Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.6. Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Betrokken afdeling(en)Afdeling Ondersteuning en Zorg
Budgethouder(s)Gerrit Overbeek
Financieel adviseurHenry Seep

Wat willen we bereiken?

Ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische of psychosociale problemen. Ook als ze (door ouderdom) geconfronteerd worden met beperkingen.

De ondersteuning is gericht op het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Vanuit de ‘oude’ Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2007) worden hiervoor al jaren hulpmiddelen, aanpassingen aan woningen, collectief vervoer verstrekt en huishoudelijke ondersteuning geboden om dit mogelijk te maken. Deze maatwerkvoorzieningen vallen onder dit taakveld. De nieuwe taken in de Wmo, zoals dagbesteding en individuele begeleiding, inclusief huishoudelijke ondersteuning en vervoer vallen onder taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

De uitdaging voor 2019 is de ondersteuning te kunnen blijven bieden, met het toenemend aantal cliënten en dalende inkomsten vanuit het Rijk. De maatregelen uit het interventieprogramma zullen leidend zijn voor 2019. Ook voor de verstrekkingen binnen dit taakveld zullen wij kijken waar versobering en vermindering aan de orde kan zijn. Met als uitgangspunt dat wij zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo goedkoop mogelijk de zorg en ondersteuning inzetten (‘goedkoopst adequaat’).

Wat blijven we doen?

Binnen dit taakveld verstrekken wij de volgende voorzieningen:

  • Wij zullen hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobiels, blijven verstrekken.
  • Vervoer: bieden van een vervoersoplossing in de regio (Regiotaxi) wanneer gebruik openbaar vervoer niet meer kan.
  • Verstrekkingen wonen: in specifieke situaties zullen wij verhuiskosten toekennen of woningaanpassingen financieren.
  • Daarnaast zullen wij de stimuleringsregeling “Lang zult u wonen” voortzetten, waarbij woningeigenaren subsidie kunnen aanvragen om hun woning levensloopbestendig te maken.
  • Verstrekkingen invalidenparkeerkaart: ook voor de uitgifte van invalidenparkeerkaart kunnen inwoners bij ons terecht.
  • Medisch indiceren: om goed te kunnen beoordelen of inwoners voor een van bovengenoemde verstrekkingen in aanmerking komen is het soms nodig mensen eerst medisch te laten indiceren door een arts. Deze dienstverlening blijven wij inkopen.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)Saldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.60.1Maatwerkvoorzieningen (WMO)-3.489-2.539-2.672-2.672-2.672-2.672
Totaal taakveld -3.489-2.539-2.672-2.672-2.672-2.672

Financiële toelichting

6.60.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (- € 133.000)We verwachten dat de lasten binnen dit subtaakveld maatwerkvoorzieningen met € 133.000 toenemen. De woonvoorzieningen laten een lichte stijging van de uitgaven zien van € 36.000 en de hulpmiddelen een stijging van € 90.000. Beide uitzettingen worden veroorzaakt door toepassing van prijsindexering.