Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Betrokken afdeling(en)Beleid/Ondersteuning en Zorg
Budgethouder(s)Yvonne vd Reek/Gerrit Overbeek
Financieel adviseurHenry Seep

Wat willen we bereiken?

Wij streven er naar de ontwikkeling van jeugdigen en volwassenen te bevorderen en de jeugd te laten opgroeien tot zelfredzame inwoners. Wij gaan daarbij uit van een positief opgroei- en opvoedklimaat met primaat bij ouders en opvoeders.

Wanneer extra ondersteuning nodig is, biedt de Jeugdwet hiervoor mogelijkheden. De insteek is dat eerst de eigen kracht en het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) worden ingezet. Wanneer dit niet kan of niet genoeg is, wordt gekeken welke algemene voorzieningen kunnen bijdragen in de ondersteuning en uiteindelijk kan aanvullend jeugdhulp worden ingezet.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

De uitdaging voor 2019 is de ondersteuning te kunnen blijven bieden met een toenemend aantal klanten en dalende rijksinkomsten. De maatregelen, die in het Interventieprogramma zijn opgenomen en zullen vanaf nu moeten worden uitgevoerd dan wel voorbereid:

 • Vermindering ondersteuning jeugdhulp: nog steeds gaan wij uit van maatwerk maar begrenzen wij de inzet (in uren of dagdelen ondersteuning), met als uitgangspunt dat wij zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo goedkoop mogelijk de zorg en ondersteuning inzetten (‘goedkoopst adequaat’).
 • Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: wij gaan kijken welke individuele voorzieningen collectief dat wil zeggen in groepen aangeboden kunnen worden en wij gaan in navolging van het lef-project ‘Doe-boerderij’ pilots en samenwerkingsvormen initiëren om in het voorliggende veld meer algemene voorzieningen te realiseren, zodat inwoners dichter bij huis lichte vormen van dag- en vrijetijdsbesteding en ondersteuning kunnen krijgen.
 • Meer Persoonsgebonden budget in plaats van Zorg in natura (waar niet risicovol)
 • GGZ en opvoedhulp: wij gaan nog meer afspraken met huisartsen maken over verminderen van verwijzingen naar jeugd-GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en jeugdhulp en zullen de praktijkondersteuning bij huisartsen verder door ontwikkelen.
 • Zakelijk partnerschap: samen met ons hebben zorgaanbieders en andere verwijzers (zoals huisartsen en gecertificeerde instellingen (GI’s)) een grote verantwoordelijkheid in het slagen van de stelselwijziging jeugd. Vanuit die gedeelde verantwoordelijkheid willen wij afspraken maken met de grootste jeugdhulpaanbieders en verwijzers in Hengelo om gericht te sturen op kwaliteit en uitgaven.

Nieuwe inkoop 2019

Per 2019 zijn er nieuwe contracten afgesloten voor alle jeugdhulp voorzieningen. De ondersteuning is ingekocht via het nieuwe Twentse model. Een model dat uitgaat van de vraag van inwoners, dat het te behalen resultaat bij de inwoner als leidend principe hanteert en dat de zorgaanbieders meer professionele ruimte geeft om dit resultaat te behalen. In 2019 (en verder) moeten wij dit model goed monitoren en toewerken naar resultaatgerichte financiering.

Wat blijven we doen?

 • Reguliere activiteiten zullen doorlopen, zoals:
 • Wij zullen jeugdhulp blijven indiceren en financieren. De inzet in uren en dagdelen zal wel worden begrensd tot een bepaald maximum (uitzonderingen daar gelaten).
 • In aansluiting daarop zullen wij ook het vervoer van en naar de dagbesteding verstrekken. Ook daarbij zullen wij kritischer kijken wanneer wel/niet.
 • Voortzetten van de zogenaamde Jeugdtafels, waarbij afstemming en samenwerking wordt gerealiseerd tussen jeugdhulppartners en professionals voor jeugd in het voorveld.
 • Uitvoering geven aan het nieuwe Lef-project ‘Volwassen worden… daar ontkom je niet aan’. Dit project zorgt ervoor dat voor alle 16,5 jarigen die jeugdhulp ontvangen een toekomstplan wordt gemaakt zodat zij op hun 18e zo zelfstandig mogelijk functioneren op de belangrijkste leefgebieden (wonen, dagbesteding, financiën, sociale contacten). Dit om ervoor te zorgen dat de overgang naar een andere wetgeving goed gemaakt kan worden en te voorkomen dat zij in de verlengde jeugdzorg terecht komen.
 • Verder uitwerking geven aan het regionale actieplan duurzame gezinsvormen, zoals pleegzorg en gezinshuizen.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-Saldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.72.0Ondersteuningsbehoefte (Jeugd)-410-775-816-816-816-816
6.72.2Beschikbaarheidsvoorzieningen (Jeugd)-132-132-139-139-139-139
6.72.5Individuele voorzieningen PGB Jeugd-358-288-304-304-304-304
6.72.8Individuele voorzieningen ZIN Jeugd-22.105-21.901-16.923-16.148-15.298-15.048
Totaal taakveld -23.005-23.097-18.183-17.408-16.558-16.308

