Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.4. Begeleide participatie

Betrokken afdeling(en)Werk en Inkomen
Budgethouder(s)Martin Goorden
Financieel adviseurGert Puppels

Wat willen we bereiken?

In Hengelo hebben we de ambitie iedereen mee te laten doen naar vermogen. Dit betekent ook dat al onze inwoners hun eigen inbreng hebben in de Hengelose samenleving. Deze activiteiten zijn in eerste instantie niet gericht op terugkeer op de arbeidsmarkt, maar zijn te omschrijven als vrijwilligerswerk en mogen regulier werk niet verdringen. Vanzelfsprekend kijken we altijd naar de mogelijkheden van iemand. Betaald werk is uiteindelijk altijd het hoogste doel. Indien dat op een bepaald moment wel tot de mogelijkheden behoort zetten wij ons volledig in om dat doel te bereiken.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We onderzoeken of we kunnen aansluiten bij toekomstige plekken die worden gecreëerd voor mensen die vanuit de geïndiceerde dagbesteding worden overgeheveld naar een (nog op te richten) voorliggende collectieve voorziening. Dit geeft extra kansen voor de doelgroep die meer begeleiding nodig heeft dan geboden kan worden bij het verrichten van maatschappelijke participatie of regulier vrijwilligerswerk.

Wat blijven we doen?

Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met ingang van 1-1-2015 maakt de Wsw deel uit van de Participatiewet. Voor de uitvoering hiervan ontvangt de gemeente een gemeentefondsbijdrage WSW. Deze rijksbijdrage wordt overdragen aan SWB om de loonkosten te dekken van de bestaande werkplekken voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening.

Samenwerken met onze partners in de stad. De plekken voor maatschappelijke participatie zijn bij maatschappelijke-, zorg-, welzijns-, culturele-, en sportorganisaties.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.4 Begeleide participatieSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.40.1SWB-13.186-12.068-12.032-11.428-11.125-10.875
Totaal taakveld -13.186-12.068-12.032-11.428-11.125-10.875

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.