programmering en krachtige uitstraling van Oyfo Kunst & Techniek de culturele identiteit van Hengelo kan versterken en de stad aantrekkelijker kan maken. Wij gaan ervan uit dat de gezamenlijke huisvesting van Oyfo Kunst en Techniek op het Hazemeijerterrein wordt gerealiseerd.
 • Samen met Schouwburg Hengelo en de stakeholders geven wij verder vorm en verdieping aan het concept van Theater van de stad. Een Theater van de stad dat laagdrempelig is, nieuwe doelgroepen in onze samenleving opzoekt en samen met inwoners ook nieuwe programmering tot stand brengt. Het gebouw van de schouwburg gaat in eigendom over naar de gemeente, zodat de schouwburgorganisatie zich kan concentreren op de ontwikkeling richting Theater van de stad.
 • Wij werken samen met Enschede, Almelo, andere Twentse gemeenten en culturele instellingen aan de uitvoering van het profiel van de stedelijke cultuurregio Twente. Dit biedt kansen als het gaat om het versterken van de culturele infrastructuur voor inwoners van Twente. De gezamenlijke subsidiëring van Poppodium Twente/Metropool door Enschede en Hengelo zien wij daarbij als voorbeeld.

Wij streven naar een duurzame culturele infrastructuur. Dit gaat niet alleen over de culturele programmering, maar ook over de cultuurgebouwen. Poppodium Twente/Metropool heeft op eigen initiatief een verduurzamingplan ontwikkeld om binnen 5 jaar het gebouw van Metropool een energielabel F naar een energielabel A te brengen. De gemeente is eigenaar van het gebouw en wij stellen - voor zover mogelijk - financiën, het gebouw, onze kennis en kunde ter beschikking. De terugverdientermijn moet redelijk zijn.

Wat blijven wij doen?

 • Subsidiëren van Oyfo Kunst & Techniek (voorheen Muziekschool, CREA centrum voor kunsteducatie CREA en Techniekmuseum HEIM).
 • Subsidiëren van Schouwburg Hengelo.
 • Subsidiëren van Poppodium Twente/Metropool, samen met de gemeente Enschede.
 • Subsidiëren van amateurverenigingen.
 • Beheren en onderhouden gemeentelijk kunstbezit.
 • Subsidiëren van ateliers en beeldende kunst.
 • Financiering kunst- en cultuureducatie op scholen.
 • Subsidiëren van diverse culturele activiteiten zoals carillonbespelingen, 4 mei Herdenking en Koningsdag.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
5.30.1Muziekschool (Oyfo)-1.175-1.225-1.249-1.108-1.106-1.105
5.30.2Creativiteitscentra (Oyfo)-503-543-530-530-530-530
5.30.3Schouwburg Hengelo-2.117-2.312-2.205-2.198-2.192-2.185
5.30.4Metropool-813-753-743-741-738-735
5.30.5Culturele (amateur) verenigingen en instellingen-131-131-134-134-134-134
5.30.6Beeldende kunst-161-190-207-207-207-207
5.30.7Cultuur en school0-22-22-22-22-22
5.30.8Diverse cultuursubsidies-122-248-140-140-140-140
Totaal taakveld -5.023-5.422-5.230-5.079-5.068-5.057

Financiële toelichting

5.30.3 Schouwburg Hengelo (€ 107.000)Het voordeel van € 107.000 ten opzichte van de begroting 2018 wordt veroorzaakt door een in 2018 incidenteel budget van € 122.000 voor achterstallig onderhoud (voordeel); vrijval van kapitaallasten ad € 25.000 (voordeel); indexatie van het subsidiebedrag met € 40.000 (nadeel).

5.30.8 Diverse cultuursubsidies (incl. Stadsbeiaardier) (€ 107.000)Het voordeel ten opzichte van de begroting 2018 bedraagt € 107.000 en wordt voor € 115.000 veroorzaakt door het jubileum “150 jaar Stork” in 2018. Dit voordeel wordt voor een klein deel nadelig beïnvloed door indexatie van subsidies en toegerekende loonkosten.