Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 

Taakveld 5.7. Openbaar groen en openlucht recreatie

Betrokken afdeling(en)Wegen Groen en Water/Stad en Regie/Beleid
(Deel)budgethouder(s)Louis Fikkert/Willy van Diepen/Yvonne vd Reek
Financieel adviseurSem Becker/Mart Keur/Mariska Reimink

Wat willen we bereiken?

We willen voor onze bewoners en bezoekers een openbare ruimte die aantrekkelijk is en die klaar is voor de toekomst. Iedereen moet de buitenruimte kunnen gebruiken en iedereen moet er volop van kunnen genieten.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We maken de binnenstad aantrekkelijker door groen en water toe te voegen.

De nieuwe kapverordening is in 2018 in werking getreden en zal in 2019 worden geëvalueerd.

We gaan onderzoeken of we de beeldkwaliteitseisen voor het onderhoud van de openbare ruimte kunnen uniformeren door gebruik te maken van de CROW systematiek.

We gaan de huidige systematiek van gifvrij onkruid- bestrijden evalueren.

Wat blijven we doen?

 • Wij maken van de stad een prettige woon- en leefomgeving. Wij zorgen voor voldoende, gevarieerd en goed onderhouden openbaar groen. Daarbij houden wij rekening met de verschillende gebruiks- en natuurfuncties en met toekomstige klimaatontwikkelingen.
 • Samen met onze externe groenpartners stimuleren wij bewoners om ook tuinen groen te maken en te houden.
 • Twee maal per jaar overleggen wij met onze externe groenpartners tijdens de Groene Tafel. Het doel is om elkaar te informeren over actualiteiten op het gebied van groen in Hengelo. Ook delen wij kennis en werken aan gezamenlijke groenprojecten en/of -activiteiten in Hengelo.
 • Wij zorgen voor uitdagende, veilige en goed onderhouden speel- en ontmoetingsplekken, afgestemd op de bevolkingssamenstelling in de wijken en buurten.
 • Wij zorgen voor voldoende voorzieningen voor vrije sportbeoefening in de openbare ruimte (de zgn. 12+ speelplekken), zoals trapvelden en basketbalvoorzieningen.
 • Vrij spel is overal waar dat veilig kan in de openbare ruimte toegestaan (informeel spelen).
 • De kinderboerderij geeft bewoners en bezoekers de mogelijkheid om te ontspannen, te recreëren en in contact te komen met dieren en planten.
 • De stad wordt onderhouden volgens de vastgestelde beeldkwaliteitsnormen.
 • De Bijzondere Bomenlijst wordt in 2019 geactualiseerd.
 • Subsidiëren van recreatieparken in regionaal verband.
 • We blijven actief bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van bijen en andere insecten, zoals afgesproken in het Bijenconvenant.
 • We streven naar meer biodiversiteit, o.a. door ecologisch beheer van bermen en graslanden en variatie in beplantingen.
 • Wij blijven maatregelen nemen om water langer vast te houden in het gebied, o.a. door afkoppelen en de genoemde vergroening van tuinen en groene daken.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatieSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
5.70.1Oppervlaktewater-118-67-78-75-75-75
5.70.2Openbaar groen-4.820-5.093-4.996-4.968-4.966-4.965
5.70.4Regionale samenwerking-256-215-221-221-221-221
5.70.7Speelvoorzieningen-565-570-571-585-596-608
5.70.9Kinderboerderij-234-235-237-234-234-234
Totaal taakveld -5.993-6.180-6.102-6.084-6.093-6.104

Financiële toelichting

5.70.2 Openbaar Groen (€ 97.000)Ten opzichte van 2018 zijn het vooral de lagere lasten “diensten van derden” die het verschil veroorzaken. In de 1e Beleidsrapportage 2018 zijn de lasten in de begroting 2018 incidenteel verhoogd door de extra lasten van de stormschade (€ 200.000). In de begroting 2019 is deze post niet opgenomen, het betrof immers een incidentele bijstelling. Dit positieve verschil wordt negatief beïnvloed door een hogere doorberekening vanuit Gildebor als gevolg van indexering van de bestaande DVO (conform afspraken), hogere lasten ter bestrijding van de eikenprocessierups (Kaderbrief 2019-2022; 19-FP-5.4), maar ook door hogere lasten als gevolg van areaaluitbreiding (- € 75.000).