Financiële toelichting

6.72.8Individuele voorzieningen ZIN Jeugd (€ 4.978.000):Taakstellingen Jeugd (€ 2.950.000)

Zoals uit eerdere berichtgeving blijkt (Kaderbrief, Interventieplan,…) verwachten we dat de tekorten de komende jaren verder zullen oplopen, zolang er geen maatregelen worden genomen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting wordt er hard gewerkt aan een interventieplan. Op hoofdlijnen zijn inmiddels een aantal taakstellende maatregelen benoemd, welke nu verder uitgewerkt worden.

Voorlopig staan de taakstellingen nog op een stelpost geparkeerd. Voor de jaarschijf 2019 bedraagt deze ruim € 2,9 miljoen. Daarnaast is er nog een stelpost ad € 25.000 ontstaan, waarvoor nog maatregelen uitgedacht moeten worden.

Individuele voorzieningen Jeugd ZIN (€ 2.028.000)

Deze mutatie kan hoofdzakelijk als volgt worden verklaard.De loonkosten welke tot en met 2018 werden toegerekend aan de individuele voorzieningen Jeugd worden met ingang van 2019 gepresenteerd onder subtaakveld 6.2 Wijkteams ( € 1.737.000). Met ingang van 2019 gaan de nieuwe inkoopcontracten ‘Ondersteuning en zorg voor Jeugd en Wmo’ van kracht. Wat betreft de prijzen zijn wij gehouden aan de Algemene Maatregel van Bestuur waarin staat dat wij reële prijzen moeten hanteren. De prijzen genoemd in ‘Tarieven Twents Model’ zijn gebaseerd op 2017. Om tarieven aan te passen aan het actuele prijspeil wordt indexering van de Nederlandse Zorgautoriteit toegepast. Er wordt gerekend met een gewogen index voor personele kosten 75% en materiele kosten en kapitaallasten 25%. Voor 2018 betekent dit 0,75 * 2,96% + 0,25 * 1,55% = 2,61%. Dezelfde index is ook voor 2019 vastgesteld. Omdat in de contracten tot en met 2018 niet geïndexeerd werd, is het financiële effect in 2019 tweemaal zo groot. Voor de Individuele voorzieningen Jeugd ZIN bedraagt dit € 1.000.000.In 2017 zijn wij gestart met de realisatie van het ombuigingsplan, die met name ook effect moeten hebben in 2018 en verder. Wij merken dat het inbedden van de maatregelen meer tijd vergt en dat sommige geprognotiseerde effecten positiever zijn ingeschat dan nu reëel haalbaar blijkt. Zoals wij in de notitie Ondersteuning en Zorg voor Jeugd en Wmo aangaven, konden niet alle maatregelen stevig worden onderbouwd, omdat wij nog over onvoldoende ervaringscijfers beschikten. Door te investeren in het verkrijgen van grip op cijfers, middels een taskforce, kunnen wij op onderdelen nu betere prognoses maken. De maatregelen uit het ombuigingen pakket zijn daarom geactualiseerd en bijgesteld. In het ombuigingsplan gingen we er al vanuit dat we in 2019 € 550.000 minder zouden besteden dan in 2018 aan Individuele Voorzieningen Jeugd ZIN. Nu verwachten we daar boven op nog eens € 515.000 minder te besteden. Zoals in de notitie Ondersteuning en Zorg voor Jeugd en Wmo reeds werd aangegeven, verwachten we dat vanwege de nieuwe inkoopwijze Jeugd en Wmo, GRIP niet meer afzonderlijk gesubsidieerd hoeft te worden. GRIP biedt zeer intensieve regie op en integrale ondersteuning van het gezin, met als doel dat het gezin weer grip krijgt op de eigen situatie. GRIP is een zorgvorm die wij via een subsidie afnemen van een aantal aanbieders waar wij ook andere zorgvormen via raamcontracten inkopen. Hierdoor verwachten we € 200.000 minder te besteden.