5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 6 Sociaal domein

Aanspreekpunt bestuurlijkWethouders van Wakeren, ten Heuw en Bruggink
Betrokken sector(en)Sociaal
Aanspreekpunt ambtelijkKatja Boerrigter

Hoofddoelstelling

Iedereen in Hengelo moet kunnen mee doen. Inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zorgen er samen voor dat (kwetsbare) mensen die tijdelijk of voor een langere periode ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk op maat krijgen, passend bij hun mogelijkheden en specifieke situatie. Dit geldt voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Participatiewet).

De volgende uitgangspunten vinden we daarbij belangrijk:

 • Versterken van eigen kracht van mensen en hun omgeving.
 • Iedereen krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning en zorg (op maat) die hij/zij nodig heeft.
 • Eén huishouden (één gezin), één plan en waar nodig één regisseur.
 • Behoud het goede.
 • Ontwikkelen en verbeteren van werkwijze gericht op eigen kracht van mensen en omgeving.
 • Sterke inzet op welzijn, mantelzorg en vrijwilligers en de hierbij benodigde voorzieningen.
 • Verbinden zorg, welzijn, jeugd, onderwijs en participatie, zowel inhoudelijk als financieel.
 • Begeleiding vooral richten op ondersteuning bij participatie.
 • Verhogen van doelmatigheid, zorg dragen voor productieve prikkels richting zorgaanbieders en minder bureaucratie.
 • Ruimte voor en vertrouwen in professionals.

Er is sprake van financiële tekorten. Daarom zijn in 2017 en 2018 maatregelen genomen om tot ombuigingen in de meerjarenbegrotingen te komen (notitie Ondersteuning Zorg en Jeugd 2017, Interventieprogramma Sociaal Domein 2018).

Financieel overzicht

Programma 6 Sociaal domein    (bedragen * 1.000)
 LastenBatenSaldo
TaakveldBegroting 2019Begroting 2019Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie-12.075741-11.334-11.296-11.267-11.264
6.2 Wijkteams-4.385-4.385-4.131-4.131-4.131
6.3 Inkomensregelingen-51.91343.374-8.539-8.843-9.177-9.211
6.4 Begeleide participatie-12.032-12.032-11.428-11.125-10.875
6.5 Arbeidsparticipatie-5.41061-5.349-5.414-5.347-5.347
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)-2.6720-2.672-2.672-2.672-2.672
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+-21.3211.213-20.108-19.537-18.576-18.095
6.72 Maatwerkdienstverlening 18--18.183-18.183-17.408-16.558-16.308
6.81 Geëscaleerde zorg 18+-411-411-411-411-411
6.82 Geëscaleerde zorg 18--2.928-2.928-2.928-2.928-2.928
Totaal programma-131.33045.389-85.941-84.068-82.194-81.243

Relevante beleidsnota’s

 • Met respect… op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning (2014)
 • Vitale Coalities – gezondheidsbeleid (2014, wordt in 2018 geactualiseerd)
 • Nota Schuldhulpverlening 2016 – 2020
 • Nota Armoedebeleid Hengelo 2016 – 2020
 • Actieplan mantelzorg (2015)
 • Actieplan vrijwilligerswerk (2016)
 • Notitie ‘Ondersteuning en zorg voor Jeugd en Wmo, maatregelen voor 2017 en verder’
 • Koersdocument Integrale inkoop jeugd en Wmo (2016)
 • Transformatie-agenda ‘Hengelo sociaal met lef’ (2016)
 • Nota Handhaving Sociaal Domein (2017)
 • Nota Werk maken van Werk 2016-2020
 • Twents model inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (2017)
 • Interventieprogramma Sociaal Domein (2018)

