Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 

Taakveld 5.5. Cultureel erfgoed

Betrokken afdeling(en)Beleid/Stad en Regie
(Deel)budgethouder(s)Willy van Diepen
Financieel adviseurMariska Reimink/Mart Keur

Wat willen we bereiken?

Cultureel erfgoed maakt een steeds essentiëler onderdeel uit van onze stad. Het gaat niet alleen fysiek om gebouwen, stedenbouwkundige opzet, landschap maar ook om de verhalen, de historie, de beleving van erfgoed. Behoud door herontwikkeling is overgegaan in behoud door bewustwording. Trots op de wederopbouw, het industriële verleden, een prachtig Tuindorp en alle verhalen die daarbij verteld kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We schenken aandacht aan het thema Energie en erfgoed. Cultureel erfgoed is duurzaam van zichzelf, maar het verduurzamen in de termen van energiezuinigheid bijt elkaar en vraagt om kennis en kunde om de uitdaging ‘van ’t gas af’ goed te kunnen aangaan.

We haken in een vroeg stadium aan bij ontwikkelingen om erfgoed een onderdeel te laten zijn van elke ontwikkeling.We breiden de Cultuurhistorische Waardenkaart uit en ‘zetten deze in de markt’. We willen het cultureel erfgoed beter zichtbaar maken en zetten een aantal projecten in gang met behulp van het Kloas aan de Brug Erfgoedfonds.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om de zijvleugel (de sporthal) van de voormalige MTS te behouden zonder dat dit ten koste gaat van de realisatiedoelstelling op deze plek.

Wat blijven we doen?

  • Subsidiëren van restauraties van cultureel erfgoed, zoals monumentale panden, Tuindorp ’t Lansink, begraafplaatsen, herdenkingsmonumenten, studies voor herbestemming karakteristieke boerderijen en opstallen en communicatie/PR projecten gerelateerd aan erfgoed.
  • Eigenaren adviseren op het gebied van restauratie, onderhoud, energiezuinigheid.
  • Beleid maken en uitvoeren inzake erfgoed, archeologie en Cultuurhistorie
  • Projecten op het gebied van erfgoed initiëren en tot uitvoering brengen.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoedSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
5.50.1Monumentenzorg-218-354-256-256-256-256
5.50.2Diverse monumenten0-4-4-4-4-4
Totaal taakveld -218-358-260-260-260-260

Financiële toelichting

5.50.1 Monumentenzorg (€ 98.000)

In 2018 heeft de gemeente Hengelo een eenmalige bijdrage van €100.000 gedaan voor de Telgenflat. Dekking was aanwezig in de Reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad. Voor de jaren 2019 en verder zit het begrote bedrag weer op het normale niveau.