Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

Betrokken afdeling(en)Werk en Inkomen/Beleid/Stad en Regie
(Deel)budgethouder(s)Martin Goorden/Yvonne vd Reek/Willy van Diepen
Financieel adviseurGert Puppels/Henry Seep/Mart Keur

Wat willen we bereiken?

Wij geloven in de eigen kracht van onze inwoners. Hengelo heeft een betrokken samenleving. Wij willen ruimte geven aan het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van onze inwoners en instellingen.Wel willen wij dat iedereen mee kan doen. Zoveel mogelijk op eigen kracht en met hulp van het eigen netwerk (familie, vrienden, buren). Wanneer dit niet kan of niet genoeg is, wordt gekeken welke algemene voorzieningen kunnen bijdragen in de ondersteuning. Waar nodig kan aanvullend ondersteuning vanuit de Jeugdwet of Wmo ingezet worden. Maar door gerichte preventie willen wij dit zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We gaan bezig met de uitvoering of voorbereiding van de maatregelen, die in het Interventieprogramma zijn opgenomen. We denken hierbij aan:

 • Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen in de wijken: wij gaan kijken welke individuele voorzieningen collectief dat wil zeggen in groepen aangeboden kunnen worden en wij gaan in navolging van de lef-projecten ‘Dag en vrijetijdsbesteding’ en ‘Doe-gebied’ pilots en samenwerkingsvormen initiëren om in het voorliggende veld meer algemene voorzieningen te realiseren, zodat inwoners dichter bij huis lichte vormen van dag- en vrijetijdsbesteding en ondersteuning kunnen krijgen.
 • Herinrichting welzijnswerk: accommodaties inzetten voor voorliggende collectieve voorzieningen en herhuisvesting van partners.
 • Wijkracht: versobering opvoed- en opgroeiondersteuning LOES en/of versobering van andere taken die door Wijkracht worden uitgevoerd.
 • Versoberd preventief jeugdbeleid: onder andere versoberen van impulsmiddelen ‘Opgroeien en ontwikkelen’, vrijwillig jeugdwerk, informatie- en advies, regeling ‘Preventie opgroeiproblemen’ en overige preventieve subsidies.
 • Onderzoek naar passende kinderopvang: preventieve voorziening door 2e lijns jeugdhulp in (reguliere) kinderopvang, om kinderen met een zorgvraag daar op te vangen (in plaats van in gespecialiseerde kinderdagcentra of andere vormen van jeugdhulpverlening).

Wijkracht

Wijkracht speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de eigen kracht en initiatieven van onze inwoners. Het primaire doel van de wijkteams van Wijkracht is de snelle beantwoording van vragen en oplossingen van problemen in de eigen omgeving, maar het achterliggende doel is om inzet van maatwerkvoorzieningen te voorkomen dan wel uit te stellen, óf dit juist zo snel mogelijk in te zetten. De teams werken integraal en zijn inzetbaar voor alle inwoners in een wijk als algemene (soms collectieve) voorliggende voorziening. Het gaat om praktische inzet en ondersteuning (het doen) en waar nodig signalering van zwaardere problematiek. De wijkteams in Hengelo geven niet de indicaties af voor de maatwerkvoorzieningen. Dat doen de eigen toegangsteams van de gemeente (zie taakveld 6.2).Voor Wijkracht zal 2019 in het teken staan van verdere uitvoering van het actieplan ‘positioneren, profileren en professionaliseren’, dat bestaat uit zeven actielijnen:1.Zichtbaarheid via positieversterking van Wijkracht o.a. door netwerken2.Meer collectief aanbod vanuit individuele casuïstiek (ook voor jeugd)3.Stimuleren van burgerkracht, o.a. via rol sociaal activeringsmakelaar4.Doelgroepen centraal, zoals GGZ, LVB en jeugd5.Nieuwe werkwijze gericht op transformeren met de samenleving, o.a. met betrekking tot versterken van eigen kracht (duurzaam innoveren)6.Versterken van de interne structuur (governance Wijkracht)7.Omslag maken naar welzijn ‘nieuwe stijl’ (persoonlijk leiderschap).Met Wijkracht bekijken we hoe we invulling kunnen geven aan de opdrachten uit het Interventieprogramma.

Wat blijven we doen?

Veel (preventieve) reguliere activiteiten zullen ook gewoon doorlopen, zoals:

