Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.3. Inkomensregelingen

Betrokken afdeling(en)Werk en Inkomen/ ROZ/Kwaliteit en Control/ Regulering en Toezicht
Budgethouder(s)Martin Goorden/Ellen Lansink/Peter Lage Venterink/Fabian Daniluk
Financieel adviseurGert Puppels/Henry Seep/Mart Keur/Sem Becker

Wat willen we bereiken?

Vanuit de Participatiewet zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstand aan inwoners van Hengelo die in zodanige omstandigheden verkeren dat ze niet over middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. Wij verstrekken daarnaast vanuit het minimabeleid middelen zodat ook inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sport en maatschappelijke activiteiten. Voor bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan verstrekken wij bijzondere bijstand.

Ondernemers die tijdelijk in nood verkeren worden door ons financieel ondersteund en krijgen advies om de winstgevendheid van hun bedrijf weer op peil te krijgen.

We zetten handhaving en preventiemedewerkers in om misbruik en oneigenlijk gebruik van onze regelingen tegen te gaan. Dit geldt zowel voor de Participatiewet als de Wmo. Wat wij in het kader van de Wmo doen is uitgewerkt bij 6.71.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

 • Het proces van de uitkeringsintake wordt anders ingericht waarbij aan de kop van het proces direct gekeken wordt naar de mogelijkheden om aan het werk te gaan.
 • De pilot waarin vanuit het Kindpakket huiswerkbegeleiding wordt in 2019 doorontwikkeld.
 • Met het project Boosten van startend ondernemerschap gaan we netwerkvorming, groeiende starters en sociaal ondernemen stimuleren.
 • Door een aantal autonome ontwikkelingen, waaronder een aantrekkende economie, doen minder ondernemers een beroep op ondernemersregelingen. Het ROZ gaat daarom haar dienstverleningsproces doorontwikkelen.
 • We gaan een nieuw contract aan voor de collectieve zorgverzekering voor minima.
 • Vanuit handhaving wordt meer projectmatig gewerkt en onderzoeken worden waar mogelijk integraal opgepakt.

Wat blijven we doen?

 • Bijstand verstrekken aan inwoners van Hengelo die niet over middelen beschikken om in de noodzakelijke algemene kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Voor de groep waaraan wij algemene bijstand verstrekken zijn wij ook verantwoordelijk voor activering en begeleiding naar werk. Wat wij in dit kader doen is uitgewerkt bij de taakvelden 6.4 en 6.5.
 • Individuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar
 • een laag inkomen hebben.
 • Bevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen
 • voor sport- en culturele activiteiten.
 • Kwijtschelden van afvalstoffenheffing en rioolheffing voor minima.
 • Bijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen voor bijzondere noodzakelijke uitgaven.
 • Het ROZ, met Hengelo als centrumgemeente voor de meeste gemeenten in Twente en de Achterhoek, blijft startersadvisering, ondernemersadvisering en schuldhulpverlening voor ondernemers bieden. Onderdeel hiervan is het uitvoeren gemeentelijke uitkerings- en kredietfaciliteiten voor starters en ondernemers in het kader van het Bbz.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.3 InkomensregelingenSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.30.0Inkomensonderst. chronisch zieken-1.390-1.302-1.307-1.307-1.307-1.307
6.30.1Inkomensvoorziening1.0043.2392.3612.1011.7821.782
6.30.2Minimaregelingen-967-1.640-1.065-1.090-1.090-1.090
6.30.3Kwijtschelding-1.281-1.144-1.155-1.170-1.186-1.209
6.30.4Bijzondere bijstand-3.533-3.895-3.670-3.670-3.670-3.670
6.30.7Inkomensvoorziening post NL-328-360-568-568-568-568
6.30.8Participatiewet beheer-2.899-3.535-3.313-3.317-3.317-3.328
6.30.9ROZ26-78179179179179
Totaal taakveld -9.367-8.715-8.539-8.843-9.177-9.211

Financiële toelichting

6.30.1 Inkomensvoorziening (- € 877.000)

Als gevolg van een daling van het bijstandsvolume in 2017 met 2% kan het bijstandsvolume voor de jaren 2019 e.v. neerwaarts worden bijgesteld. Voor 2019 gaat het om een voordeel op de bijstandskosten van € 2.983.000 vergeleken met de vorige meerjarenbegroting. Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten met € 661.000. Deze kosten zijn gebaseerd op 2.427 uitkeringen tegen een prijs van € 14.475.

Het Buigbudget is voor 2019 € 656.000 lager geraamd dan in 2018. Het budget van 2018 is gebaseerd op het ‘nader voorlopig budget’. Hieruit zijn voorzichtigheidshalve nog geen conclusies getrokken voor de jaren 2019 e.v.

Door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden, dat op een baan geplaatst wordt vanuit het zgn. doelgroepenregister, stijgt het budget voor loonkostensubsidies in 2019 met € 85.000. De loonkostensubsidies worden uit het Inkomensdeel (Buigbudget) betaald.

