Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.5. Arbeidsparticipatie

Betrokken afdeling(en)Beleid/Kwaliteit en Control/ ROZ
(Deel)budgethouder(s)Sandrine Wermelink/Yvonne vd Reek/Peter Lage Venterink/Ellen Lansink
Financieel adviseurGert Puppels

Wat willen we bereiken?

Vanuit de Participatiewet zijn wij zowel verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstand als de begeleiding naar zo regulier mogelijk werk.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Na jarenlange laagconjunctuur is er nu sprake van een sterke economische groei. Dit leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt. Mensen die (nog) geen werk hebben zijn vaak moeilijker op een vacature te plaatsen. Dit betekent dat er zowel aan de kant van de werknemers (bijv. training en jobcoaching) als aan de kant van de werkgevers (bijv. werkplekaanpassingen en ondersteuning) extra inzet gepleegd moeten worden om tot een match te komen.

We willen onderzoeken welke personen met een indicatie dagbesteding arbeidsvermogen hebben zodat ze kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in nieuw beschut). Dit zal naar verwachting een besparing opleveren.

Ook (sociaal) ondernemerschap wordt ingezet als instrument om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Wat blijven we doen?

  • We bevorderen, adviseren en faciliteren van starters en zzp-ers.
  • Workshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden
  • kopen we in en voeren we uit.
  • Om de taal-, reken- en ICT-vaardigheden van alle burgers te vergroten coördineren en organiseren we activiteiten.
  • We zetten in op maximale participatie van inburgeraars.
  • Het vormgeven van re-integratie en participatie samen met diverse partijen, waaronder de SWB.
  • Beleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar zo regulier mogelijk werk.
  • We blijven zorg dragen voor een sluitende aanpak voor (kwetsbare) jongeren.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.5 ArbeidsparticipatieSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.50.0Maatschappelijke participatie-72-87-88-88-88-88
6.50.1Participatiewet trajecten-1.598-2.112-2.269-2.334-2.267-2.267
6.50.2Participatiewet trajecten SWB-2.523-2.583-2.599-2.599-2.599-2.599
6.50.3Inburgering-74-556-121-121-121-121
6.50.4Werkloosheidbeleid-100-132-105-105-105-105
6.50.9Participatiewet trajecten ROZ-138-189-168-168-168-168
Totaal taakveld -4.505-5.661-5.349-5.414-5.347-5.347

Financiële toelichting

6.50.1 Participatiewet trajecten (- € 156.000)

In 2019 wordt per saldo voor een bedrag van € 28.000 meer aan salariskosten aan PW trajecten toegerekend. Ook is door het Rijk in 2019 meer geld beschikbaar gesteld voor PW trajecten nieuwe doelgroep. Hierdoor zijn op dit subtaakveld € 132.000 hogere kosten.

De gemeente Hengelo heeft een taakstelling om vanaf 2019 34 nieuw beschut werkplekken te realiseren, tegenover 26 werkplekken in 2018. Uitgaand van € 8.500 aan begeleidingskosten per werkplek leidt dit tot een kostenuitzetting van € 68.000.

De salariskosten van 2 fte voor het Perspectiefjaar werkloze jongeren in 2018 zijn in 2019 omgezet naar salaris voor 1 fte en inhuur personeel voor 1 fte. De kosten dalen hier van € 138.000 naar € 66.000 doordat de salariskosten in 2019 aan andere subtaakvelden zijn toegerekend.

6.50.3 Inburgering (€ 436.000)

In 2019 is er een voordeel van € 376.000 op de inburgeringstrajecten voor statushouders omdat in 2018 extra budgetten beschikbaar waren door overheveling van middelen vanuit 2017. Ook is er in 2019 geen budget van € 60.000 meer beschikbaar voor innovatieve projecten.