Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.2. Wijkteams

Betrokken afdeling(en)Ondersteuning en Zorg
(Deel)budgethouder(s)Gerrit Overbeek
Financieel adviseurHenry Seep

(Opmerking vooraf: de titel van dit taakveld heeft binnen Hengelo een andere betekenis. In veel gemeenten indiceren de wijkteams. Dit is in Hengelo niet zo. Bij ons verlenen de wijkteams lichte ondersteuning in de wijk en zijn het dus de toegangsteams bij de gemeente die indiceren voor een maatwerkvoorziening. Hengelo kent naast het zorgloket een team Jeugd en Gezin (inclusief leerplicht), een team Wmo en vier teams Werk en inkomen.)

Wat willen we bereiken?

Wij willen via goede vraagverheldering op meerdere leefgebieden (wonen, zorg, welzijn, opgroeien, opvoeden, inkomen, e.a.) de vraag/het probleem van inwoners helder in beeld brengen en samen met hen kijken wat zij zelf kunnen (met steun van de omgeving) en welke extra ondersteuning zij nodig hebben.

Waar nodig indiceren de toegangsteams voor een maatwerkvoorziening, wordt schuldhulpverlening ingezet en/of een uitkering verstrekt.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Een groot aantal maatregelen uit het interventieprogramma moeten worden uitgevoerd door de teams Jeugd en Gezin en Wmo. Zij zitten met inwoners om tafel om te kijken waar het met minder kan. De maatregelen die voor hen van belang zijn:

  • Vermindering inzet ondersteuning: nog steeds gaan wij uit van maatwerk maar begrenzen wij de inzet (in uren of dagdelen ondersteuning), met als uitgangspunt dat wij zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo goedkoop mogelijk de zorg en ondersteuning inzetten (‘goedkoopst adequaat’).
  • Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: wij gaan kijken welke individuele voorzieningen collectief (in groepen) geboden kunnen worden en wij gaan in navolging van het lef-projecten ‘Dag en vrijetijdsbesteding’ en ‘Doe-gebied’ pilots en samenwerkingsvormen initiëren om in het voorliggende veld meer algemene voorzieningen te realiseren, zodat inwoners dichter bij huis lichte vormen van dag- en vrijetijdsbesteding en ondersteuning kunnen krijgen.

Wat blijven we doen?

Veel (preventieve) reguliere activiteiten zullen ook gewoon doorlopen, zoals: Informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten bij het zorgloket (in samenwerking met wijkteams).

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.2 WijkteamsSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.20.1Toegang tot maatwerkvoorzieningen00-4.385-4.131-4.131-4.131
Totaal taakveld 00-4.385-4.131-4.131-4.131

Financiële toelichting

6.20.1Toegang tot maatwerkvoorzieningen (- € 4.385.000)In voorgaande begrotingen werden de personeelslasten verdeeld over de zorg gerelateerde producten. In lijn met de nieuwe verslaggevingsvoorschriften en ter vergroting van het inzicht in de (ontwikkeling van de) personeelslasten hebben we ervoor gekozen om met ingang van verslagjaar 2019 de personeelslasten van alle toegangsmedewerkers centraal binnen dit sub taakveld te registreren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar team Jeugd & Gezin (€ 1,8 miljoen) en team WMO (€ 2,6 miljoen). Ter vergelijk: vorig jaar bedroegen de personeelslasten voor team Jeugd & Gezin eveneens € 1,8 miljoen en team WMO € 2,9 miljoen. Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er dit jaar minder uren worden toegerekend aan de werkzaamheden bij de toegang.