De inkomsten uit terugvordering bijstand zijn bij de 1e Beleidsrapportage 2018 met € 525.000 eenmalig af geraamd.

6.30.2 Minimaregelingen (€ 575.000)

De hier verantwoorde kosten voor minimabeleid zijn in 2018 € 431.000 hoger als gevolg van de verdeling van de extra middelen ter bestrijding van kinderarmoede. Deze middelen zijn voor 2019 nog niet verdeeld over dit subtaakveld. Daarnaast zijn de kosten in 2018 € 174.000 hoger door niet bestede middelen in 2017, welke via budgetoverheveling aan het budget van 2018 zijn toegevoegd. Daar staat tegenover dat de toegerekende salariskosten aan dit subtaakveld in 2019 met € 30.000 stijgen.

6.30.4 Bijzondere bijstand (€ 225.000 )

De baten uit terugvordering van bijzondere leenbijstand voor inrichtingskosten zijn op grond van de cijfers in 2017 in 2019 met € 50.000 opgehoogd. Doordat deze baten bij de 1e Beleids-rapportage 2018 op grond van de realisatie met € 29.000 moesten worden afgeraamd, leidt dit tot een verschil met de begroting 2019 van € 79.000.Door terugloop in het aantal bijstandsgerechtigden dat een langdurig beroep doet op de bijzondere bijstand is het budget voor individuele inkomenstoeslag met € 16.000 verlaagd. Ook is voor een bedrag van € 72.000 minder aan salariskosten aan dit subtaakveld toegerekend.

Bij verstrekkingen bijzondere bijstand dalen de kosten voor statushouders met € 30.000 met name door een teruglopend beroep hierop door statushouders.

Het budget voor uitgeprocedeerde asielzoekers is bij de 1e Beleidsrapportage 2018 met € 28.000 opgehoogd.

6.30.7 Inkomensvoorziening PostNL (- € 208.000)

SWB en PostNL hebben hun contractafspraken gewijzigd waardoor er minder werkplekken beschikbaar zijn. Verder spelen autonome ontwikkelingen (grote vraag naar arbeidskrachten in de markt) ervoor dat vanuit de Participatiewet minder mensen worden ingezet bij PostNL. Dat leidt tot een daling van loonkosten in 2018. Het effect voor 2019 is nog onduidelijk.

6.30.8 Participatiewet beheer (€ 222.000)

Er wordt in 2019 voor een bedrag van € 479.000 minder aan salariskosten aan dit subtaakveld toegerekend. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2019 de personeelslasten van alle toegangsmedewerkers centraal binnen subtaakveld 6.20.1 “Toegang tot maatwerkvoorzieningen“ worden geregistreerd. Zie hiervoor ook de toelichting onder taakveld 6.2 Wijkteams.

Een voordeel van € 37.000 wordt verklaard door het saldo van enkele kleinere aanpassingen in de begroting 2018 bij de 1e Beleidsrapportage.

Ook dalen de kosten voor desintegratieschade aan de gemeente Haaksbergen voor de gemeenschappelijke regeling SMS (Samen Maakt Sterker) met € 83.000.

Hiertegenover staat een nadeel van € 194.000 doordat een bijdrage OZJT (Ondersteuning Zorg Jeugd Twente) aan de regio 2018 is overgeheveld naar het Sociaal Domein. Deze overheveling dient nog in 2019 nog plaats te vinden.

In 2018 is een werkcoach specifiek voor Haaksbergen aangetrokken en doorbelast. Dit leidt in 2019 tot een nadeel van € 43.000.

Tot slot is sprake van een nadeel van € 140.000 door verrekening van een stelpost overhead binnen het taakveld Sociaal.

6.30.9 ROZ (€ 258.000)

Dit wordt met name veroorzaakt door:Bbz (€ 149.000) Door de aantrekkende economie is het aantal ondernemers dat een beroep doet op een uitkering levensonderhoud Bbz sterk afgenomen. Bij de 1e Beleidsrapportage 2018 is de begroting hiervoor aangepast. De begroting 2019 is hiervoor niet aangepast, doordat nog onzeker is in hoeverre dit effect structureel is.

Bedrijfs- en startersadvisering, Sociale economie (€ 107.000)

Als gevolg van beleidskeuzes van de gemeente Enschede ontvangt het ROZ van deze gemeente € 150.000 euro minder voor startersadvisering. Deze inkomsten-daling wordt opgevangen door wijziging/afname van dienstverlening en een bezuiniging op formatie en overheadkosten. Hierdoor verloopt één en ander budgettair neutraal.Voor dit subtaakveld is het effect als volgt: een lagere toerekening salarissen van € 63.000 aan bedrijfsadvisering door bezuiniging op de formatie, een bezuiniging op Sociale Economie van € 25.000 en overige bezuinigingen € 19.000.