 • Bekostigen van peuterplekken en VVE plekken door middel van subsidiekader voorscholen.
 • Uitvoeren wettelijke toezichtstaken rond kinderopvang en peuterspeelzalen.
 • Ondersteunen zorgstructuren in het (regulier) onderwijs.
 • Jeugdkracht: de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen direct en effectief ondersteunen als vragen zich voordoen en voorkomen dat problemen groter worden. De partijen die dit uitvoeren zorgen voor samenhang in de ondersteuning van Hengelose jeugdigen en gezinnen.
 • Subsidiëren opgroei- en opvoedondersteuning.
 • Subsidiëren van algemeen jeugd- en jongerenwerk, zoals jongerencentra (Innocent, Cerberus) en scouting en specifiek jeugd- en jongerenwerk gericht op jongeren die buiten de boot dreigen te vallen (Skillz). Voor een groot deel is dit onderdeel van Wijkracht.
 • Subsidiëren van Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH), onderdeel van Wijkracht, Seniorenplatform en een aantal ouderenbonden.
 • Subsidiëren van preventie vanuit de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zoals de inloop/ inloophuis voor mensen met een psychiatrische aandoening.
 • Subsidiëren van beheer, activiteiten en exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen, zoals buurtcentra en speeltuinen.
 • Inzetten stadsdeelregisseurs als vaste contactpersonen tussen gemeente en wijkbewoners en stimuleren bewonersparticipatie door o.a. subsidiëren van bewonersorganisaties en beschikbaar stellen van buurtbonnen.
 • Subsidiëren van het antidiscriminatiebureau Artikel 1.
 • Aandacht voor LHBT (Lesbies Homo Biseksueel Transgender) door verlengen actieplan
 • Uitvoeren actieplannen mantelzorg en vrijwilligerswerk. Mantelzorgers kunnen voor informatie over voorzieningen en voor ondersteuning terecht bij Wijkracht.
 • Subsidiëren van het Servicepunt Vrijwilligers, dat, als onderdeel van Wijkracht, een cruciale rol vervult in het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers.
 • Subsidiëren van mantelzorg- en cliëntondersteuning.
 • Subsidiëren van de Adviesraad Sociaal Domein, de Wmo-cliëntenraad en gehandicapten-organisaties.
 • Subsidiëren van Wijkracht voor brede inzet vanuit sociaal werk in de wijk (voorheen algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding).
 • Sportstimulering. Zie hiervoor taakveld 5.1, sportbeleid en activering.
 • Uitvoering geven aan het nieuwe convenant voor cultuureducatie. Zie hiervoor taakveld 5.3, cultuurpresentatie,-productie en –participatie.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatieSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.10.0Sociaal Werk (in de wijk)-4.753-5.445-5.307-5.274-5.249-5.249
6.10.1Inloop GGZ / Dak- en thuislozen-662-691-703-703-703-703
6.10.2Toegankelijkheid algemene voorzieningen-67-73-57-57-57-57
6.10.3Preventie-1.063-1.075-1.100-1.100-1.100-1.100
6.10.4Versterken vindplaats Jeugd-203-262-276-276-276-276
6.10.6Adviesraden-498-471-33-33-33-33
6.10.7Wijkwelzijnsvoorzieningen-2.113-2.183-2.196-2.191-2.187-2.184
6.10.8Kinderopvang-748-735-744-744-744-744
6.10.9Sociale vernieuwing/wijkaanpak-839-858-918-918-918-918
Totaal taakveld -10.946-11.795-11.334-11.296-11.267-11.264

Financiële toelichting

6.10.0 Sociaal Werk (in de wijk)(138.000);6.10.1 t/m 6.10.4 en 6.10.7(-48.000);6.10.6 Subsidieregelingen algemeen(438.000)In totaal laten deze samenhangende subtaakvelden een voordeel zien ten opzichte van 2018 van in totaliteit € 528.000. Dit voordeel is hoofdzakelijk het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

 • Algemeen maatschappelijk werk (- € 22.000); de extra lasten worden veroorzaakt door toepassing van prijsindexering.
 • Ouderenbeleid Stichting Welzijn Ouderen (- € 18.000; de extra lasten worden veroorzaakt door toepassing van prijsindexering.
 • Lokale minderheden (LHBT) (- € 20.000); de rijksbijdrage voor lokale minderheden is komen te vervallen.
 • Mantelzorg/ informele zorg (€ 21.000); er worden minder uren toegerekend aan dit onderdeel.
 • Ondersteuning sociale wijkteams (- € 25.000); de extra lasten worden veroorzaakt door toepassing van prijsindexering.
 • Voorliggende voorzieningen Jeugd (- € 67.000); de pilot ‘Goed uit elkaar!’ is van start gegaan. Het gaat daarbij om het begeleiden van gezinnen direct nadat ze besloten hebben uit elkaar te gaan, met als doel het versterken van ouderschap na scheiding en het voorkomen van problematische scheidingen. In 2018 waren de (opstart) kosten geraamd op € 20.000, voor 2019 zijn de kosten geraamd op € 70.000. Tevens is rekening gehouden met een prijsindex.
 • Voorliggende voorzieningen Wmo (- € 35.000); de dag- en vrijetijdsbesteding voor allochtone ouderen (AVEM) wordt opgeschaald. Verwachte extra kosten zijn € 30.000. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door toepassing van een prijsindexatie.
 • Innovatiebudget (€ 426.000); in 2018 was er nog € 426.000 aan innovatiemiddelen te besteden. In 2019 zijn deze middelen niet meer beschikbaar, conform de ‘Notitie Ondersteuning & Zorg voor Jeugd en Wmo.
 • Versterken doorontwikkeling Wijkracht (€ 400.000); via de Kadernota 2017-2020 heeft Wijkracht 2 jaar lang een budget gekregen ad € 400.000 voor de verdere doorontwikkeling van het verstrekken van goede en tijdige zorg aan de voorkant (ook voor jeugd). De middelen werden onttrokken aan het innovatiebudget. Het project wordt begin 2019 afgerond.
 • Verwarde personen (- € 134.000); vanuit de ministeries van VWS en V&J en de VNG is besloten tot het inrichten van een ‘Aanjaagteam’, dat inmiddels is overgegaan in het ‘Schakelteam voor personen met verward gedrag’ onder leiding van Onno Hoes. Per 1 oktober 2018 moet iedere gemeente over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag beschikken. De Veiligheidsregio Twente heeft zich ten doel gesteld samen met gemeenten tot een ‘blauwdruk’ te komen als handreiking en richtlijn voor de lokale sluitende aanpak. Voor de uitvoering van de aanpak zijn extra middelen nodig.
 • 6.10.9 Sociale vernieuwing/wijkaanpak (- € 60.000). Het tekort wordt veroorzaakt door een herschikking van de personele inzet op dit taakveld.