Beleidsindicatoren

Streefwaarden:
BeleidsindicatorenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
% scholieren dat kiest voor een technisch profiel23,5%23,8%24%24%24%24%
Ingekochte re-integratietrajecten212300300 300 300 300 
Uitstroom naar werk (incl. zelfstandig ondernemerschap) aantal en %)339 (45,2%)340( 47,5%)340 (47%)340 (47%)340 (47%)340 (47%)
Uitstroom overig (aantal en %)411 (54,8%)410 (52,5%)410 (53%)410 (53%)410 (53%)410 (53%)
Percentage huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum16,7%16,8%17%17%17%17%
% Hengelose personen dat een inkomen heeft dat landelijk gezien tot de laagste 20% behoort.12,7%13% 13% 13% 13% 13% 
aantal gestarte schuldhulpverleningstrajecten 591620 640 640 640 640 
aantal afgeronde schuldhulpverleningstrajecten 591620 640 640 640 640 
aantal afgeronde schuldhulpverleningstrajecten 571590 610 610 610 610 
Aantal beschutte werkplekken 1426 34 N.B. N.B. N.B. 
Percentage cliënten dat zich beter voelt door hulp72% (2015)73% (2016)73% 73% 73% 73%
Percentage cliënten waarbij door hulp het beter gaat op school, werk, dagbesteding59% (2015)64% (2016) 64% 64% 64% 64%
Samengestelde indicator ‘eigen kracht’. Door de Wmo-ondersteuning:- kan ik beter dingen doen die ik wil; - kan ik me beter redden; - heb ik een betere kwaliteit van leven76%76%76%76%76%76%
% ouderen dat aangeeft matig tot zeer eenzaam te zijn47%47%47%47%47%47%
Aantal unieke cliënten die binnen een kalenderjaar een Wmo-voorziening hebben gehad 6.3626.3886.400  6.4006.400 6.400 

Kengetallen

Verplichte kengetallenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)884,2868,8 (2016)910,1 (2017)
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar)2,49% (2012)1,46% (2015) 1,46% (2015)
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar)5,8% (2012)6,28% (2015) 6,28% (2015)
Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)64,7 (2015)65,5% (2016)67,1% (2017) 
Aantal werkloze jongeren (Percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar)1,24 (2012)1,86% (2015) 1,86% (2015)
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019)506 (2017)497 (2016)51 (2e halfjaar 2017) 
Personen met een lopend re-integratietraject (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019); in de leeftijd 15-64 jaar)122,4 (2015)193 (2016) 25,3 (2e halfjaar 2017)
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)8,9 (2015)9,5% (2016) 8,6% (2e halfjaar 2017)
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)1,3 (2015)1,4% (2016)1,3% (2e halfjaar 2017) 
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)0,7 (2015)0,7% (2016) 0,4% (2e halfjaar 2017)
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019)820 (2015)810 (2016)76 (2e halfjaar 2017) 

Verbonden partijen

 • Regio Twente, Bestuurscommissie Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)

Samen met onze regiogemeenten zorgen wij voor inkoop van de juiste (geïndiceerde) maatwerkondersteuning zodat het beschikbaar is voor inwoners die het nodig hebben.

 • Regio Twente, Bestuurscommissie Publieke Gezondheid (PG)

Samen werken wij aan bevorderen van de gezondheid van mensen door middel van preventie, gezondheidsbescherming en verminderen van gezondheidsverschillen (inzet GGD).

 • Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt/Economische zaken

De arbeidsmarkt is regionaal en vraagt samenwerking om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk in te richten en om het Twents economisch profiel te helpen versterken.

 • Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf (SWB)

Uitvoeringsorganisatie om namens de deelnemende gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren.

Vanuit de Participatiewet zijn wij verantwoordelijk voor de begeleiding naar zo regulier mogelijk werk. De SWB voert in dat kader arbeidsontwikkeltrajecten uit en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Hierbij moet regulier werk altijd het uitgangspunt zijn. Wanneer dat (nog) niet haalbaar is kunnen instrumenten als loonkostensubsidie en beschut werk worden ingezet.

 • Werkplein Twente

Vanuit de Participatiewet zijn wij verantwoordelijk voor de begeleiding naar zo regulier mogelijk werk; in het Werkplein werken wij samen met het UWV om werkzoekenden en werkgevers hierin te ondersteunen.

 • Stadsbank Oost Nederland

Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn wij verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan onze inwoners, inclusief preventie en nazorg. Ons doel is mensen waar mogelijk mensen schuldenvrij- of hun schuldenlast beheersbaar te krijgen. De financieel-technische zaken op dit gebied, waaronder budgetbeheer en schuldregelen, zijn overgedragen aan de Stadsbank. Binnen de Stadsbank werken 22 gemeenten samen.

 • Uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken

Voor de uitvoering van de Participatiewet werken we samen met Borne en Haaksbergen. Naast bijstand verstrekking wordt ook uitvoering gegeven aan het re-integratiebeleid en armoedebeleid.


Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld 6.2. Wijkteams Taakveld 6.3. Inkomensregelingen Taakveld 6.4. Begeleide participatie Taakveld 6.5. Arbeidsparticipatie Taakveld 6.6. Maatwerkvoorzieningen (WMO) Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Taakveld 6.82. Geëscaleerde zorg 18-